Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 18

Место:               Нова Варош

Број :                211/04-0305

Датум:             07.04.2022. године

 

 

На основу чл. 27. став 1. тачка 1). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019. у даљем тексту: Закон), члана 46, 69. и 70. Правилника о планирању,спровођењу и праћењу извршења набавки у ОШ``Живко Љујић`` у Новој Вароши и  Одлуке о покретању поступка  набавке услуга 1/2022, дел.209/04-0305 од 07.04.2022.године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

у поступку набавке услуга

 

Организовање и извођење  једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда

 у школ. 2021/22.години

У  О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, Н бр. 1/2022.

 

 

 1. Назив наручиоца

Основна школа „Живко Љујић“

 1. Адреса наручиоца

      Ул. Ђачка бр. 37,  Нова Варош

 1. Интернет адреса наручиоца  

      www.oszivkoljujic.edu.rs

 1. Врста наручиоца

Просвета

 1. Врста поступка  набавке

Набавка услуга

 1. Врста предмета

Услуге

 1. Природа и обим услуга и основна обележја услуга, место извршења услуга, назив и ознака из општег речника набавке

Организовање и извођење једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда у школ. 2021/22. години у О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши. Обим и врста услуге дефинисана је конкурсном документацијом. Набавка услуга бр. 1/2022 , назив и ознака из општег речника набавке: 55100000 - услуга хотела, ресторана и трговине на мало  и 63516000-9 услуге превоза .

 1. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

             Економски најповољнија понуда.

 1. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,  Нова Варош, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часова или електронски доставити на e-mail заинтересованих понуђача. Конкурсна документација је доступна на интернет адреси наручиоца.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,  31320 Нова Варош, до 19.04.2022. године до 1200 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом. Понуду састављену према датом упутству потребно је доставити у затвореној  коверти са назнаком „Понуда за једнодневну екскурзију – НЕ ОТВАРАТИ“, и Понуда за тродневну екскурзију –НЕ ОТВАРАТИ  на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,  31 320 Нова Варош. Понуђач може да поднесе само понуду за једнодневну екскурзију , само понуду за тродневну екскурзију  или поднети понуду и за једнодневну  и за тродневну екскурзију.На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

 1.  Место, време и начин отварања понуда

 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 19.04.2022. године у 12,30 часова, у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,(школска зграда за старије разреде)  31 320 Нова Варош.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

 1. Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у оквирном року од 5 дана од дана  отварања понудa.

 1. Лице за контакт

            Брана Милошевић,

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел: 033/2611120,

Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 37

Место:    Нова Варош

Број :                323/1/01-0105

Датум:              10.07.2020. године

 

На основу члана 39. и 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке број 323/01-0105 од 29.06.2020. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.3/2020, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Набавка и испорука школскe опреме и инвентара,

 ЈН1.1.3/2020

 

 

 1. Назив наручиоца

Основна школа „Живко Љујић“

 1. Адреса наручиоца

      Ул. Ђачка бр. 37,  Нова Варош

 1. Интернет адреса наручиоца  

      www.oszivkoljujic.edu.rs

 1. Врста наручиоца

Просвета

 1. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

 1. Врста предмета

Добра

 1. Природа и обим добара и основна обележја добара, место испоруке опреме, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије: Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја; Партија 2 - Набавка и испорука телевизора. Обим и врста добара дефинисан је предмером у Конкурсној документацији. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 1.1.3/2020- Набавка и испорука школскe опреме и инвентара, назив и ознака из општег речника набавке: 39160000 – Школски намештај, 32324100-Телевизори у боји.

 1. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

Најнижа понуђена цена.

 1. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општине Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часова или електронски доставити на e-mail заинтересованих понуђача. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и интернет адреси наручиоца.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош, до 20.07.2020. године до 1200 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству потребно је доставити у затвореној  коверти или кутији са назнаком „Понуда за ЈН1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

 1.  Место, време и начин отварања понуда

 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 20.07.2020. године у 1230 часова, у просторијама Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

 1. Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у оквирном року од 8 дана од дана  отварања понудa.

 1. Лице за контакт

            Брана Милошевић,

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462.

 

Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 37

Место:    Нова Варош

Број :                323/2/01-0105

Датум:              10.07.2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ``ЖИВКО ЉУЈИЋ``НОВА ВАРОШ

      Улица Ђачка бр.37, 31320 Нова Варош

Тел. 033/2611120;

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 НАБАВКА УСЛУГА

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА И ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 

 

 

 

Редни број:Н бр.  1/2022

 

 

 

Рок за достављање понуда: 19.04.2022. године до 12,00 часова

Јавно отварање понуда :19.04.2022.године у 12,30 часова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Април  2022. године

 

 

Наручилац:Основна школа``Живко Љујић``

Адреса:       Ђачка бр.37, Нова Варош

Број:            211-2/04-0305

Датум:        07.04.2022. године

 

 

 

На основу чл. 27. став 1. тачка 1). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019. у даљем тексту: Закон), члана 46, 69. и 70. Правилника о планирању,спровођењу и праћењу извршења набавки у ОШ``Живко Љујић`` у Новој Вароши,  Одлуке о покретању поступка  набавке услуга бр. 1/2022, дел.209/04-0305 од 07.04.2022.год.  и Решења о образовању комисије за набавку услуга бр. 1/2022, дел. бр.210/04-0305 од 07.04.202. год., припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за  набавку  услуга-

Организовање и извођење  једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда

и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда за школску 2021/22. годину

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о  набавци

3

II

Подаци о предмету  набавке

3

III

План и програм наставе у природи и екскурзије

4

 

IV

Изјава понуђача о испуњености критеријума за квалитативан избор понуђача

6

 

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

8

VI

Образац понуде

10

VII

Модел уговора

15

VIII

Образац изјаве о независној понуди

21

IX

Образац потврде о пријему понуде

22

X

Образац Референта листа понуђача

23

 

 

 

 


I ОПШТИ ПОДАЦИ О  НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ '' Живко Љујић'' Нова Варош

Адреса: Ул. Ђачка  бр. 37, 31320 Нова Варош

Имејл: oszlj­This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Врста поступка набавке

Предметна  набавка услуга се спроводи у поступку  набавке услуга на које се Закон о јавној набавци не примењују, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују  набавке.

 

 1. Предмет набавке

Предмет набавке су услуге  – организовање и извођење једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда  за школску 2021/2022. годину

(55100000 – услуге хотела, ресторана и трговине на мало - ознака из општег речника набавки)

(63516000-9 –услуге организације путовања)

 

 1. 4. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Брана Милошевић, секретар школе

Број тел: 033/2611120

 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

 

 

 1. Предмет набавке:

 Предмет  набавке су услуге  – организација и извођење једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда и тродневне екскурзије за  ученика осмог разреда  за школску 2021/2022. годину  и то:

Партија бр. 1 :једнодневна настава у природи за ученике трећег разреда према плану и програму

Партија бр.2:Тродневна екскурзија за ученике осмог разреда према плану и програму.

                            

 1. Ознака из општег речника набавки

(55000000 – услуге хотела, ресторана и трговине на мало - ознака из општег речника набавки)

(63516000-9 –услуге организације путовања)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            III ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕДНОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ

 

Маршута : Нова Варош-Ужице –Пожега –Чачак-Краљево-Врњачка Бања-Чачак-

Ужице-Златибор-Нова Варош

Полазак испред школе у јутарњим часовима. Путовање преко Златибора, Ужица, Пожеге-панорамско разгледање према потреби. Овчарско-кабларска клисура –панорамско разгледање. Наставак путовања преко Чачка , Краљева.Манастир Жича – обилазак. Долазак у Врњачку Бању –обилазак бањских извора, паркова. Ручак у ресторану.Слободно време. Полазак из Врњачке Бање у поподневним сатима. Путовање преко Чачка, Ужица, Златибор-обилазак, слободно време. Долазак у Нову Варош у вечерњим сатима.

Термин извођења једнодневне екскурзије:почетак јуна 2022.

Планирани обухват ученика : 65

 

IV  ПЛАН И ПРОГРАМ ТРОДНЕВНЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ                        .

                                              

Маршута:    Нова Варош – Ужице -Чачак  – Београд –Нови Сад –Фрушка Гора- Рума –Шабац –Ваљево -Косјерић – Пожега –Ужице –Нова Варош

Време реализације: 14, 15. и 16. мај  2022.године

                       

1.дан- 14.05.2022.:

 Полазак из Нове Вароши у 06,00 часова. Путовање преко Златибора, Ужица, Пожеге,Чачка. Наставак путовања аутопутем до Београда. Авалски торањ-обилазак. Панорамско разгледање Београда: стадиони Звезде и Партизана, храм Св. Саве, Славија, Трг републике...Калемегдан – обилазак.Зоолошки врт –посета. Шетња Кнез Михаиловом улицом. Слободно време. Смештај у хотелу ``Центар Балашевић`` (кат.3*). Вечера. Диско вече. Ноћење.

 

 1. дан – 15.05.2022.:

Доручак. Наставак путовања ауто-путем за Нови Сад.Сремски Карловци-обилазак живописног барокног градића у пратњи стручних локалних водича:Саборна црква, Богословија, Гимназија, Патријаршки двор, Стражилово...Петроварадинска тврђава – обилазак, Смештај у хотелу ``Стари кровови``( кат.3*). Ручак. Посета Музеју Војводине. Обилазак центра Новог Сада:Трг Светозара Милетића, Српско народно позориште, катедрала, саборна црква...Повратак у хотел. Вечера.Диско вече у дискотеци ``Луна Вип``.Ноћење.

 

 1. дан – 16.05.2022 :

Доручак. Напуштање хотела.Наставак путовања. Манастир Хопово-обилазак. Наставак путовања преко Фрушке Горе, Руме, Шапца.Бранковина- обилазак Меморијалног комплекса Десанке Максимовић. Ваљево –обилазак старе чаршије Тешњар. Наставак путовања. Дивчибаре –ручак у ресторану. Наставак путовања преко Косјерића, Пожеге, Златибора ( са паузама према потреби ). Долазак у Нову Варош у  вечерњим сатима.

 

Планирани обухват ученика : 75

 

         Напомена: Хотелски смештај мора имати најмање три звездице. Обезбедити туристичког водича за сваку посету.

            Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

 

 

 ОБАВЕЗНА  НАПОМЕНА :

      - Трајање екскурзије за ученике III разреда је један дан.

-Трајање екскурзије за ученике VIII разреда је  3 дана - 2 пуна пансиона

-     Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести директора школе, као и родитеље.

-     За извођење тродневне екскурзије неопходно је да родитељи доставе Здравствени лист ученика, односно да доставе податке о здравственом,физичком и психичком стању ученика, који издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог картона.

 • Екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за организовање туристичког путовања

-     Приликом реализације екскурзије агенција је дужна да испуни све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу програма путовања и општих услова путовања, као и Правилника о начину обављања организованог превоза деце ( ``Сл. гласник РС`` бр.52/19 и 61/19.).

 • Сви трошкови организације екскурзије, путарине, улазнице и сл. падају на терет агенције.
 • Лиценцирани туристички водич
 • Плаћање у више месечних рата
 • Трошкове платног промета сноси агенција
 • Гратиси у складу са захтевима из обрасца понуде
 • Изабрана туристичка агенција за тродневну екскурзију је дужна да обезбеди лекара – пратиоца, уколико у местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба.
 • Важећа лиценца Министарства туризма
 • Понуђач мора да поседује искуство у омладинском и ђачком туризму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              V  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПОНУЂАЧА

 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

         

            У складу са чл. 118. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу,

ИЗЈАВУ

            Понуђач_____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку набавке услуга –Организовање и извођење једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда за потребе ОШ``Живко Љујић`` у Новој Вароши, изјављује да не постоји основ за искључење понуђача из поступка набавке по чл. 111. и да испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта, и у складу са тим изјављује:

 • Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

 

 • Понуђач и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
  • кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
  • кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

 

 • Понуђач је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
 • Понуђач у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона;
 • Не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;
 • Понуђач није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта (понуђача), избора привредног субјекта (понуђача) или доделе уговора.

 

Место:_____________                                                                                 Понуђач:

Датум:_____________                                                                   ______________________                                                 

   Име и презиме, потпис

Напомена:

 • Наручилац може пре доношења Извештаја о поступку набавке да тражи од понуђача да доставe на увид оригинале или оверене копије свих или појединих доказа.
 • Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца са назнаком: ,,Понуда за једнодневну/тродневну екскурзију,  - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  19.04.2022. године до 12,00  часова без обзира на начин како је понуда послата.

Јавно отварање понуда биће  19.04.2022.године у 12,30 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде ( образац мора бити попуњен у целости, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача)

- Изјаву о испуњавању услова  (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача)

- Изјаву о независној понуди (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача)

- Модел уговора (сваку страну обрасца понуђач попуњава, парафира и оверава

печатом понуђача )

- Важећу лиценцу Министарства туризма (копија се доставља уз понуду)

- Опште услове путовања (копија се доставља уз понуду)

- Референту листу (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га 

  печатом понуђача)

 

 1. 3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

3.1. Захтев у погледу начина плаћања.

Плаћање се врши у више месечних рата уплатом од стране наручиоца, који ће прикупити новац од родитеља ученика који путују,  на рачун понуђача до 15. у месецу за претходни месец. 

Прва рата за плаћање доспева одмах, наредног дана од дана закључења уговора, а задња рата доспева до 15. јуна 2022. године.

3.2. Захтев у погледу реализације екскурзије

Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи ( ``Сл. гласник РС``, бр.30/19. ) и Правилником о начину обављања организованог превоза деце  ( ``Сл. гласник РС`` бр.52/19 и 61/19.) прописани су ближи услови и уређују питања од значаја за организацију и остваривање наставе у природи и екскурзије у основној школи, као и начин обављања организованог превоза деце аутобусима.

Ако се пријави мањи број ученика од прописаног  екскурзије се неће реализовати.

 

3.3.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је до исплате последње рате.

 1. 4. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити ФИКСНА исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додатну вредност.

 

 1. 5. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:

Економски најповољнија понуда

Критеријуми за одабир су:

Понуђена цена  .....................................................................................   60 бодова

Број одобрених гратиса за ученике.....................................................   20 бодова

Број закључених уговора о извођењу наставе у природи односно екскурзија са школама са референтне листе понуђача у претходне три године (2017, 2018, 2019)....   20 бодова

 

Уколико две или више понуда имају исти број бодова предност ће имати понуђач чија је понуда пре примљена и заведена код наручиоца.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

     

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

  ­­­­­­­­­­­­________________________________________

                      ( Назив понуђача )

                                                            П О Н У Д А

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ЈЕДНОДНЕВНЕ  ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ОШ '' ЖИВКО ЉУЈИЋ '' НОВА ВАРОШ

 

Време реализације: почетак јуна 2022.године

 

Р Е Л А Ц И Ј А: Нова Варош-Ужице –Пожега –Чачак-Краљево-Врњачка Бања-Чачак-

Ужице-Златибор-Нова Варош

 

 

ЦЕНА  екскурзије

по ученику

без ПДВ-а са свим трошковима

ЦЕНА екскурзије

по ученику

са ПДВ-ом

са свим трошковима

 

 

Начин плаћања

на месечне рате до 15. у месецу

Прва рата за плаћање доспева

одмах, наредног дана  од дана потписивања уговора

Задња рата за плаћање доспева

до 15. јуна 2022. године

Број гратиса за ученике

 

Додатни број гратиса за ученике(уписати)

 

Број гратиса за наставнике

 

Додатни број гратиса за наставник( уписати )

 

Обезбеђен лекар  пратиоц

 

НАЗИВ РЕСТОРАНА ГДЕ ЋЕ БИТИ РУЧАК

 

 

НАЗИВ АУТОПРЕВОЗНИКА

(Аутобуси високе туристичке класе )

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

овлашћеног представника понуђача као и водича који ће путовати са ученицима

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

НАПОМЕНА:

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.

Важност понуде до истека уговора.                           

                                                                                                           ЗА ПОНУЂАЧА

                                                                                                м.п.  _________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

                           

  ­­­­­­­­­­­­________________________________________

                      ( Назив понуђача )

                                                            П О Н У Д А

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ОШ '' ЖИВКО ЉУЈИЋ '' НОВА ВАРОШ

 

Време реализације:14, 15. и 16.05.2022.

 

Р Е Л А Ц И Ј А: Нова Варош – Ужице -Чачак  – Београд –Нови Сад –Фрушка Гора- Рума –Шабац –Ваљево -Косјерић – Пожега –Ужице –Нова Варош

 

ЦЕНА  екскурзије

по ученику

без ПДВ-а са свим трошковима

ЦЕНА екскурзије

по ученику

са ПДВ-ом

са свим трошковима

 

 

Начин плаћања

на месечне рате до 15. у месецу

Прва рата за плаћање доспева

одмах, наредног дана  од дана потписивања уговора

Задња рата за плаћање доспева

до 15. јуна 2022. године

Број гратиса за ученике

 

Додатни број гратиса за ученике(уписати)

 

Број гратиса за наставнике

 

Додатни број гратиса за наставник( уписати )

 

Обезбеђен лекар  пратиоц

 

НАЗИВ ХОТЕЛА ГДЕ ЋЕ БИТИ СМЕШТЕНИ УЧЕНИЦИ И ПРАТИОЦИ,

 

 

НАЗИВ АУТОПРЕВОЗНИКА

(Аутобуси високе туристичке класе )

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

овлашћеног представника понуђача као и водича који ће путовати са ученицима

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

НАПОМЕНА:

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.

Важност понуде до истека уговора.                           

                                                                                                           ЗА ПОНУЂАЧА

                                                                                                м.п.  _________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

VII  М О Д Е Л   У Г О В О Р А

о организовању и извођењу једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда

 

Закључен ______________године, између уговорних страна:

 

 1. _________________________________, ПИБ: _____________, матични број:

____________, текући рачун: _______________________________, лиценца за организовање туристичких путовања број: _______________________                                               од _________________. године, коју заступа  ____________________, директор туристичке агенције (у даљем тексту: Агенција-Понуђач)

 

 1. ОШ ''Живко Љујић'' Нова Варош, ул.Ђачка 37, 31320 Нова Варош;                                                         ПИБ:100957063,  матични број:07109938, текући рачун:840-6454760-55 Управа за трезор  коју заступа директор школе Ристо Поповић (у даљем тексту: Школа)

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 • да је Школа на основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи, а у складу са Законом о јавним набавкама, спровела поступак набавке услуга-извођења екскурзије ученика школе и објавила позив за подношење понуда на web страници школе www.oszivkoljujic.edu.rs
 • да је Понуђач доставио своју понуду заведену код наручиоца број __________________од _____________године која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да понуда Понуђача у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да је Школа у складу са Законом, изабрала Понуђача као најповољијег                     за предмет уговора.

 

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања и извођења једнодневне  екскурзије за ученике трећег разреда у школској 2021/2022.години, према плану и програму .

 

Члан 3.

Вредност нето услуге по ученику из члана 2. овог уговора                                       износи __________ динара без ПДВ-а, односно __________динара са ПДВ-ом.

Цена услуге је фиксна и не може се мењати и у њу морају бити укључени сви факултатитвни излети као и улазнице и све остале погодности из понуде. 

Број ученика који плаћају је ________ (уписује се накнадно када се ученици пријаве)

Одобрени број гратиса за ученике износи _________________________ (уписати из понуде)

Одобрени број гратиса за наставнике износи _______________________ (уписати из понуде)

Поред ових гратиса агенција одобрава гратис путовање, и ____________ _____________________________________________________ ( уписати из понуде ).

Плаћање се врши у више месечних рата  и оне доспевају  за плаћање                           сваког 15. у месецу.

Задња рата за плаћање доспева  до 15. јуна 2022.године

 

Члан 4.

Екскурзија се реализује почетком јуна односно ___________________ 2022. Године.

Ручак ће бити организован у Врњачкој Бањи, у ресторану _________________________.Храна мора бити квалитетна и разноврсна.

Водич на екскурзији је _____________________________________                                                из ___________________

Превоз ће обављати ______________________________________________                                         из ____________________  .

 

Члан 5.

По испостављеним рачунима Школа ће средства уплатити на рачун Агенције тек када прикупи средства од свих ученика који су путовали.

Агенција прихвата да Школа не одговара за евентуална кашњења у непоштовању планиране динамике и начина плаћања јер се средства обезбеђују од стране родитеља ученика.

Агенција се обавезује и прихвата да уколико ученик одустане од екскурзије                без обзира на разлоге одустајања врати сва средства која је ученик уплатио.

 

Члан 6.

Агенција се обавезује да према свим захтевима Школе поступа одговорно у обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.

Агенција гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним законским и другим прописима који регулишу ову материју као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који важе за ову врсту услуга.

 

Члан 7.

        У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника Агенције, возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу - ресторану).

        Агенција прихвата да школа није одговорна ни дужна да надокнади причињену штету, већ је штету дужан да надокнади извршилац самостално или солидарно са осталима.

Члан 8.

Школа има право на задржавање, односно неплаћање последње рате у случају рекламације, односно непотпуног извршења услуге од стране Агенције а на основу забелешке коју по завршетку екскурзије сачињавају уговорне стране.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

 

Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу,  а након што је била на то упозорена писменим путем уз отказни рок од 15 дана.

Уговор се може раскинути и у случају више силе или одлуке надлежних државних органа.

 

 

Члан 11.

 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неспоразуме или спорове настале у примени овог Уговора реше споразумно и мирним путем,  а уколико то не буде могуће да их решава надлежни суд.

 

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна  примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

          ЗА ШКОЛУ                                                                  ЗА АГЕНЦИЈУ

                                                   

______________________                              м.п.           __________________

Ристо Поповић, директор                               (поптис и печат овлашћеног лица)

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Модел уговора обавезно попунити, потписати од стране овлшћеног лица понуђача и оверити печатом за сваку партију-разред посебно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  М О Д Е Л   У Г О В О Р А

о организовању и извођењу тродневне екскурзије за ученике осмог разреда

 

Закључен ______________године, између уговорних страна:

 

 1. _________________________________, ПИБ: _____________, матични број:

____________, текући рачун: _______________________________, лиценца за организовање туристичких путовања број: _______________________                                               од _________________. године, коју заступа  ____________________, директор туристичке агенције (у даљем тексту: Агенција-Понуђач)

 

 1. ОШ ''Живко Љујић'' Нова Варош, ул.Ђачка 37, 31320 Нова Варош;                                                         ПИБ:100957063,  матични број:07109938, текући рачун:840-6454760-55 Управа за трезор  коју заступа директор школе Ристо Поповић (у даљем тексту: Школа)

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 • да је Школа на основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи, а у складу са Законом о јавним набавкама, спровела поступак набавке услуга-извођења екскурзије ученика школе и објавила позив за подношење понуда на web страници школе www.oszivkoljujic.edu.rs
 • да је Понуђач доставио своју понуду заведену код наручиоца број __________________од _____________године која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да понуда Понуђача у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да је Школа у складу са Законом, изабрала Понуђача као најповољијег                     за предмет уговора.

 

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања и извођења тродневне  екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2021/2022.години, према плану и програму .

 

Члан 3.

Вредност нето услуге по ученику из члана 2. овог уговора                                       износи __________ динара без ПДВ-а, односно __________динара са ПДВ-ом.

Цена услуге је фиксна и не може се мењати и у њу морају бити укључени сви факултатитвни излети као и улазнице и све остале погодности из понуде. 

Број ученика који плаћају је ________ (уписује се накнадно када се ученици пријаве)

Одобрени број гратиса за ученике износи _________________________ (уписати из понуде)

Одобрени број гратиса за наставнике износи _______________________ (уписати из понуде)

Поред ових гратиса агенција одобрава гратис путовање, и ____________ _____________________________________________________ ( уписати из понуде ).

Плаћање се врши у више месечних рата  и оне доспевају  за плаћање                           сваког 15. у месецу.

Задња рата за плаћање доспева  до 15. јуна 2022.године

 

Члан 4.

Екскурзија се реализује у термину 14.,15. и 16. маја 2022. године

Смештај је у хотелу _____________________________________                                                      у ________________________  који има _______ звездице.

Исхрана мора бити квалитетна и разноврсна за све учеснике на бази пуног пансиона према плану и програму путовања.

Водич на екскурзији је _____________________________________                                                из ___________________

Превоз ће обављати ______________________________________________                                         из ____________________  .

 

Члан 5.

По испостављеним рачунима Школа ће средства уплатити на рачун Агенције тек када прикупи средства од свих ученика који су путовали.

Агенција прихвата да Школа не одговара за евентуална кашњења у непоштовању планиране динамике и начина плаћања јер се средства обезбеђују од стране родитеља ученика.

Агенција се обавезује и прихвата да уколико ученик одустане од екскурзије                без обзира на разлоге одустајања врати сва средства која је ученик уплатио.

 

Члан 6.

Агенција се обавезује да према свим захтевима Школе поступа одговорно у обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.

Агенција гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним законским и другим прописима који регулишу ову материју као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који важе за ову врсту услуга.

 

Члан 7.

        У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника Агенције, возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу - ресторану).

        Агенција прихвата да школа није одговорна ни дужна да надокнади причињену штету, већ је штету дужан да надокнади извршилац самостално или солидарно са осталима.

Члан 8.

Школа има право на задржавање, односно неплаћање последње рате у случају рекламације, односно непотпуног извршења услуге од стране Агенције а на основу забелешке коју по завршетку екскурзије сачињавају уговорне стране.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

 

Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу,  а након што је била на то упозорена писменим путем уз отказни рок од 15 дана.

Уговор се може раскинути и у случају више силе или одлуке надлежних државних органа.

 

 

Члан 11.

 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неспоразуме или спорове настале у примени овог Уговора реше споразумно и мирним путем,  а уколико то не буде могуће да их решава надлежни суд.

 

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна  примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

          ЗА ШКОЛУ                                                                  ЗА АГЕНЦИЈУ

                                                   

______________________                              м.п.           __________________

Ристо Поповић, директор                               (поптис и печат овлашћеног лица)

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Модел уговора обавезно попунити, потписати од стране овлшћеног лица понуђача и оверити печатом за сваку партију-разред посебно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

Понуђач , __________________________________________________,

                                                             (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

                                     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку  набавке  услуга- организовање и извођење једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда/тродневне екскурзије  ученика осмог разреда у ОШ '' Живко Љујић`` Нова Варош за школску 2021/2022. годину , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

 

 

 

Основна школа '' Живко Љујић'' Нова Варош,  издаје,

 

П О Т В Р Д У

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

 

за  набавку  услуга – организовање и извођење  једнодневне екскурзије ученика трећег разреда/тродневне екскурзије ученика осмог разреда ОШ '' Живко Љујић ''

 Нова Варош за школску 2021/2022. годину

 

Овом потврдом ОШ '' Живко Љујић '' Нова Варош потврђује да је од стране _______________________________________________ (име и презиме),                                 као овлашћеног представника Понуђача ___________________________________ из __________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   предата Понуда за  набавку  услуга-организовање и и извођење једнодневне екскурзије за ученике трећег разреда /тродневне екскурзије ученика осмог разреда ОШ '' Живко Љујић ''  Нова Варош за школску 2021/2022. годину.

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________                   од  ____. ____. 2022. године у _________ часова.

 

ЗА НАРУЧИОЦА

м.п.    ________________

 

 

 

НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.


 

X  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

( за 2017, 2018, 2019. година )

 

школа са којима је понуђач закључио уговор о извођењу наставе у природи-екскурзија (Копирати образац по потреби у више примерака ако понуђач то жели)

 

НАЗИВ

 ШКОЛЕ

РЕЛАЦИЈА

ЕКСКУРЗИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

УГОВОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ПОНУЂАЧ

м.п.    ________________

потпис овлашћеног лица

 

 

 

 

 

 

 

Wednesday the 17th. .