Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 37

Место:    Нова Варош

Број :                323/1/01-0105

Датум:              10.07.2020. године

 

На основу члана 39. и 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке број 323/01-0105 од 29.06.2020. године о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.3/2020, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Набавка и испорука школскe опреме и инвентара,

 ЈН1.1.3/2020

 

 

 1. Назив наручиоца

Основна школа „Живко Љујић“

 1. Адреса наручиоца

      Ул. Ђачка бр. 37,  Нова Варош

 1. Интернет адреса наручиоца  

      www.oszivkoljujic.edu.rs

 1. Врста наручиоца

Просвета

 1. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

 1. Врста предмета

Добра

 1. Природа и обим добара и основна обележја добара, место испоруке опреме, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије: Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја; Партија 2 - Набавка и испорука телевизора. Обим и врста добара дефинисан је предмером у Конкурсној документацији. Јавна набавка мале вредности (добра) бр. 1.1.3/2020- Набавка и испорука школскe опреме и инвентара, назив и ознака из општег речника набавке: 39160000 – Школски намештај, 32324100-Телевизори у боји.

 1. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

Најнижа понуђена цена.

 1. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општине Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часова или електронски доставити на e-mail заинтересованих понуђача. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и интернет адреси наручиоца.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош, до 20.07.2020. године до 1200 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству потребно је доставити у затвореној  коверти или кутији са назнаком „Понуда за ЈН1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

 1.  Место, време и начин отварања понуда

 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 20.07.2020. године у 1230 часова, у просторијама Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

 1. Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у оквирном року од 8 дана од дана  отварања понудa.

 1. Лице за контакт

            Брана Милошевић,

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462.

 

Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 37

Место:    Нова Варош

Број :                323/2/01-0105

Датум:              10.07.2020. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБРА) бр. 1.1.3/2020

 

- Набавка и испорука школскe опреме и инвентара -

 

 

 

 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда:

20.07.2020. године до 12,00 сати

Јавно отварање понуда:

20.07.2020. године у 12,30 сати

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

НОВА ВАРОШ   јул  2020. године

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 323/01-0105 од 29.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.1.3/2020, деловодни број 323/01-0105 од 29.06.2020. године, припремљена је:

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности

 

 Набавка и испорука школскe опреме и инвентара,

 ЈНМВ (добра) бр. 1.1.3/2020

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина,

опис услуга, начин спровођења контроле и рок извршења

услуге.

 

5

IV

Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита

 

10

V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

11

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

15

VII

Образац понуде

23

VIII

Модел уговора

35

IX

Образац трошкова припреме понуде

39

X

Образац изјаве о независној понуди

40

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 40.

 

 

 

 

 

 

 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Живко Љујић“ Нова Варош

Адреса: Улица Ђачка бр. 37, 31 320 Нова Варош

Интернет адреса: www.oszivkoljujic.edu.rs

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број 1.1.3/2020 су добра – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара.

 

 1. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 1. Напомена за резервисане јавне набавке

Предметна набавка није резервисана јавна набавка

 

 1. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:

Брана Милошевић,

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.3/2020 су добра  – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара.

Назив и ознака из општег речника набавке: 39160000 – Школски намештај, 32324100-Телевизори у боји.

 

 1. Партије

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије:

 

 • Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја;
 • Партија 2 - Набавка и испорука телевизора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

 

Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја, обухвата следеће позиције:

 

Ред број

Опис позиције

ЈМ

Колич.

1.

Школска столица– метална конструкција елипсасти профил цеви 38x20x1.8 мм, пластифицирана у жељеном дезену. Седиште и наслон су израђени од буковог љуштеног фурнира пресованог на дебљину од 8 мм, обострано облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж. На крајевима конструкције се налазе заштитни чепови који штите под од хабања. Чепови на крајевима конструкције који се навлаче су причвршћени поп нитном.

 

 

ком.

400

2.

Школска клупа- димензије: 130x50x75 цм, плоча стола димензија 130х50 цм, медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза. Клупа поседује подплочу и кукице за качење ђачких торби. Подплоча клупе је израђена од универа дебљине 18 мм, кант 0,4 мм. Метална конструкција елипсасти профил цеви 38X20X1.8мм, пластифицирано у жељеном РАЛ-у. На крајевима конструкције се налазе заштитни чепови који штите под од хабања. Клупа је монтажно-демонтажна тако да она не поседује хоризонталне пречаге за повезивање већ везивни елементи чине горња плоча клупе и коса подплоча. Веза између челичних ногара и подплоче је путем шрафова са ексцентром. Чепови на крајевима конструкције који се навлаче су причвршћени поп нитном.

ком.

185

3.

Школска табла бела магнетна димензија 180х120 цм. Поседује алуминијумски рам, као и држач за сунђер и фломастере

ком.

12

4.

Школска табла бела магнетна са нотним системом - димензија 180х120 цм. Поседује алуминијумски рам, као и држач за сунђер и фломастере

ком.

1

5.

Катедра са 1 фиоком -  димензија 130x60х75 цм. Метална кон-струкција – елипсасти профил цеви 38х20х1.8 мм, пласти-фицирано у боји по жељи наручиоца.  Плоча катедре димен-зија 130x60 цм, медијапан дебљине  21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermаx 0073 - беж, а  наличје балансом у браон боји,кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза. Катедра поседује једну фиоку са закључавањем и маску са предње стране израђене од универа дебљине 18 мм. На крајевима конструкције се налазе заштитни чепови који штите под од хабања. Чепови на крајевима конструкције који се навлаче су причвршћени поп нитном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

6.

Плоча за зборнички сто димензија 195х97 цм, сирова иверица дебљине 25 мм обострано облепљена ХПЛ-ом у дезену по избору наручиоца

ком.

4

7.

Плоча за зборнички сто димензија 140х70 цм, сирова иверица дебљине 25 мм обострано облепљена ХПЛ-ом у дезену по избору наручиоца

ком.

3

8.

Плоча за зборнички сто димензија 80х80 цм, сирова иверица дебљине 25 мм обострано облепљена ХПЛ-ом у дезену по избору наручиоца

ком.

4

9.

Радни сто  са  покретним фиокаром са 3 фиоке са централним закључањем, димензија стола је 135х67х75 цм, димензија фиокара је 42х50х55 цм –плоча стола је израђена од универа дебљине 36 мм,а фиокар од универа 18 мм кант АБС 2 мм. Сто има металну подконструкцију од цеви која је пластифицирана у РАЛ-у по избору наручиоца.

ком.

2

10.

Радни сто са фиксним фиокаром са 3 фиоке са централним закључањем, димензија стола је 160/80х75 цм, димензија фиокара је 42х60х75 цм –плоча стола је израђена од универа дебљине 36 мм,а фиокар од универа 18 мм кант АБС 2 мм. Сто има металну подконструкцију која је пластифицирана у РАЛ-у по избору наручиоца.

ком.

2

11.

Радни сто димензија са луком и фиксним фиокаром са 3 фиоке са централним закључањем, димензија стола је 160/60х160/70х75 цм, димензија фиокара је 42х60х75 цм –плоча стола је израђена од универа дебљине 36 мм,а фиокар од универа 18 мм кант АБС 2 мм. Сто има металну подконструкцију која је пластифицирана у РАЛ-у по избору наручиоца.Уз сто иде додатак за 5 особа димензија 150х75х75 цм, плоча универ 36 мм, кант АБС 2 мм, метална подконструкција.

ком.

1

12.

Школска клупа за кабинет хемије димензија 130х50х75 цм – двосед – плоча стола отпорна на хемикалије, медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза. Метална подконструкција цеви фи 27, РАЛ по избору. Клупа поседује подплочу и кукице. На крајевима конструкције су заштитни чепови.

ком.

16

13.

Столица на вијак без наслона–хоклица, метална конструкција, РАЛ по избору, седиште округло од шпера фи 35 цм

ком.

32

14.

Радни сто за професора хемије димензија 185х65х75 цм – радна плоча и кадица отпорне на хемикалије, плоча стола медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза.У доњем делу поседује двокрилни део са полицама и фиокама и отвореним полицама, израђено од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм

 

 

 

 

 

 

ком.

 

 

 

 

 

 

1

15.

Енергоблок димензија 60х60х85 цм од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Горња плоча отпорна на хемикалије, медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза.Садржи кадицу и једну славину за хладну воду.

ком.

8

16.

Ормар отворени са 5 полица, димензија 70х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.

ком.

2

17.

Ормар затворени са 2 крила и полицама, димензија 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради са закључавањем.

ком.

2

18.

Ормар са 6 касета са закључавањем дим. 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Свака касета се закључава.

ком.

5

19.

Наставничка столица - основа: метал црне боје, овалног цевастог облика 30x15x1.8 мм

Седиште: 4-слојна иверица дебљине 4.6 мм, сунђер дебљине 3 цм

Наслон: 4-слојна иверица дебљине 4.6 мм, сунђер дебљине 2.5 цм, пластиком прекривен са задње стране

Тапацир: Платно Ц – Basic Fabric

Слагање једне на другу: До 15 комада

Везивање у ред: Опционо

Гаранција: 3 године

Ширина седишта: 475 мм

Дубина седишта: 415 мм

ком.

42

20.

Конференцијска столица хромиране конструкције у oблику санки, тапациранoг седишта и наслона из једног дела. Оптерећеност од 120 кг. Са тапацираним руконаслонима. Седиште ширине мин. 485 мм, дубина мин. 460 мм, висина седишта мин.470 мм, укупне висине 880 мм.

ком.

5

21.

Ормар затворени са 2 крила без полица (гардеробер), димензија 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради без закључавања.

ком.

2

22.

Клуб фотеља – конструкција направљена од дрвета најбољег квалитета.

Седиште и наслон су направљени од сунђера,тапацираног у штофу по жељи.

ком.

2

23.

Ормар канцеларијски са  крилима у горњем делу у комбинацији са стаклом и полицама, димензија 70х42х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради са закључавањем.

ком.

2

24.

Ормар двокрилни са отвором и полицама, димензија 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради са закључавањем.

 

 

ком.

 

 

6

 

Напомена:

За позиције 1. и 2: Потребно је уз понуду доставити доказ за отпресак седишта, наслона и плоче стола, како би се виде начин израде и употребљени материјали. Доказ: Произвођачка спецификација и узорци.

 

За позиције 1: Потребно је уз понуду доставити да је понуђач  произвођач узорка -  отпреска седишта и наслона тестираног на дозвољени садржај формалдехида и да има  сертификат:

Доказ: Доставити сертификат ENISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 Метода анализе гасова који ће показати да је садржај формалдехида мањи од 0,5 mgHCHO/(m2h)

 

За позиције: 19. Наставничка столица и  20. Конференцијска столица – доставити атест СРПС ЕН 16139; СРПС ЕН 1728 или одговарајући.

 

Партија 2 - Набавка и испорука телевизора, обухвата следеће позиције:

 

Ред број

Опис позиције

ЈМ

Колич.

1.

Телевизор SMART 55“ следећих карактеристика:

- Дијагонала екрана:  55“ (140 cm)

- Резолуција екрана: 3840 x 2160px

- Технологија екрана: LED

- Smart: Дa

- Апликација: SmartThingsApp

- Звук: Тип: 2.0 Dolby Digitsal Plus

- Wi-Fi: Дa

- LAN: Дa

- HDMI: 3

- USB: 2

- Tjuner: DVB-T2C

- Снага звучника: 20W

- Остале карактеристике: Cl+(1,4) Компонентни улаз, Композитни улаз, RF улаз, Digital Audio Out, Anynet+(HDMI-CEC)

- Боја: Црна

- Остало: Smart TV могућности:  Web browser, mobile to TV, TV sound to mobile

Видео: UHD Engine, HDR, HDR 10+,PQI, HLG, mega contrast, UHD dimming

Напајање: AC 220V – 240V / 50 Hz – 60 Hz

Енергетска класа: A

-Гаранција: 5 година

ком.

14

2.

Зидни носач телевизора следећих карактеристика:

- Носач за LCD / LED телевизоре

- За величину екрана 37“ до 75“ (94 до 191 cm)

- Омогућавање позиционирања телевизора у позицији по жељи

- Подржавање VESA стандарда до 800x400

- Могућност нагиба

- Боја црна

- Гаранција 2 године

ком.

14

 

 

 • Рок испоруке:

Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја: максимално 20 дана од дана потписивања уговора;

Партија 2 - Набавка и испорука телевизора: максимално 15 дана од дана потписивања уговора;

 • Место испоруке

Улица Ђачка бр. 37, Нова Варош.

 • Квалитет и технички стандарди

Понуђач  је  у  обавези  да  поштује  све  позитивне  законске  одредбе  које  се  односе  на предмет јавне набавке.

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним стандардима, правилима струке који важе за ту врсту опреме и одредбама уговора.

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања уговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.      Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона)

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

1.2   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

 • Да располаже довољним пословним капацитетом:

- да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISО 9001;

- систем заштите животне средине према захтевима ISO 14001 и FSC стандард ;

- систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001;

 

Доказ: Фотокопије сертификата и или других одговарајућих сертификата за систем управљања квалитетом, за систем заштите животне средине и систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду.

 

1.1 - За позиције 1. потребно је уз понуду доставити доказ за отпресак седишта и наслона, тестираног на дозвољени садржај формалдехида.

Доказ: Доставити сертификат: ENISO 12460-3:2015 – Одређивање садржаја формалдехида, део 3 Метода анализе гасова који ће показати да је садржај формалдехида мањи од 0,5 mgHCHO/(m2 h)

 

1.2 За позиције: 19. Наставничка столица и  20. Конференцијска столица – доставити атест СРПС ЕН 16139; СРПС ЕН 1728 или одговарајући.

 Доказ: Фотокопије сертификата/атеста о извршеној контроли квалитета производа

према захтеваним стандардима издати од акредитоване надлежне установе.

 

1.3.      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

 

1.4.      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

    

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                             

 

И З Ј А В У

 

 

Понуђач  _______________________________________________ [навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредности: Набавка и испорука школскe опреме и инвентара, број 1.1.3/2020, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

5) Понуђач испуњава додатне услове предвиђене у Конкурсној документацији, који се односе на неопходан пословни капацитет понуђача.

 

 

Место:_____________                                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                    

                                                                                         _____________________

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                             

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач __________________________________________ [навести назив подизвођача]

у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка и испорука школскe опреме и инвентара, број 1.1.3/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

 

 

 

Место:_____________                                                                             Подизвођач:

 

Датум:_____________                         М.П.                                   _____________________                                                       

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош, са назнаком: ,,Понуда за ЈН 1.1.3/2020- Набавка и испорука школскe опреме и инвентара - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.07.2020. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда мора да садржи:

 • Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (попуњен, печатом оверен и потписан) – дат је у поглављу V одељак 3
 • Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности (уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу) (попуњен, печатом оверен и потписан) – дат је у поглављу V одељак 3
 • Попуњен, печатом оверен и потписан образац понуде - дат је у поглављу VII
 • Попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора – дат је у поглављу VIII
 • Попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде дат је у поглављу IX
 • Попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди понуде дат је у поглављу X
 • Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде -поглавље VI, тачкa 12 Конкурсне документације
 • ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА У ПОНУДИ ДОСТАВИ:

Документацију о техничким карактеристикама/спецификацијама добара које Понуђач нуди и којима се доказује да понуђена добра по својим техничким карактеристикама/спецификацијама одговарају техничким карактеристикама/ спецификацијама добара које је Наручилац одредио, а према постављеним стандардима квалитета за позиције из обрасца понуде, а то су:

- каталози понуђене опреме;

- сертификати издати од овлашћене лабораторије, којима се потврђује испуњеност техничких захтева понуђених лиценце лабораторија у којима су извршене сертификације.

БИТНА НАПОМЕНА:

* Документацију о техничким карактеристикама/спецификацијама Понуђач доставља у форми за коју се сам определи на језику који је дефинисан овом конкурсном документацијом.

 • За позиције 1. и 2: Потребно је уз понуду доставити узорке.

 

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

 

 1. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије:

-          Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја;

-          Партија 2 - Набавка и испорука телевизора.

 

 1. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош,  са назнаком:

- „Измена понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара - НЕ ОТВАРАТИ” или

- „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара - НЕ ОТВАРАТИ” или

- „Опозив понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара - НЕ ОТВАРАТИ”  или

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 1. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

 1. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

 • податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 1. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је потврђена испорука добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

 

9.2. Захтеви у погледу рока извршења посла

Рок испоруке добара:

 • Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја, максимално 20 (двадесет) дана од дана потписивања уговора;
 • Партија 2 - Набавка и испорука телевизора, максимално 15 (петнаест) дана од дана потписивања уговора;

Место испоруке: на адресу наручиоца- Улица Ђачка бр. 37, Нова Варош.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

 1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 

 1. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

 1. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, односно бланко сопствену меницу, која мoра бити евидентирања у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту мора бити достављено, попуњено и оверено менично писмо – овлашћење за корисника бланко менице, са назначеним износом у висини од 5% од понуђеног износа (без ПДВ-а). Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију, копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; у предвиђеном року не достави бланко соло меницу за добро извршење посла са свим прилозима.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач кумулативно не достави меницу, захтев за регистрацију менице, копију картона депонованих потписа и менично овлашћење, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да у случају буде изабран као најповољнији понуђач у тренутку закључења уговора достави:

- бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма - овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% укупне уговорене вредности посла (вредност уговора без ПДВ-а), која мора трајати 15 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да у случају буде изабран као најповољнији понуђач преда Наручиоцу  у року од 10 дана од примопредаје добара:

- бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма - овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% укупне уговорене вредности посла (вредност уговора без ПДВ-а) и са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације.

 

 1. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

 1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32 (приземље: канцеларија 2 - Основна школа „Живко Љујић“), 31320 Нова Варош, електронске поште на e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или факсом на број 033/61-462 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 1. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. 16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

 1. 17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи рок испоруке добара. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок испоруке добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико две или више понуде имају исту најнижу понуђену цену, исти рок испоруке добара и исти рок важења понуде, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача која је прва достављена.

 

 1. 18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3).

 

 1. 19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., факсом на број 033/61-462 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

 1. 21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности (добра) бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара

 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

 

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

 

           

1)

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

 

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

5-1) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (добра)

бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара

Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а:

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом:

 

 

Рок и начин плаћања:

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је потврђена испорука добара.

Без аванса.

Рок важења понуде:

____ дана (______________) дана од

                           словима

дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

Рок испоруке добара:

у року од  _____ (________________)

                                     словима календарских дана од дана потписивања уговора (не дуже од 20 дана).

Место испоруке: Ђачка бр. 37, Нова Варош.

Гарантни рок добара:

Минимално 2 године од датума примопре-даје.

 

 

 

Датум                                                              Понуђач

            М. П.

_____________________________                                            _________________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

5-2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (добра)

бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара

Партија 2 - Набавка и испорука телевизора

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а:

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом:

 

 

Рок и начин плаћања:

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је потврђена испорука добара.

Без аванса.

Рок важења понуде:

____ дана (______________) дана од

                           словима

дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

Рок испоруке добара:

у року од  _____ (________________)

                                     словима календарских дана од дана потписивања уговора (не дуже од 15 дана).

Место испоруке: Ђачка бр. 37, Нова Варош.

Гарантни рок добара:

Минимално 5 година од датума примопре-даје.

 

 

Датум                                                              Понуђач

            М. П.

_____________________________                                            _________________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

 

6-1) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН:

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (добра)

 бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара

Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја

 

 

Бр.

Опис позиције

ЈМ

Колич.

Цена

Укупна

 

1.

Школска столица– метална конструк-ција елипсасти профил цеви 38x20x 1.8 мм, пластифицирана у жељеном дезену. Седиште и наслон су израђе-ни од буковог љуштеног фурнира пресованог на дебљину од 8 мм, обострано облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж. На крајевима конструкције се налазе заштитни чепови који штите под од хабања. Чепови на крајевима конструкције који се навлаче су причвршћени поп нитном.

 

 

ком.

400

 

 

 

2.

Школска клупа- димензије: 130x50x 75 цм, плоча стола димензија 130х50 цм, медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза. Клупа поседује подплочу и кукице за качење ђачких торби. Подплоча клупе је израђена од универа дебљи-не 18 мм, кант 0,4 мм. Метална конструкција елипсасти профил цеви 38X20X1.8мм, пластифицирано у жељеном РАЛ-у. На крајевима конс-трукције се налазе заштитни чепови који штите под од хабања. Клупа је монтажно-демонтажна тако да она не поседује хоризонталне пречаге за повезивање већ везивни елементи чине горња плоча клупе и коса подплоча. Веза између челичних ногара и подплоче је путем шрафова са ексцентром. Чепови на крајевима конструкције који се навлаче су причвршћени поп нитном.

ком.

185

 

 

 

3.

Школска табла бела магнетна димен-зија 180х120 цм. Поседује алумин-ијумски рам, као и држач за сунђер и фломастере

 

 

 

ком.

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Школска табла бела магнетна са нот-ним системом - димензија 180х120 цм. Поседује алуминијумски рам, као и држач за сунђер и фломастере

ком.

1

 

 

 

5.

Катедра са 1 фиоком -    димензија 130x60х75 цм. Метална конструкција – елипсасти профил цеви 38х20х1.8 мм, пластифицирано у боји по жељи наручиоца.  Плоча катедре димензија 130x60 цм, медијапан дебљине  21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermаx 0073 - беж, а  наличје балансом у браон боји,кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза. Катедра поседује једну фиоку са закључавањем и маску са предње стране израђене од универа дебљине 18 мм. На крајевима констр-укције се налазе заштитни чепови који штите под од хабања. Чепови на крајевима конструкције који се навлаче су причвршћени поп нитном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

6.

Плоча за зборнички сто димензија 195х97 цм, сирова иверица дебљине 25 мм обострано облепљена ХПЛ-ом у дезену по избору наручиоца

ком.

4

 

 

 

7.

Плоча за зборнички сто димензија 140х70 цм, сирова иверица дебљине 25 мм обострано облепљена ХПЛ-ом у дезену по избору наручиоца

ком.

3

 

 

 

8.

Плоча за зборнички сто димензија 80х80 цм, сирова иверица дебљине 25 мм обострано облепљена ХПЛ-ом у дезену по избору наручиоца

ком.

4

 

 

 

9.

Радни сто  са  покретним фиокаром са 3 фиоке са централним закључањем, димензија стола је 135х67х75 цм, димензија фиокара је 42х50х55 цм –плоча стола је израђена од универа дебљине 36 мм,а фиокар од универа 18 мм кант АБС 2 мм. Сто има металну подконструкцију од цеви која је пластифицирана у РАЛ-у по избору наручиоца.

ком.

2

 

 

 

10.

Радни сто са фиксним фиокаром са 3 фиоке са централним закључањем, димензија стола је 160/80х75 цм, ди-мензија фиокара је 42х60х75 цм –плоча стола је израђена од универа дебљине 36 мм,а фиокар од универа 18 мм кант АБС 2 мм. Сто има метал-ну подконструкцију која је пластифи-цирана у РАЛ-у по избору наручиоца.

 

 

 

 

 

 

 

 

ком.

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Радни сто димензија са луком и фик-сним фиокаром са 3 фиоке са централним закључањем, димензија стола је 160/60х160/70х75 цм, димен-зија фиокара је 42х60х75 цм –плоча стола је израђена од универа дебљине 36 мм,а фиокар од универа 18 мм кант АБС 2 мм. Сто има металну подконструкцију која је пластифици-рана у РАЛ-у по избору наручиоца.Уз сто иде додатак за 5 особа димензија 150х75х75 цм, плоча универ 36 мм, кант АБС 2 мм, метална подконс-трукција.

ком.

1

 

 

 

12.

Школска клупа за кабинет хемије димензија 130х50х75 цм – двосед – плоча стола отпорна на хемикалије, медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза. Метална подконструкција цеви фи 27, РАЛ по избору. Клупа поседује подплочу и кукице. На крајевима конструкције су заштитни чепови.

ком.

16

 

 

 

13.

Столица на вијак без наслона –хоклица, метална конструкција, РАЛ по избору, седиште округло од шпера фи 35 цм

ком.

32

 

 

 

14.

Радни сто за професора хемије ди-мензија 185х65х75 цм – радна плоча и кадица отпорне на хемикалије, плоча стола медијапан дебљине 21-мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза.У доњем делу поседује двокрилни део са полицама и фиокама и отвореним полицама, израђено од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Енергоблок димензија 60х60х85 цм од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Горња плоча отпорна на хеми-калије, медијапан дебљине 21мм, лице облепљено ХПЛ-ом Fundermax 0073 - беж, а  наличје балансому браон боји, кант лакиран ПУ лаком у 3 прелаза.Садржи кадицу и једну славину за хладну воду.

ком.

8

 

 

 

16.

Ормар отворени са 5 полица, димен-зија 70х40х186 цм, израђен од уни-вера дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм.

ком.

2

 

 

 

17.

Ормар затворени са 2 крила и полицама, димензија 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради са закључавањем.

ком.

2

 

 

 

18.

Ормар са 6 касета са закључавањем дим. 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Свака касета се закључава.

ком.

5

 

 

 

19.

Наставничка столица - основа: метал црне боје, овалног цевастог облика 30x15x1.8 мм

Седиште: 4-слојна иверица дебљине 4.6 мм, сунђер дебљине 3 цм

Наслон: 4-слојна иверица дебљине 4.6 мм, сунђер дебљине 2.5 цм, пластиком прекривен са задње стране

Тапацир: Платно Ц – Basic Fabric

Слагање једне на другу: До 15 комада

Везивање у ред: Опционо

Гаранција: 3 године

Ширина седишта: 475 мм

Дубина седишта: 415 мм

ком.

42

 

 

 

20.

Конференцијска столица хромиране конструкције у oблику санки, тапаци-ранoг седишта и наслона из једног дела. Оптерећеност од 120 кг. Са тапацираним руконаслонима. Седиш-те ширине мин. 485 мм, дубина мин. 460 мм, висина седишта мин.470 мм, укупне висине 880 мм.

ком.

5

 

 

 

21.

Ормар затворени са 2 крила без поли-ца (гардеробер), димензија 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради без закључавања.

ком.

2

 

 

 

22.

Клуб фотеља – конструкција направ-љена од дрвета најбољег квалитета.

Седиште и наслон су направљени од сунђера,тапацираног у штофу по жељи.

ком.

2

 

 

 

23.

Ормар канцеларијски са  крилима у горњем делу у комбинацији са стаклом и полицама, димензија 70х42х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради са закључавањем.

ком.

2

 

 

 

24.

Ормар двокрилни са отвором и полицама, димензија 80х40х186 цм, израђен од универа дебљине 18 мм, кант АБС 2 мм. Ормар се ради са закључавањем.

ком.

6

 

 

 

Свега:

 

 

ПДВ 20%:

 

 

Укупно:

 

 

               

           

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

            Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • Да упише колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију која је предмет јавне набавке;
 • Да упише укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију која је предмет јавне набавке;
 • У рекапитулацији треба да упише укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом.

 

Дана: _______ 2020. година                                                    П О Н У Ђ А Ч

                                                     М.П.                       __________________________

                                                                                          (потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН:

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (добра)

 бр. 1.1.3/2020 – Набавка и испорука школскe опреме и инвентара

Партија 2 - Набавка и испорука телевизора

 

 

Бр.

Опис позиције

ЈМ

Колич.

Цена

Укупна

 

1.

Телевизор SMART 55“ следећих карактеристика:

- Дијагонала екрана:  55“ (140 cm)

- Резолуција екрана: 3840 x 2160px

- Технологија екрана: LED

- Smart: Дa

- Апликација: SmartThingsApp

- Звук: Тип: 2.0 Dolby Digitsal Plus

- Wi-Fi: Дa

- LAN: Дa

- HDMI: 3

- USB: 2

- Tjuner: DVB-T2C

- Снага звучника: 20W

- Остале карактеристике: Cl+(1,4) Компонентни улаз, Композитни улаз, RF улаз, Digital Audio Out, Anynet+(HDMI-CEC)

- Боја: Црна

- Остало: Smart TV могућности:  Web browser, mobile to TV, TV sound to mobile

Видео: UHD Engine, HDR, HDR 10+,PQI, HLG, mega contrast, UHD dimming

Напајање: AC 220V – 240V / 50 Hz – 60 Hz

Енергетска класа: A

-Гаранција: 5 година

ком.

14

 

 

 

2.

Зидни носач телевизора следећих карактеристика:

- Носач за LCD / LED телевизоре

- За величину екрана 37“ до 75“ (94 до 191 cm)

- Омогућавање позиционирања телевизора у позицији по жељи

- Подржавање VESA стандарда до 800x400

- Могућност нагиба

- Боја црна

- Гаранција 2 године

ком.

14

 

 

 

Свега:

 

 

ПДВ 20%:

 

 

Укупно:

 

 

               

           

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

            Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

 • Да упише колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију која је предмет јавне набавке;
 • Да упише укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију која је предмет јавне набавке;
 • У рекапитулацији треба да упише укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом.

 

Дана: _______ 2020. година                                                    П О Н У Ђ А Ч

                                                     М.П.                       __________________________

                                                                                          (потпис овлашћеног лица)

 

 

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

УГОВОР

Набавка и испорука школскe опреме и инвентара

           

                        УГОВОРНЕ СТРАНЕ

 1. Купац: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37, Нова Варош, матични број 07109938, ПИБ 100957063, текући рачун број 840-264660-93 - Управа за Трезор, коју заступа директор Ристо Поповић (у даљем тексту: Купац).
 2. Продавац: _______________________, Ул. ___________________ бр. ____, _________________ (седиште предузећа), матични број ________________, ПИБ     ___________, текући рачун број ______________________, које заступа директор           __________________ (у даљем тексту: Продавац).

 

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 

 • - да је Продавац дана ___________ године доставио понуду број: __________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

 

 • - да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

 

- да је наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде извођача радова донео Одлуку о додели уговора бр. ________ од __________ године.

 

Члан 2.

Предмет уговора је купопродаја – набавка и испорука школскe опреме и инвентара (Партија 1 - Набавка и испорука школског намештаја; Партија 2 - Набавка и испорука телевизора), ближе одређене у спецификацији понуде Продавца са ценом која је саставни део његове понуде.

 

Члан 3.

Купац се обавезује да за школску опрему и инвентар из члана 2. овог Уговора Продавацу плати износ од:

 

ПАРТИЈА 1 - Набавка и испорука школског намештаја

- цена добара:___________динара,  ПДВ:________динара, УКУПНО:____________динара

(словима:_________________________________________________________);

 

ПАРТИЈА 2 - Набавка и испорука телевизора

- цена добара:___________динара,  ПДВ:________динара, УКУПНО:____________динара

(словима:_________________________________________________________).

 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.

 

Члан 4.

Продавац се обавезује да испоручи добро у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Рок за испоруку школске опреме и инвентара је:

-ПАРТИЈА 1 - Набавка и испорука школског намештаја,  __ (___________) календарских дана од дана потписивања уговора.

             Место испоруке је Нова Варош, ул. Ђачка бр. 37.

             Гарантни рок за школски намештај је 2 година од датума од датума примопредаје.

 

-ПАРТИЈА 2 - Набавка и испорука телевизора, __ (__________) календарских дана од дана потписивања уговора.

            Место испоруке је Нова Варош, ул. Ђачка бр. 37.

Гарантни рок за телевизоре је 5 година од датума од датума примопредаје.

 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у месту испоруке изврши потврду квалитативног и количинског пријема добра.

 

Члан 5.

Продавац одговара за квалитет испорученог школске опреме и инвентара у складу са важећим стандардима.

 

Члан 6.

Уговорне стране су сагласне да ће приликом испоруке добра извршити квалитативно- квантитативни пријем добра које је предмет уговора и сачинити Записник о квантитативно-

квалитативној примопредаји добара, који потписују оба уговарача са назначеним датумом

сачињавања и потписивања истог. Записником о квантитативно-квалитативном пријему добара утврђује се: количина добара, да ли су у оригиналном паковању са одговарајућoм техничком документацијом уз свако паковање, да ли добра испуњавају услове из техничке спецификације да ли су у исправном стању, да ли сваки елемент опреме поседује оверен гарантни лист и друго. Записник потписују у име купца овлашћено лице из Основне школе «Живко Љујић» и овлашћено лице Продавца.

Уколико се приликом пријема робе утврди недостатак на предметном добру, та чињеница се констатује поменутим Записником.

Уговорне стране су сагласне да ће Купац њихово отклањања захтевати одмах или најкасније у року од 5 (пет) дана, од дана утврђивања недостатака из поменуог Записника што је продавац дужан да учини. У супротном Купац може захтевати раскид уговора.

Уговорне стране су сагласне да се у случају (скривене мане), недостатака који се могу показати након примопредаје, а који се није могао открити уобичајеним прегледом, Купац ће о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести продавца у року од 3 (три) дана од дана када је открио недостатак.

У случају рекламације продавац је дужан да у року од 5 (пет) дана, од дана сачињавања Записника о рекламацији исту реши тако што ће испоручити ново добро (или елементе добра) одговарајућег квалитета у замену за добро које се рекламира или његов део (посебан елемент).

Уколико Продавац пропусти да у назначеном року отклони констатоване недостатке, купац

може раскинути овај уговор.

 

Члан 7

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у

испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну.

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна

износи 5% укупне уговорене вредности без ПДВ-а.

Продавац се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 3. плати купцу на име уговорне казне 2 (два) промила дневно од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, али да износ овако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од уговорене вредности без ПДВ-а.

 

Члан 8.

Продавац се обавезује да у тренутку закључења уговора, на име доброг извршења посла достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла -бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма - овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% укупне уговорене вредности посла (вредност уговора без ПДВ-а), која мора трајати 15 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност меничног овлашћења за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

По извршењу свих уговорених обавеза средство финансијског обезбеђења ће бити враћено.

Испоручилац се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје добара Наручиоцу преда бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора (вредност уговора без ПДВ-а) и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, што је услов за плаћање рачуна.  

Меница за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог испоручиоца и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

 

Члан 9.

Уговарачи сагласно утврђују да је гарантни рок за добра из члана 2. овог Уговора:

 • Гарантни рок за школски намештај је 2 година од датума од датума примопредаје.
 • Гарантни рок за телевизоре је 5 година од датума од датума примопредаје.

Продавац је дужан да у гарантном року обезбеди сервис и одржавање предметних добара о

свом трошку на следећи начин:

- да се, у случају пријаве квара, одазове на позив наручиоца одмах а најкасније у року од 24 сата рачунајући од дана пријема позива (телефон, факс, електронским путем);

- да у случају да се квар не може отклонити у објекту наручиоца, изврши преузимање добра и одношење у сервис о свом трошку;

- да после извршене поправке, добра врати на локацију наручиоца без икакве накнаде, у року од 5 (пет) дана од дана преузимања;

- да наручиоцу уступи на коришћење добра истих или бољих карактеристика уколико поправка не може бити извршена у року од 5 (пет) радних дана од дана преузимања, а за све време трајања сервисирања;

У случају замене добра за ново добро гарантни рок тече од дана примопредаје новог добра

купцу и потписивања Записника о квантитативно-квалитативној примопредаји добара, који потписују оба уговарача.

 

Члан 10.

Купац се обавезују да у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправно испостављене фактуре по преузимању  вирмански плати цену  за испоручено добро на рачун Продавца.

Члан 11.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

 

Члан 12.

Уговор се може раскинути једностраном изјавом коју свака уговорна страна може дати другој у писаној форми искључиво због неиспуњења уговорених обавеза на начин и под условима како је предвиђено овим уговором.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

Услучају раскида уговора, уговорне стране су дужне да регулишу сва дуговања и потраживања настала из уговора.

 

Члан 13.

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне стране ће покушати да реше споразумно.

У случају спора по овом Уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.

 

Члан 14.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветна примерка од којих 3 (три) за Купца и  3 (три) за Продавца.

 

                    КУПАЦ                                                                                  ПРОДАВАЦ

  Основна школа „Живко Љујић“                                                  _____________________

                 Директор                                                                                     Директор

                                  

     ____________________________                                 ______________________________

            Ристо Поповић                                                                        __________________

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

Јавна набавка услуга:

Набавка и испорука школскe опреме и инвентара,

 број ЈН 1.1.3/2020  

 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама Понуђач ______________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

Р.бр.

Врста трошка

Јед.мере

Кол

Јединична цена

Укупна цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО ТРОШКОВИ:

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

 

 

Датум и место

 

Потпис понуђача

 

М.П.

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

            У складу са чланом 26. ЗЈН, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  понуђач  дајем следећу изјаву:

 

 

 

           Понуђач:_______________________________________________________________,

           Седиште и адреса:_______________________________________________________,

           Матични број:__________________________________________________________,

           ПИБ:___________________________________________________________________.

 

 

         Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду          број___________(уписати)  од ______________.2020. (уписати) године, припремљену на  основу позива за подношења понуда у поступку јавне набавке број 1.1.3/2020- Набавка и испорука школскe опреме и инвентара, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим  лицима.

 

 

 

 

        У _____________________                                                   Потпис понуђача

      

       Дана______________године                  М. П.                _________________________

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 18

Место:               Нова Варош

Број :                24/04-0305

Датум:             21.01.2020. године

 

 

На основу члана 39. и 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности дел. бр.21/04-0305 од 17.01.2020. године, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Организовање и извођење шестодневне наставе у природи за ученике четвртог разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда

 у школ. 2019/20.години

У  О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши, ЈНМВ 1/2020.

 

 

 1. Назив наручиоца

Основна школа „Живко Љујић“

 1. Адреса наручиоца

      Ул. Ђачка бр. 37,  Нова Варош

 1. Интернет адреса наручиоца  

      www.oszivkoljujic.edu.rs

 1. Врста наручиоца

Просвета

 1. Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности

 1. Врста предмета

Услуге

 1. Природа и обим услуга и основна обележја услуга, место извршења услуга, назив и ознака из општег речника набавке

Организовање и извођење шестодневне наставе у природи за ученике четвртог разреда и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда у школ. 2019/20. години у О.Ш. „Живко Љујић“ у Новој Вароши. Обим и врста услуге дефинисана је конкурсном документацијом. Јавна набавка мале вредности (услуга) бр. 1/2020 , назив и ознака из општег речника набавке: 55000000 - услуга хотела, ресторана и трговине на мало  и 63516000-9 услуге превоза .

 1. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

             Економски најповољнија понуда.

 1. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,  Нова Варош, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часова или електронски доставити на e-mail заинтересованих понуђача. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и интернет адреси наручиоца.

 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,  31320 Нова Варош, до 30.01.2020. године до 1200 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству потребно је доставити у затвореној  коверти или кутији са назнаком „Понуда за ЈНМВ 1/2020 – Настава у природи за ученике четвртог разреда и Екскурзија за ученике осмог разреда – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,  31 320 Нова Варош. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  Понуђач може да поднесе само понуду за наставу у природи, само понуду за тродневну екскурзију или поднети понуду и за наставу у природи и за тродневну екскурзију. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

 1.  Место, време и начин отварања понуда

 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 30.01.2020. године у 12,30 часова, у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 37,(школска зграда за ниже разреде)  31 320 Нова Варош.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

 1. Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у оквирном року од 5 дана од дана  отварања понудa.

 1. Лице за контакт

            Брана Милошевић,

е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., тел: 033/61-462,

            

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА ``ЖИВКО ЉУЈИЋ``НОВА ВАРОШ

      Улица Ђачка бр.37, 31320 Нова Варош

Тел. 033/61-462;

 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

- ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊE ШЕСТОДНЕВНЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

-ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

 

Редни број:ЈНМВ  1/2020

 

 

 

Рок за достављање понуда: 30.01.2020. године до 12,00 часова

Јавно отварање понуда :30.01.2020.године у 12,30часова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Јануар  2020. године

 

 

Наручилац:Основна школа``Живко Љујић``

Адреса:       Ђачка бр.37, Нова Варош

Број:            25/04-0305

Датум:        21.01.2020. године

 

 

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015. и 41/2019.), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга 1/2020, дел.21/04-0305 од 17.01.2020.год.  и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности  услуга 1/2020, дел. бр.22/04-0305 од 17.01.2020. год. припремљена је:

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

за јавну набавку мале вредности услуга- Организовање и извођење шестодневне наставе у природи за  ученике четвртог разреда  и тродневне екскурзије за ученике осмог разреда за школску 2019/20. годину

ЈНМВ бр. 1/2020

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

План и програм наставе у природи и екскурзије

5

 

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

9

 

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

13

VI

Образац понуде

19

VII

Модел уговора

24,27

VIII

Образац трошкова припреме понуде

30

IX

Образац изјаве о независној понуди

31

X

Образац потврде о пријему понуде

32

XI

Образац Референта листа понуђача

33

 


I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ '' Живко Љујић'' Нова Варош

Адреса: Ул. Ђачка  бр. 37, 31320 Нова Варош

Имејл: oszlj­This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка услуга се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

 1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су услуге  – организовање и извођење наставе у природи за ученике  четвртог разреда и екскурзије ученика осмог разреда  за школску 2019/2020. годину

(55000000 – услуге хотела, ресторана и трговине на мало - ознака из општег речника набавки)

(63516000-9 –услуге организације путовања)

 

 1. 4. Контакт (лице или служба)

Лица за контакт: Брана Милошевић, секретар школе

Број тел: 033/61-462

 

 

 

 


 

 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

 

 1. Предмет јавне набавке:

 Предмет јавне набавке су услуге  – организација и извођење наставе у природи   ученика четвртог разреда и  екскурзије ученика осмог разреда  за школску 2019/2020. годину по партијама и то:

 

Партија број 1: шестодневна настава у природи за ученике  четвртог разреда према плану и програму.

Партија број 2 : тродневна екскурзија за ученике осмог разреда према плану и програму.

 

 1. Понуђач може да конкурише за једну или обе партије.

                             

 1. Ознака из општег речника набавки

(55000000 – услуге хотела, ресторана и трговине на мало - ознака из општег речника набавки)

(63516000-9 –услуге организације путовања)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ И  ЕКСКУРЗИЈА

 

 

1 План и програм шестодневне наставе у природи

          за ученике  четвртог разреда

 

       Настава у природи се организује и изводи од 25.04.-30.04.2020. године у трајању од 6 (шест) дана у Деспотовцу, смештај у коначишту ``TLS COMPANI`` у Деспотовцу , који поседује и ресторан. Пун пансион подразумева, поред доручка,ручка,вечере и ужину.

 

 1. дан
 • полазак  у јутарњим сатима
 • прављење пауза ради одмора
 • долазак  у хотел
 • расподела  и обилазак соба
 • ручак
 • разгледање-упознавање града
 • вечера
 • вечерња анимација деце

 

 1. дан
 • доручак
 • полудневни излет до Ресавске пећине и Лисина
 • ручак
 • одмор после ручка
 • спортске активности на теренима поред хотела
 • вечера
 • вечерња анимација деце

 

 1. дан
 • доручак
 • преподневна шетња и посета парка макета
 • ручак
 • одмор после ручка
 • спортске активности на теренима поред хотела
 • вечера
 • вечерња анимација  деце
 1. дан
 • доручак
 • шетња и обилазак манастира Манасије
 • ручак
 • одмор после ручка
 • спортске активности на теренима поред хотела
 • вечера
 • вечерња анимација  деце
 1. дан
 • доручак
 • шетња по природи изнад града – до видиковца
 • ручак, одмор после ручка
 • спортске активности на теренима поред хотела
 • Вечера
 • вечерња анимација деце
 1. дан
 • доручак
 • напуштање соба (ради сређивања соба због доласка друге групе)
 • слободно време до ручка
 • рани ручак у 12,00 часова
 • полазак за Свилајнац и посета Природњачком центру и Дино парку
 • долазак у Нову Варош у вечерњим часовима

 

                                Припрема и извођење наставе у природи

 

       

           Настава у природи се организује и изводи за ученике  четвртог  разреда основне школе , уз претходну писмену сагласност родитеља, односно законског заступника (у даљем тексту:родитељ) по правилу за најмање 80% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака.

            За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.

            Настава у природи се може изводити само у објектима који испуњавају услове предвиђене за извођење наставних и ваннаставних садржаја.

            У току реализације наставе у природи  наставно особље се бави питањима  као што су:

      - животна, здравствена и материјална безбедност ученика

      - реализација Наставног плана и програма

      - неговање културе понашања ученика

      - смештај у превозу, објекту и  исхрани  ученика

      - хигијена,  облачење ученика и др.

      - организација активности ученика у слободном времену

 

Планирани обухват ученика: 83

 

                         .

              4 План и програм  тродневне екскурзије  за ученике осмог разреда

 

                                   Садржај програма

 

Маршута:    Нова Варош – Ужице -Чачак  – Крагујевац –Јагодина –Ниш –Крушевац –Врњачка Бања-Краљево  -Чачак – Пожега –Ужице –Нова Варош

Време реализације: 15, 16. и 17. мај  2020.године

                       

1.дан:

Полазак из Нове Вароши. Путовање преко Златибора, Ужица,Чачка (са паузама према потреби). Крагујевац – панорамско разгледање, посета спомен- парку Шумарице. Наставак путовања, Јагодина – посете золошком врту, Музеју воштаних фигура, Аква Парку. Наставак путовања ауто-путем. Долазак у Ниш.Смештај у хотел ( кат.3*). Вечера. Диско вече. Ноћење.

 

 1. дан :

 

Доручак. Одлазак за Нишку Бању – обилазак. Посета археолошком налазишту Медијана –резиденцији римских царева. Ћеле кула, обилазак. Ручак. Ниш:обилазак: центар града, тврђава, река Нишава, Бановина...Слободно време. Вечере.Диско-вече. Ноћење.

 

 1. дан :

 

            Доручак. Напуштање хотела.Путовање ауто-путем до Појата.Крушевац – обилазак Лазаревог града, цркве Лазарице. Врњачка Бања –ручак. Наставак пута преко Краљева. Манастир Жича –обилазак. Наставак путовања преко Чачка, Пожеге, Ужица, са паузама по договору. Долазак у Нову Варош у вечерњим сатима.

 

Планирани обухват ученика :  80

 

         Напомена: Хотелски смештај мора имати најмање три звездице. Обезбедити туристичког водича за сваку посету.

            Екскурзија се организује и изводи уз претходну писмену сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и задатака. 

 

 ОБАВЕЗНА  НАПОМЕНА ЗА НАСТАВУ У ПРИРОДИ И СВЕ ЕКСКУРЗИЈЕ:

 

 • Трајање наставе у природи је шест дана и може се изводити само у објектима који испуњавају услове предвиђене за извођење наставних и ваннаставних садржаја.
 • Разноврсна исхрана на бази пуног пансиона ( доручак, ручак, вечера са ужинама).
 • За све време наставе у природи обавезно присуство лекара и рекреатора-аниматора.
 • Трајање екскурзије за ученике VIII разреда је 3 дана - 2 пуна пансиона

-     Уколико се ученик разболи наставник је дужан да обавести директора школе, као и родитеље.

-     За извођење наставе у природи и екскурзије неопходно је да родитељи доставе Здравствени лист ученика, односно да доставе податке о здравственом,физичком и психичком стању ученика, који издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог картона.

 • Наставу у природи односно екскурзију, може да реализује искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за организовање туристичког путовања

-     Приликом реализације наставе у природи и  екскурзије агенција је дужна да испуни све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делатност туризма, а посебно у погледу програма путовања и општих услова путовања, као и Правилника о начину обављања организованог превоза деце ( ``Сл. гласник РС`` бр.52/19 и 61/19.).

 • Сви трошкови организације наставе у природи и екскурзије, путарине, улазнице и сл. падају на терет агенције.
 • Лиценцирани туристички водич
 • Плаћање у више месечних рата
 • Трошкове платног промета сноси агенција (1%)
 • Гратиси у складу са захтевима из обрасца понуде
 • Изабрана туристичка агенција дужна је да обезбеди лекара – пратиоца, уколико у местима боравка ученика не постоји организована здравствена служба.
 • Важећа лиценца Министарства туризма
 • Понуђач мора да поседује искуство у омладинском и ђачком туризму
 • Понуђач може да конкурише за једну или обе партије

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

 

1.1.      Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1)   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)   Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4)   Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

           

1.2.      Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

1.3.      Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

 

1.4      Понуђач мора да поседује важећу лиценцу  Министарства туризма и да поседује искуство у омладинском и ђачком туризму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.  Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као економски најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Понуђач  ________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности испуњава све услове из чл. 75.  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)   Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)   Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)  Да поседује важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

5) Понуђач поседује важећу лиценцу Министарства туризма и да поседује искуство у омладинском и ђачком туризму.

      

 

Место:_____________                                                                     Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                      _____________________  

                                                     

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                               

 

И З Ј А В У

 

Подизвођач___________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)   Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)   Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)   Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије.

4)  Да поседује важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа.

 

           

 

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.          _____________________

 

                                                       

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

 

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

 1. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу наручиоца са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услугаизвођења наставе у природи / екскурзије ученика осмог разреда, ЈНМВ бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до четвртка, 30.01.2020. године до 12,00  часова без обзира на начин како је понуда послата.

Јавно отварање понуда биће у четвртак, 30.01.2020.године у 12,30 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.

У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде ( образац мора бити попуњен у целости, потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом понуђача)

- Изјаву о испуњавању услова из чл. 75. Закона (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача)

- Изјаву о независној понуди (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га печатом понуђача)

- Модел уговора (сваку страну обрасца понуђач попуњава, парафира и оверава

печатом понуђача за сваку партију-наставу у природи / екскурзију - разред посебно)

- Важећу лиценцу Министарства туризма (копија се доставља уз понуду)

- Опште услове путовања (копија се доставља уз понуду)

- Референту листу (образац потписује овлашћено лице понуђача и оверава га 

  печатом понуђача)

 


 1. 3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

 1. 4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца                         са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку  –  извођења наставе у природи /екскурзије ,  ЈНМВ бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку  – извођења наставе у природи /екскурзије ,  ЈНМВ бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку  – извођења наставе у природи /екскурзије ,  ЈНМВ бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

Измена и допуна понуде за јавну набавкуизвођења наставе у природи /екскурзије ученика,  ЈНМВ бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

 

 1. 5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду, за једну партију или обе партије.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду,                        или подноси понуду са подизвођачем.

 

 

 1. 6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

 1. 7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

 

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

   члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

   понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

   понуђачу који ће издати рачун,

   рачуну на који ће бити извршено плаћање,

   обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

 

 

 1. 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РЕАЛИЗАЦИЈЕ, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

 

8.1. Захтев у погледу начина плаћања.

 

Плаћање се врши у више месечних рата уплатом од стране наручиоца, који ће прикупити новац од родитеља ученика који путују  на рачун понуђача до 15. у месецу за претходни месец. 

Прва рата за плаћање доспева одмах, наредног дана од дана закључења уговора, а задња рата доспева до 15. јуна 2020. године.

 

8.2. Захтев у погледу реализације наставе у природи и екскурзије

Правилником о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи ( ``Сл. гласник РС``, бр.30/19. ) и Правилником о начину обављања организованог превоза деце  ( ``Сл. гласник РС`` бр.52/19 и 61/19.) прописани су ближи услови и уређују питања од значаја за организацију и остваривање наставе у природи и екскурзије у основној школи, као и начин обављања организованог превоза деце аутобусима.

Ако се пријави мањи број ученика од прописаног настава у природи, односно екскурзија се неће реализовати.

 

 • Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је до исплате последње рате.

 

 1. 9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

 

Цена мора бити ФИКСНА исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

 1. 10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

 

 1. 11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 1. 12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, и то: путем поште на адресу:ОШ``Живко Љујић``Нова Варош,  ул.Ђачка  бр. 37;  31320 Нова Варош;  електронске поште на e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније  5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1/2020

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

 

 1. 13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:

Економски најповољнија понуда

Критеријуми за одабир су:

Понуђена цена  .....................................................................................   60 бодова

Број одобрених гратиса за ученике.....................................................   20 бодова

Број закључених уговора о извођењу наставе у природи односно екскурзија са школама са референтне листе понуђача у претходне три године (2017, 2018, 2019)....   20 бодова

 

Уколико две или више понуда имају исти број бодова предност ће имати понуђач чија је понуда пре примљена и заведена код наручиоца.

 

 

 1. 15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3).

 

 1. 16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 1. 17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број , или ознака јавне набавке, сврха: захтев за заштиту права са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

 1. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

     

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

 

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

2)

 

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 


 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

           

 

1)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

 

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

 

Матични број:

 

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      ( назив понуђача )

                                         ________________________________

 

П О Н У Д А

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ШЕСТОДНЕВНЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОШ ''ЖИВКО ЉУЈИЋ`` НОВА ВАРОШ

 

 

Време реализације:25.04.-30.04.2020. године

 

 

Р Е Л А Ц И Ј А:

НОВА ВАРОШ-ДЕСПОТОВАЦ-НОВА ВАРОШ

  

ЦЕНА  наставе у природи

по ученику

без ПДВ-а са свим трошковима

ЦЕНА наставе у природи 

по ученику

са ПДВ-ом

са свим трошковима

 

 

Начин плаћања

на месечне рате до 15. у месецу

Прва рата за плаћање доспева

одмах, наредног дана  од дана потписивања уговора

Задња рата за плаћање доспева

до 15. јуна 2020. године

Број гратиса за ученике

 

Додатни број гратиса за ученике(уписати)

 

Број гратиса за наставнике

 

Додатни број гратиса за наставнике (уписати)

                      

Лекар пратилац обавезан за све време наставе у природи

Аниматор-рекреатор обавезан за све време наставе у природи

 

НАЗИВ КОНАЧИШТА/ ХОТЕЛА ГДЕ ЋЕ БИТИ СМЕШТЕНИ УЧЕНИЦИ И ПРАТИОЦИ,

Коначиште ``ТЛС `` са рестораном

НАЗИВ АУТОПРЕВОЗНИКА

(Аутобуси високе туристичке класе)                  

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

овлашћеног представника понуђача као и водича који ће путовати са ученицима

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

НАПОМЕНА:

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.

Важност понуде до истека уговора.                           

                                                                                                           ЗА ПОНУЂАЧА

                                                                                                м.п.  _________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.                                             

                                

( назив понуђача )

                                           __________________________ 

 

                                                            П О Н У Д А

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ТРОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

ОШ '' ЖИВКО ЉУЈИЋ '' НОВА ВАРОШ

 

 

Време реализације:15, 16. и 17.05.2020.

 

Р Е Л А Ц И Ј А:НОВА ВАРОШ-КРАГУЈЕВАЦ-ЈАГОДИНА-НИШ-КРУШЕВАЦ-ВРЊАЧКА БАЊА-КРАЉЕВО-НОВА ВАРОШ

ЦЕНА  екскурзије

по ученику

без ПДВ-а са свим трошковима

ЦЕНА екскурзије

по ученику

са ПДВ-ом

са свим трошковима

 

 

Начин плаћања

на месечне рате до 15. у месецу

Прва рата за плаћање доспева

одмах, наредног дана  од дана потписивања уговора

Задња рата за плаћање доспева

до 15. јуна 2020. године

Број гратиса за ученике

 

Додатни број гратиса за ученике(уписати)

 

Број гратиса за наставнике

 

Додатни број гратиса за наставник( уписати )

 

Обезбеђен лекар  пратиоц

 

НАЗИВ ХОТЕЛА ГДЕ ЋЕ БИТИ СМЕШТЕНИ УЧЕНИЦИ И ПРАТИОЦИ,

 

 

НАЗИВ АУТОПРЕВОЗНИКА

(Аутобуси високе туристичке класе                  не старији од 12 година)

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

овлашћеног представника понуђача као и водича који ће путовати са ученицима

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

 

НАПОМЕНА:

Цена у понуди је фиксна и не може се мењати до истека уговора.

Важност понуде до истека уговора.                            

                                                                                                           ЗА ПОНУЂАЧА

                                                                                                м.п.  _________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

VII  М О Д Е Л   У Г О В О Р А

о организовању и извођењу шестодневне наставе у природи

( обавезно попунити, потписати и печатирати )

 

        Закључен ______________године, између уговорних страна:

 

 1. _________________________________, ПИБ: _____________, матични број:

____________, текући рачун: _______________________________, лиценца за организовање туристичких путовања број: _______________________                                               од _________________. године, коју заступа  ____________________, директор туристичке агенције (у даљем тексту: Агенција-Понуђач)

 

 1. ОШ ''Живко Љујић'' Нова Варош, ул.Ђачка 37, 31320 Нова Варош;                                                         ПИБ:100957063,  матични број:07109938, текући рачун:840-6454760-55 Управа за трезор  коју заступа директор школе Ристо Поповић (у даљем тексту: Школа)

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 • да је Школа на основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи  а у складу са Законом о јавним набавкама, спровела поступак јавне набавке мале вредности услуга-извођења наставе у природи ученика четвртог разреда школе и објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки
 • да је Понуђач доставио своју понуду заведену код наручиоца број ____                  од ______________ године која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да понуда Понуђача у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да је Школа у складу са Законом, изабрала Понуђача као најповољијег                     за предмет уговора.

 

 

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања и извођења шестодневне  наставе у природи  за потребе школе у школској 2019/2020.години, према плану и програму.

 

Члан 3.

Вредност нето услуге по ученику из члана 2. овог уговора                                       износи ______________динара без ПДВ-а, односно ___________динара са ПДВ-ом.

Цена услуге је фиксна и не може се мењати и у њу морају бити укључени сви факултатитвни излети као и улазнице и све остале погодности из понуде. 

Број ученика који плаћају је ____________ (уписује се накнадно када се ученици пријаве) .

Одобрени број гратиса за ученике износи _________________________(уписати из понуде).

Одобрени број гратиса за наставнике износи _______________________ (уписати из понуде)

Поред ових гратиса агенција одобрава гратис путовање, и ____________ ______________________________________________________( уписати из понуде).

Плаћање се врши у више месечних рата  и оне доспевају  за плаћање                           сваког 15. у месецу.

Задња рата за плаћање доспева  до 15. јуна 2020.године

 

Члан 4.

Настава у природи  се реализује у термину 25.04.-30.04.2020. године

Смештај је у Коначишту ``TLS COMPANY‚‚  у Деспотовцу.

Исхрана мора бити квалитетна и разноврсна за све учеснике на бази пуног пансиона према плану и програму путовања.

Водич је _____________________________________                                                из ___________________

Превоз ће обављати ______________________________________________                                         из ____________________ ..

 

Члан 5.

По испостављеним рачунима Школа ће средства уплатити на рачун Агенције тек када прикупи средства од свих ученика који су путовали.

Агенција прихвата да Школа не одговара за евентуална кашњења у непоштовању планиране динамике и начина плаћања јер се средства обезбеђују од стране родитеља ученика.

Агенција се обавезује и прихвата да уколико ученик одустане од наставе у природи  без обзира на разлоге одустајања врати сва средства која је ученик уплатио.

 

Члан 6.

Агенција се обавезује да према свим захтевима Школе поступа одговорно у обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.

Агенција гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним законским и другим прописима који регулишу ову материју као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који важе за ову врсту услуга.

 

Члан 7.

        У случају учињене штете у току трајања наставе у природи од стране учесника путовања, сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника Агенције, возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу - ресторану).

        Агенција прихвата да школа није одговорна ни дужна да надокнади причињену штету, већ је штету дужан да надокнади извршилац самостално  или солидарно са осталима.

 

Члан 8.

Школа има право на задржавање, односно неплаћање последње рате у случају рекламације, односно непотпуног извршења услуге од стране Агенције  а на основу забелешке коју по завршетку наставе у природи  сачињавају уговорне стране.

 

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

 

Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу, а након што је била на то упозорена писменим путем уз отказни рок од 30 дана.

Уговор се може раскинути и у случају више силе или одлуке надлежних државних органа.

 

Члан 11.

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неспоразуме или спорове настале у примени овог Уговора реше споразумно и мирним путем, а уколико то не буде могуће да их решава надлежни суд.

 

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна  примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

          ЗА ШКОЛУ                                                                  ЗА АГЕНЦИЈУ

                                                   

______________________                              м.п.           __________________

Ристо Поповић,директор                               (поптис и печат овлашћеног лица)

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Модел уговора обавезно попунити, потписати од стране овлшћеног лица понуђача и оверити печатом.

 

 


VII  М О Д Е Л   У Г О В О Р А

о организовању и извођењу тродневне екскурзије за ученике осмог разреда

 

Закључен ______________године, између уговорних страна:

 

 1. _________________________________, ПИБ: _____________, матични број:

____________, текући рачун: _______________________________, лиценца за организовање туристичких путовања број: _______________________                                               од _________________. године, коју заступа  ____________________, директор туристичке агенције (у даљем тексту: Агенција-Понуђач)

 

 1. ОШ ''Живко Љујић'' Нова Варош, ул.Ђачка 37, 31320 Нова Варош;                                                         ПИБ:100957063,  матични број:07109938, текући рачун:840-6454760-55 Управа за трезор  коју заступа директор школе Ристо Поповић (у даљем тексту: Школа)

 

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

 • да је Школа на основу Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи, а у складу са Законом о јавним набавкама, спровела поступак јавне набавке мале вредности услуга-извођења екскурзије ученика школе и објавила позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки
 • да је Понуђач доставио своју понуду заведену код наручиоца број ____                  од _____________године која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да понуда Понуђача у потпуности одговора условима из конкурсне документације која се налази у прилогу и саставни је део уговора;
 • да је Школа у складу са Законом, изабрала Понуђача као најповољијег                     за предмет уговора.

 

Члан 2.

Предмет овог уговора је пружање услуге организовања и извођења тродневне  екскурзије за ученике осмог разреда у школској 2019/2020.години, према плану и програму .

 

Члан 3.

Вредност нето услуге по ученику из члана 2. овог уговора                                       износи __________ динара без ПДВ-а, односно __________динара са ПДВ-ом.

Цена услуге је фиксна и не може се мењати и у њу морају бити укључени сви факултатитвни излети као и улазнице и све остале погодности из понуде. 

Број ученика који плаћају је ________ (уписује се накнадно када се ученици пријаве)

Одобрени број гратиса за ученике износи _________________________ (уписати из понуде)

Одобрени број гратиса за наставнике износи _______________________ (уписати из понуде)

Поред ових гратиса агенција одобрава гратис путовање, и ____________ _____________________________________________________ ( уписати из понуде ).

Плаћање се врши у више месечних рата  и оне доспевају  за плаћање                           сваког 15. у месецу.

Задња рата за плаћање доспева  до 15. јуна 2020.године

 

Члан 4.

Екскурзија се реализује у термину 15.,16. и 17. маја 2020. године

Смештај је у хотелу _____________________________________                                                      у ________________________  који има _______ звездице.

Исхрана мора бити квалитетна и разноврсна за све учеснике на бази пуног пансиона према плану и програму путовања.

Водич на екскурзији је _____________________________________                                                из ___________________

Превоз ће обављати ______________________________________________                                         из ____________________  .

 

Члан 5.

По испостављеним рачунима Школа ће средства уплатити на рачун Агенције тек када прикупи средства од свих ученика који су путовали.

Агенција прихвата да Школа не одговара за евентуална кашњења у непоштовању планиране динамике и начина плаћања јер се средства обезбеђују од стране родитеља ученика.

Агенција се обавезује и прихвата да уколико ученик одустане од екскурзије                без обзира на разлоге одустајања врати сва средства која је ученик уплатио.

 

Члан 6.

Агенција се обавезује да према свим захтевима Школе поступа одговорно у обезбеђењу квалитета и приоритета договорених услуга.

Агенција гарантује да ће све пружене услуге бити у складу са позитивним законским и другим прописима који регулишу ову материју као и да ће у свему поштовати добре пословне обичаје који важе за ову врсту услуга.

 

Члан 7.

        У случају учињене штете у току трајања екскурзије од стране учесника путовања, сачиниће се записник о насталој штети на лицу места у присуству представника Агенције, возача (за штете учињене на возилу), односно представника хотела – ресторана (за штету учињену у хотелу - ресторану).

        Агенција прихвата да школа није одговорна ни дужна да надокнади причињену штету, већ је штету дужан да надокнади извршилац самостално или солидарно са осталима.

Члан 8.

Школа има право на задржавање, односно неплаћање последње рате у случају рекламације, односно непотпуног извршења услуге од стране Агенције а на основу забелешке коју по завршетку екскурзије сачињавају уговорне стране.

Члан 9.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

 

Члан 10.

Уговор се може раскинути споразумно, или писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна у већој мери не испуњава своју обавезу,  а након што је била на то упозорена писменим путем уз отказни рок од 30 дана.

Уговор се може раскинути и у случају више силе или одлуке надлежних државних органа.

 

 

Члан 11.

 

            Уговорне стране су сагласне да све евентуалне неспоразуме или спорове настале у примени овог Уговора реше споразумно и мирним путем,  а уколико то не буде могуће да их решава надлежни суд.

 

Члан 12.

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна  примерака од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.

 

 

          ЗА ШКОЛУ                                                                  ЗА АГЕНЦИЈУ

                                                    

______________________                              м.п.           __________________

Ристо Поповић, директор                               (поптис и печат овлашћеног лица)

 

 

 

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

Модел уговора обавезно попунити, потписати од стране овлшћеног лица понуђача и оверити печатом за сваку партију-разред посебно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

 

 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама, _________________________,

                                                                                                                    (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

                                     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности услуга-извођења наставе у природи за ученике четвртог разреда/екскурзије ученика осмог разреда у ОШ '' Живко Љујић`` Нова Варош за школску 2019/2020. годину  ЈНМВ бр. 1/2020, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

 

 

 

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

 

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

 

 

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама (''Службени гл. РС'', број 124/12,14/15,68/15), ОШ '' Живко Љујић'' Нова Варош,  издаје,

 

П О Т В Р Д У

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

 

за јавну набавку мале вредности  услуга – извођење шестодневне наставе у природи/ тродневне екскурзије ученика осмог разреда ОШ '' Живко Љујић ''

 Нова Варош за школску 2019/2020. годину

 

Овом потврдом ОШ '' Живко Љујић '' Нова Варош потврђује да је од стране _______________________________________________ (име и презиме),                                 као овлашћеног представника Понуђача ___________________________________ из __________________ ул. ___________________________________ бр. ____,                   предата Понуда за Јавну набавку мале вредности услуга-извођења наставе у природи/ тродневне екскурзије ученика осмог разреда ОШ '' Живко Љујић ''  Нова Варош за школску 2019/2020. годину.

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр.________                   од  ____. ____. 2020. године у _________ часова.

 

ЗА НАРУЧИОЦА

м.п.    ________________

 

 

 

НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.


 

XI  ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ ПОНУЂАЧА

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

( за 2017, 2018, 2019. година )

 

школа са којима је понуђач закључио уговор о извођењу наставе у природи-екскурзија (Копирати образац по потреби у више примерака ако понуђач то жели)

 

НАЗИВ

 ШКОЛЕ

РЕЛАЦИЈА

ЕКСКУРЗИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

УГОВОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           ПОНУЂАЧ

м.п.    ________________

потпис овлашћеног лица

 

 

 

 

Thursday the 9th. .