На основу одредаба Закона о основама система образовања и васпитања кон) и  Статута школе, Школски одбор Основне школе „Живко Љујић“ из Нове Вароши, на седници одржаној дана 26.11.2014. године,  донео je:

П Р А В И Л Н И К

О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ЖИВКО ЉУЈИЋНОВА ВАРОШ

 

I Опште одредбе

Члан 1.

 

Правилником о похваљивању и награђивању ученика (даље: Правилник) у Основној школи "Живко Љујић" у Новој Вароши ( даље: Школа), прописују се врсте похвала и награда које могу добити ученици, као и услови и начин њиховог додељивања.

 

Члан 2.

 

Као посебан облик признања у току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан општи успех, односно за изузетан успех из појединих наставних области или предмета и изузетна постигнућа у било којој области рада школе.

 

II Похвале

Члан 3.

Ученик може добити похвалу за:

1) одличан успех и примерно владање;

2) постигнут изузетан успех из појединих наставних области, као и за изузетан успех у појединим ваннаставним активностима;

3) освојено прво, друго или треће место на школском, општинском, регионалном и републичком   такмичењу;

4) "Ученика генерације";

5) "Спортисту генерације".

Похвале из става 1. тач. 4) и 5) овог члана додељују се ученицима завршног разреда.

 

Члан 4.

Похвале могу бити писмене и усмене.

Усмену похвалу ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању у току наставног периода и саопштава их одељенски старешина пред одељењем и родитељима.

Писмену похвалу одељенског старешине и одељенског већа ученик добија за остварене резултате у раду, учењу и понашању, као и за учешће у културној и јавној делатности школе, на крају класификационог периода или на крају првог полугодишта и уписују се у ђачку књижицу.

Члан 5.

 

Похвале ученицима, на предлог одељенског старешине и одељенског већа, додељује Наставничко веће Школе.

 

 

 

 

Члан 6.

 

Ученици који на крају наставне године постигну општи одличан успех и примерно владање, похваљују се за постигнут одличан успех и примерно владање.

Похвала за постигнут изузетан успех из појединог наставног предмета, односно за постигнут изузетан успех у појединим ваннаставним активностима, додељује се ученицима који су се у току наставне године посебно истицали у тим наставним областима.

 

Члан 7.

 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда, на крају наставне године, под условом да је ученик:

1) постигао одличан општи успех и примерно владање из свих наставних предмета, од првог до завршног разреда;

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;

3)да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу својим друговима;

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.

Члан 8.

 

Услови из члана 7. овог правилника морају бити кумулативно испуњени.

Похвала се додељује само једном ученику.

Похвалу "Ученик генерације" додељује наставничко веће, на предлог одељенског већа, у складу са Правилником о избору ученика генерације.

 

Члан 9.

  

Похвала "Спортиста генерације" додељује се једном ученику завршног разреда који је у току школовања постигао изузетне резултате у спортским активностима и најмање општи врло добар успех из наставних предмета и примерно владање.

Похвалу из става 1. овог члана додељује Наставничко веће, на предлог одељенског већа, по прибављеном мишљењу Ученичког парламента.

 

III Награде

Члан 10.

 

Награде се додељују ученицима као признање за изузетан успех постигнут у учењу и раду у свим наставним и ваннаставним активностима, као и признање за освојено прво, друго и треће место на такмичењима које је Школа организовала или у њима учествовала.

 

Члан 11.

 

Награде се могу доделити поједином ученику, групи ученика или одељенској заједници. Награде се додељују на крају наставне године.

 

Члан 12.

 

Награде додељује Наставничко веће Школе, на предлог одељенског старешине, по прибављеном мишљењу одељенског већа или стручног актива.

 Школски одбор Школе одобрава средства за доделу награда у зависности од финансијских могућности школе.

Члан 13.

 

Награде ученицима могу додељивати и донатори, односно спонзори, на основу критеријума које пропишу својим актима.

Награде из става 1. овог члана могу се додељивати ученицима само преко Школе, уз активно учешће и мишљење стручних органа Школе о додељивању ове награде.

 

Члан 14.

 

Награде се могу додељивати у виду посебних диплома, уверења, књига, а у изузетним случајевима и у новчаним износима.

Ученици се могу наградити и на следећи начин:

1) упућивањем на екскурзију, летовање, зимовање и сл.

2)посетом позоришним и биоскопским представама, концертима, спортским манифестацијама и сл.

3) куповином књига, спортске опреме, школских реквизита и прибора и сл.

 

Члан 15.

 

Поједином ученику може се доделити истовремено и похвала и награда.

 

IV Прелазне и завршне одредбе

Члан 16.

 

Тумачење одредби овог правилника даје Школски одбор.

 

Члан 17.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 18.

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о посебном награђивању ученика и наставника за остварене изузетне резултате на такмичењима ученика  број 818/3 од 06.12.2004. године.

 

Председник Школског одбора

                                                                                                   Петко Пуцаревић

                                                                                          _________________________________

 

Правилник је заведен под деловодним бројем 1145/4 од 26.11.2014. године, а објављен је на огласној табли Школе, дана 27.11.2014. године.

 

Секретар школе

Брана Милошевић

_______________

Monday the 3rd. .