На основу члана 119. ст.1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (``Сл. гласник РС ``88/17, 27/18.- и др.закон и 10/19.  )  и  члана 70. Закона о основном образовању и васпитању (”Сл.гласник РС” бр. 88/17,10/19.),  Школски одбор Основне школе ``Живко Љујић`` у Новој Вароши, на  седници одржаној дана 28.02.2019. године,  донео је

 

П Р А В И Л Н И К

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА

У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ``ЖИВКО ЉУЈИЋ`` У НОВОЈ ВАРОШИ

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим  Правилником регулише се врста испита који се полажу у ОШ``Живко  Љујић`` у Новој Вароши ( у даљем тексту: Школа ), начин и услови пружања помоћи ученицима  ради успешнијег полагања испита, рокови за полагање испита, заштита права ученика и начин вођења документације у вези испита.

 

Члан 2.

            У школи се полажу:

  1. поправни испити,
  2. разредни испити,
  3. испити  из страног језика који се не изучава у школи ,
  4. 4. завршни испит и
  5. испит по приговору.

 

II ПОПРАВНИ ИСПИТИ

Члан 3.

 Поправни испит полаже ученик од четвртог до осмог разреда који:

 - на крају другог полугодишта има до две недовољне закључне бројчане оцене из обавезних предмета или из једног обавезног предмета и изборног програма други страни језик;

 - на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, као и ученик који није приступио полагању разредног испита из једног или два обавезна предмета, изборног програма и активности.

 

Члан 4.

Ученик од четвртог до седмог разреда поправни испит полаже у августовском испитном року.

Члан 5.

Поправни испит ученик 8. /осмог/ разреда полаже у јунском и августовском испитном року.

 

Члан 6.

У  јунском испитном року поправни испит се полаже по завршетку наставне године, најкасније у року од 15 дана од дана завршетка.

 У августовском испитном року поправни испити за ученике организују се у времену од 21. до 30. августа текуће године.

 

Члан 7.

Распоред полагања утврђује директор школе и објављује га на огласној табли школе.

Члан 8.

 За ученике школе који су упућени на поправни испит школа организује припремну наставу.

Припремна настава организује се пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.

 

Члан 9.

Ученик који положи поправни испит завршава разред .

 Ученик од четвртог до седмог разреда основног образовања и васпитања, који на крају другог полугодишта има закључене више од две недовољне бројчане оцене или не положи поправни испит или не приступи полагању поправног испита, понавља разред, у складу са законом.

 Ученик осмог односно завршног разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни испит не понавља разред , већ завршава започето образовање у истој школи полагањем испита из обавезног предмета,односно изборног програма други страни језик из којег има недовољну оцену, у складу са законом.

Ученик осмог разреда основног образовања и васпитања који положи поправни испит, стиче право да полаже завршни испит у основном образовању и васпитању у прописаним роковима.

 Ученик осмог односно завршног разреда из став 3. овог члана,  завршава започето образовање у истој школи полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа. Ови ученици испите могу полагати у јануарском, јунском, августовском и новембарском испитном року у времену од 21. до 30. дана у месецу.

 

III РАЗРЕДНИ ИСПИТ

Члан 10.

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из једног или  више предмета, изборног програма или активности.

 Ученик може бити неоцењен из обавезног предмета, изборног програма и активности уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног програма и активности  и уколико се оцењивањем утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу.

 За ученике Школе који су упућени на разредни испит школа организује припремну наставу.

 Припремна настава организује се пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет.

 

Члан 11.

Разредни испит ученик полаже у:

 - јунском испитном року по завршетку наставе, најкасније у року од 15 дана од дана завршетка наставе:

 - августовском испитном року у времену од 21. до 30. августа.

 

Члан 12.

 Ученик има право да изабере предмете из којих ће полагати испите у јунском испитном року, а које у августовском испитном року.

Члан 13.

 Ученик који на разредном испиту добије једну или две недовољне оцене, као и ученик који није приступио полагању разредног испита из једног или два обавезна предмета, изборног програма  и активности полаже поправни испит.

Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два обавезна предмета, укључујући и изборни програм други страни језик, или који не приступи полагању разредног испита из више од два обавезна предмета, изборног програма и активности, понавља разред, у складу са законом.

 

IV ИСПИТ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА КОЈИ СЕ НЕ ИЗУЧАВА У ШКОЛИ

Члан 14.

 Ученик може да полаже испит из страног језика који није изучавао у школи. Испит се полаже по прописаном наставном програму за одређени разред.

 Школа издаје ученику уверење о положеном испиту.

 

Члан 15.

 Испит из страног језика који није изучавао у школи ученик полаже:

 - у јунском испитном року у последњој наставној недељи.

 

Члан 16.

 Уколико не располаже стручним кадром, школа може за полагање испита из члана 14. овог Правилника упутити ученика у неку другу школу где има стручни кадар за тај страни језик.

 

V ЗАВРШНИ ИСПИТ

Члан 17.

 Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.

Ученик полаже завршни испит по програму завршног испита за школску годину у којој је завршио осми разред, писаним путем – решавањем тестова.

 Програмом завршног испита одређују се наставни предмети из којих ученик полаже завршни испит.

 Прилагођавање завршног испита за ученике којима је потребна додатна подршка врши се у складу са врстом потребне додатне подршке.

 Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже завршни испит у складу са његовим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева одређена врста инвалидитета.

 Школа је дужна да организује припрему ученика за полагање завршног испита током другог полугодишта осмог разреда, а десет дана пре полагања испита најмање два часа дневно.

 Полагањем завршног испита ученик стиче право на упис у средњу школу, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и законом који уређује област средњег образовања и васпитања.

 Регуларност завршног испита обезбеђује директор.

 Резултати завршног испита служе школи за утврђивање квалитета рада наставника и школе, ослонац су за развојно планирање и унапређивање свеукупног рада школе и служе Министарству за процену стања и напретка образовања у Републици Србији.

Организацију завршног испита, услове под којима се спроводи, састав и процедуру рада комисија и друга питања везана за полагање завршног испита прописује министар.

 

 

VI ОДРЕДБЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА

Члан 18.

 Поправни, разредни, испит из страног језика који се не изучава у школи и испити по приговору, изузев завршног испита,  полажу се пред испитном комисијом од три члана, од којих су најмање два стручна за предмет.

 Испитну комисију коју образује директор школе решењем.

 Комисија из става 1. овог члана има председника и два члана.

Председник комисије је одељенски старешина редовног ученика који полаже, а за остале председника одређује директор школе.

 При формирању комисија води се рачуна о томе да чланови буду лица која су стручна за предмет, односно област предмета. Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује се стручно лице из друге школе.

 Наставник чија је оцена оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не може да буде члан комисије.

 Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.

 Оцена на испиту утврђује се већином гласова укупног броја чланова комисије, у складу са Законом.

 Оцена испитне комисије је коначна.

Испити се полажу у просторијама школе, изузев испита из страног језика који се не изучава у школи, који може да се полаже и у просторијама друге школе, сходно члану 16. овог Правилника.

 

Члан 19.

 Ученик подноси пријаву за полагање испита у секретаријату школе  пре почетка испита.

 Школа на огласној табли истиче обавештење о времену, месту и начину полагања испита, најкасније три дана пре полагања.

 

Члан 20.

 Ученик може до почетка испита доставити Комисији оправдање /лекарско уверење, телеграм и сл./ са навођењем разлога због кога наведеног дана не може приступити полагању испита.

 Испитна комисија разматра захтев ученика и уколико уважи исти, доноси одлуку о одлагању полагања испита и дану одржавања испита и о томе обавештава ученика или његовог родитеља односно законског заступника.

Испит који је одложен може се обавити најкасније последњег дана испитног рока, а ако то није могуће, тада се полагање одлаже за следећи испитни рок.

 

Члан 21.

 Председник комисије пре почетка полагања, упознаје ученика са његовим правима и обавезама за време полагања испита.

 

Члан 22.

 Ученик испит полаже усмено, изузев обавезних предмета односно изборног програма други страни језик, за које је наставним планом и програмом предвиђен и писмени рад.

Наставне предмете за које је наставним планом и програмом предвиђен и писмени рад, ученик полаже писмено и усмено. Писмени део испита из ових предмета састоји се у изради писменог рада. Ученик прво ради писмени рад, а потом се приступа усменом делу испита.

Члан 23.

 Израда писменог рада траје један, а изузетно два наставна часа.

 Писмени део испита обавља се најмање један дан раније пре усменог дела испита.

Тему писменог рада утврђује испитивач .

У току дана ученик може да ради писмени рад из само једног наставног предмета, а поред тога и још један усмени део другог предмета.

Писмени рад прегледа и оцену даје испитивач.

 

Члан 24.

 У току дана ученик може да полаже усмени део испита из највише два наставна предмета.

 На усменом делу испита обавезно је учешће свих чланова испитне комисије.

 Испитивач припрема испитна питања тако да се тим питањима обухвати целокупно градиво наставног предмета. На основу списка испитних питања испитивач припрема испитне листиће. Испитни листићи обележавају се редним бројевима и оверавају печатом школе.

 

Члан 25.

 На усменом делу испита ученик извлачи испитни листић који садржи најмање три испитна питања.

Питања треба да су дата тако да ученик може да разуме питање, да је питање у оквиру плана и програма предмета и да се из одговора ученика може закључити да ли он и у којој мери влада садржајима програма предмета из којег полаже испит.

 

Члан 26.

 По извлачењу испитног питања ученик има право да на чистом листу папира сачини концепт одговора на постављена питања, који ће му послужити приликом давања одговора.

 Време за припрему одговора може трајати највише 15 минута, осим ако више ученика извлачи испитна питања, када то време траје онолико колико трају одговори ученика који полажу испит раније.

 

Члан 27.

 Пре почетка давања усмених одговора ученик може, по одобрењу испитне комисије да замени извучени листић, али само једном у току полагања усменог дела испита из једног прeдмета.

Приликом утврђивања оцене из усменог дела испита, испитна комисија ће имати у виду и извршену замену испитног листића.

 

Члан 28.

 Ако ученик има веће сметње у говору или друге тешкоће које га ометају у давању коректних усмених одговора на постављена питања, испитна комисија може припремљени концепт одговора ученика прочитати и прихватити као дат усмени одговор на постављена питања.

Одлуку о читању концепта доноси испитна комисија у току испита, а на захтев ученика или неког од чланова испитне комисије.

 

Члан 29.

 Испитна комисија ће удаљити са испита ученика који омета рад комисије или се служи недозвољеним средствима у току испита (преписује, даје или прима цедуље са текстом одговора, шапуће и слично).

 У случају удаљења ученика, сматраће се да испит није положио и испит из истог предмета може да полаже у наредном испитном року.

 Испитна комисија унеће у записник о полагању испита напомену да је ученик удаљен са испита и навешће разлоге удаљења.

 

Члан 30.

 Ученик који није дошао на испит до почетка полагања усменог дела испита, а свој изостанак није оправдао, а испит је започео да полаже (израдом писменог дела испита) добија недовољну оцену.

 Ученик који не дође на полагање испита, а испит није ни започео да полаже (није радио писмени део) сматра се да је одустао од испита.

 Ако ученик у току испита одустане од полагања, испитна комисија ће у записник унети оцену недовољан (1).

 Под одустајањем од даљег полагања испита сматра се кад кандидат извуче исписни листић, па одустане од давања одговора, или кад изради писмени рад, па не дође у одређено време ради полагања усменог дела испита, а свој изостанак не оправда испитној комисији.

Члан 31.

 Успех ученика на испиту изражава се описном и бројчаном оценом: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је негативна оцена.

Члан 32.

 После усменог испитивања ученика из  предмета или изборног програма други страни језик, испитна комисија на предлог испитивача утврђује оцену за сваког ученика.

 Ако је ученик испит полагао и израдом писменог рада, испитна комисија утврђује оцену узимајући у обзир и оцену са писменог дела испита.

 Испитна комисија утврђује оцену већином гласова својих чланова.

 Оцене ученицима јавно саопштава председник комисије, уз образложење.

 

Члан 33.

 Општи успех ученика утврђује одељенско веће после полагања испита.

 

 

VII ПРИГОВОР  НА ИСПИТ И ПРИЈАВА МИНИСТАРСТВУ РАДИ

 ЗАШТИТЕ  ПРАВА УЧЕНИКА

 

Члан 34.

 Ученик или његов родитељ има право да поднесе приговор на испит директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту.

 Директор школе решењем одлучује о приговору  у року од 24 сата од  пријема приговора.

Ако директор школе утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит и упућује ученика на поновно полагање испита, који се организује у року од три дана од дана подношења  приговора.

 Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.

Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице из друге школе.

Оцена испитне комисије је коначна.

Ученик, његов родитељ, односно законски заступник, који сматра да су му повређена права утврђена Законом и овим Правилником, доношењем или недоношењем одлуке о поднетом приговору, има право да поднесе пријаву  за заштиту права Министарству просвете, у року од 8 дана од дана сазнања за повреду својих права.

 

VIII ЕВИДЕНЦИЈА О ИСПИТИМА

Члан 35.

 Председник испитне комисије уноси податке о сваком ученику у записник о полагању испита. Унете податке оверавају својим потписом сва три члана испитне комисије.

 На основу записника о полагању испита, одељенски старешина уноси у матичну књигу ученика податке о обављеном испиту.

 Подаци се уносе мастилом или хемијском оловком.

 

Члан 36.

Пре почетка испита, председник испитне комисије  из секретаријата школе узима пријаве и записнике о полагању испита.

 Председници испитних комисија обавезни су да по одржаним испитима врате секретару школе записнике и пријаве са унетим подацима и резултатима обављених испита.

 Председник испитне комисије пре враћања секретару документације, прегледа све записнике и контролише да ли су сви потребни подаци исправно унети.

 Пријаве за полагање испита и записници о полагању испита чувају се у архиви школе.

IX НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ИСПИТА

Члан 37.

 Ученици осмог односно завршног разреда који има више од две недовољне закључне бројчане оцене или не положи поправни поправни  испит не понавља разред, већ завршава започето образовање и васпитање у истој школи полагањем испита из обавезног предмета, односно изборног програма други страни језик из којег има недовољну оцену, у складу са законом и овим Правилником.

 Ученици из става 1. овог члана започето образовање завршавају полагањем испита по цени:

 - цена испита без писменог задатка износи : вредност три часа професора ( без радног стажа-почетника ) у време полагања испита;

 - цена испита са писменим задатком.износи  вредност шест часова професора ( без радног стажа-почетника) у време полагања испита.

 

 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор.

 

Члан 39.

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе важећих закона и подзаконских аката.

Члан 40.

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

     

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК   

                  ШКОЛСКОГ ОДБОР,

                       Весна Кузељевић

          _________________________

 

 

 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе 01.03.2019.године  и ступа на снагу 09.03. 2019. године.

 

 

 

Monday the 3rd. .