На основу члана 119. став 1. тачка 1), а у вези са члановима 79-86. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17,27/18. и 10/19.) и Правилника о обављању друштвено-корисног односно хуманитарног рада ( ``Сл.гласник РС`` 68/18.), Школски одбор Основне школе``Живко Љујић`` у Новој Вароши , на седници одржаној дана 12.09.2019. године, донео је

 

П Р А В И Л Н И К

о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Основне школе``Живко Љујић`` у Новој Вароши

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се права, обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Основне школе ``Живко Љујић`` у Новој Вароши  (у даљем тексту: Школа).

Члан 2.

Уписом у Школу ученик преузима обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту Закон), посебним законом, Статутом Школе и овим правилником.

Члан 3.

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим Правилником.

Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом или посебним законом и за повреду забране из чл. 110-112. Закона.

Члан 4.

Родитељ односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

II ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

 1. Права ученика

Члан 5.

Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, Законом, другим законима и овим правилником.

Школа, односно запослени у Школи дужни су да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на:

1) квалитетан образовно-васпитни рад;

2) уважавање личности;

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и васпитање;

6) информације о правима и обавезама;

7) учествовање у раду органа Школе, у складу са Законом и посебним законом;

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента;

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном процесу, уколико права из става 2. тач. 1)-9) овог члана нису остварена;

11) заштиту и правично поступање Школе према ученику;

12) друга права у области образовања и васпитања, у складу са Законом.

 1. Обавезе ученика

Члан 6.

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у Школи, одлуке директора и органа Школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених Школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи;

6) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

Школа је дужна да обавести родитеља односно другог законског заступника о ученику који нередовно похађа  или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка похађања наставе.

Ако родитељ, односно други законски заступник ученика по пријему обавештења из става 3. овог члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.

 1. Одговорност ученика

Члан 7.

Према ученику који врши повреду правила понашања у Школи или не поштује одлуке директора и органа Школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Школа ће, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно, сарадњом са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите, у циљу дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања.

3.1. Лакше повреде обавеза

Члан 8.

Лакше повреде обавеза ученика су:

 1. неоправдано изостајање с наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у току школске године, од чега мање од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника ученика од стране Школе;
 2. неоправдано кашњење на наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
 3. самовољно напуштање наставе и других облика образовно-васпитног рада;
 4. непоступање по прописаним правилима понашања у Школи;
 5. непоступање по одлукама директора, наставника и других органа Школе;
 6. недисциплиновано понашање у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру културних или других активности Школе;
 7. необавештавање родитеља о постигнутим резултатима o успеху и о дисциплини;
 8. злоупотреба лекарског оправдања;
 9. неблаговремено правдање одсуствовања с наставе;
 10. изазивање нереда мањих размера (чарке, ситне расправе и сл.);
 11. ако својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права;
 12. оштећење или уништење имовине Школе, друге установе, ученика или запослених у Школи;

13.коришћење мобилног телефона, електронских уређаја, вокмена и других средстава којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима образовно-васпитног рада, а којима се не угрожавају права других и не служи за превару у поступку оцењивања;

14.недавање или давање непотпуних и нетачних контакт информација;

 1. насиље које не спада у повреду забране – први и други ниво насиља према Протоколу;
 2. 16. друге повреде обавеза , које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика.

3.2. Теже повреде обавеза

Члан 9.

Теже повреде обавеза ученика су:

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван Школе, а које Школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране Школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из члана 7. став 1. овог правилника ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 1. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

3.3. Повреда забране

Забрана дискриминације

Члан 10.

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Школа је дужна да предузме све мере прописане Законом када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи.

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 11.

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем сматра се: физичко кажњавање од стране ученика и одраслог Школе; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања другог ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство

Члан 12.

Забрањено је свако понашање ученика  према запосленом; родитеља односно законског заступника  или трећег лица према запосленом,  ученика  према другом ученику, ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство.

Директор Школе дужан је да у року од два дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

 1. Одговорност родитеља

Члан 13.

Родитељ, односно други законски заступник ученика одговоран је:

1) за редовно похађање наставе;

2) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави, о томе обавести Школу;

3) да правда изостанке ученика најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави, одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

4) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

5) за повреду забране из чл. 110-112. Закона, учињену од стране ученика;

6) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. Закона и члана 9. овог Правилника;

7) да поштује правила Школе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника малолетног ученика из разлога прописаних ставом 1. овог члана.

 1. Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

5.1. Васпитне мере

Члан 14.

Васпитне мере изричу се за лакшу повреду обавеза ученика.

Васпитне мере су: опомена, укор одељењског старешине и укор Одељењског већа.

Васпитна мерe из става 2. овог члана изричу се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка.

Члан 15.

Васпитна мера опомена  се изриче ученику за лакшу повреду обавеза ученика, а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са часова и других видова образовно-васпитног рада од 6-10 часова.

Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 16.

Васпитна мера укор одељењског старешине се изриче  ученику за лакшу повреду обавеза ученика а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са часова и других видова образовно-васпитног рада од 11-15 часова.

Васпитну мера укор одељењског старешине изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.

Члан 17.

Васпитна мера укор одељенског већа се изриче ученику за лакшу повреду обавеза ученика а обавезно се изриче за неоправдано изостајање са часова и других видова образовно-васпитног рада од 16-25 часова .

Васпитну меру укор Одељењског већа изриче Одељењско веће већином гласова свих чланова Одељењског већа на предлог одељењског старешине или било ког члана Одељењског већа.

Васпитна мера укор Одељењског већа уписује се у ђачку књижицу.

5.2. Васпитно-дисциплинске мере

Члан 18.

Васпитно-дисциплинске мере изричу се за тежу повреду обавезе из члана 83. Закона и члана 9. овог Правилника и за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона.

За тежу повреду обавеза ученика изриче се васпитно-дисциплинска мера:

 -    укор директора и  укор Наставничког већа;

За учињену повреду забране из члана 110-112. Закона и чланова 10-12. овог Правилника, изриче се васпитно-дисциплинска мера:

 • укор директора или укор Наставничког већа и
 • премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа Школе, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника.

Васпитне и васпитно-дисциплинске мере  могу  да се изрекну ученику ако је Школа претходно предузела неопходне активности из члана 83. став 1. Закона и члана 7.овог Правилника.

Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110-112. Закона озбиљно угрожен интегритет другог лица.

Васпитно-дисциплинске мере се изричу након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка и утврђене одговорности.

Члан 19.

Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у просторијама Школе или ван просторија Школе, под надзором наставника, односно стручног сарадника.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 1. овог члана, Школа одређује ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља, односно другог законског заступника.

Друштвено-користан и хуманитарни рад, обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање и представља облик ресторативне дисциплине.

То подразумева приступ којим се омогућава умањивање          или отклањање начињене штете, односно последица те штете, развија свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи укључених страна. Циљ је превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања.

Директор школе, у ситуацији када је учињена тежа повреда обавезе ученика или повреда забране, покреће васпитно-дисциплински поступак, доноси план појачаног васпитног рада и упоредо са тим обавља консултације са родитељем, односно другим законским заступником и учеником и бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру која се изриче.

Када се изриче васпитна мера за учињену лакшу повреду обавезе ученика, одељењски старешина, уз планирање појачаног васпитног рада и консултације са родитељем, односно другим законским заступником и учеником, бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру која се изриче.

Родитељ, односно други законски заступник обавезан је да, у складу са планом обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, активно учествује у остваривању тог плана.Родитељ, односно други законски заступник је одговоран ако ученик одбије да остварује активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.

Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује се у просторијама или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника.

За друштвено-користан, односно хуманитарни рад прописује се временски период/динамика, начин остваривања и лице које је задужено да прати и извештава о остваривању и ефектима активности.

Активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада (у даљем тексту: активности) се могу организовати и остваривати у групи, одељењу, разреду, у оквиру школе, као и у другој установи, самостално или уз подршку вршњака, наставника и стручних сарадника.

Ангажовање ученика у друштвено-корисном, односно хуманитарном раду узима се у обзир код утврђивања закључне оцене из владања на крају првог и другог полугодишта.                    

        Оквирно трајање учесталости и временски период обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама је: од 2 пута недељно у току 2 недеље до 4 пута недељно у току четири недеље – у зависности од изречене мере (опомена, укор: одељењског старешине,одељењског већа, директора и наставничког већа).

Трајање активности, учесталост и временски период/динамика, се одређује узимајући у обзир карактеристике ученика, његов узраст и оптимално време за квалитетно и делотворно остваривање активности. Препоручено је да траје  15 до 45 минута.

Активности одређене уз васпитне мере опомену и укор одељењског старешине, одређује и прати њихово остваривање одељењски старешина самостално, а ако је потребно - уз подршку члана одељенског већа или стручног сарадника.

Активности одређене уз васпитну меру укор одељењског већа одређује одељењско веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди одељенско веће.

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор директора изриче директор, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем.

Активности одређене уз васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа, изриче наставничко веће, а прати одељењски старешина у сарадњи са једним или више наставника, односно стручним сарадником, које одреди директор решењем.

Евиденцију о току спровођења активности води лице које је задужено за њено остваривање и праћење.

Лице које је задужено за праћење активности подноси извештај о ефектима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада органима школе зависно од тога која је васпитна или васпитно-дисциплинска мера изречена, и то за активности одређене уз:

- васпитне мере опомена и укор одељењског старешине - извештава се одељенско веће;

- васпитну меру укор одељењског већа - извештава се одељенско веће;

- васпитно-дисциплинску меру укор директора - извештава се директор школе;

- васпитно-дисциплинску меру укор наставничког већа - извештава се наставничко веће.

                                                            Члан 20.

 

Школа евидентира и прати друштвено-корисног, односно хуманитарни рад и извештава о његовим ефектима.

МЕРА

учесталост

период

ОПОМЕНА

2 пута недељно

2 недеље

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ

2 пута недељно

3 недеље

УКОР ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА

3 пута недељно

3 недеље

УКОР ДИРЕКТОРА

3 пута недељно

4 недеље

УКОР НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

4 пута недељно

4 недељe

 

                                                                       Члан 21.

 

Лакше повреде обавеза ученика- активности друштвено-корисног односно хуманитарног рада:продужетак обавезе редара;писање рада/састава и излагање у одељењу на тему у вези са повредом обавезе; осмишљавање паноа на одређену тему;-брига о простору у коме ученици бораве ;помоћ у продуженом боравку ;помоћ наставнику (нпр.  помоћ деци у учењу);-помоћ дежурном наставнику; помоћ стручном сараднику (нпр. у припреми радионице, дељење материјала…); помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, прекуцавање);-помоћ школским тимовима (нпр. брига о безбедности млађих ученика уз учитеља); организовање посебне хуманитарне акције;помоћ домару у радионици;  чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа…-помоћ помоћно-техничком особљу; -учествовање у организацији предавања које остварују спољни сарад. (МУП,Црвени крст),-припрема презентације, предавања, радионице; помоћ наставницима у припреми материјала;остваривање предавања за одељ. заједницу на тему безбедности, насиља учествовање у промоцији спортских, музичких, културних активности у сарадњи са наставником; припрема/ организовање представе, презентац. видео клипа, стрипа или филма на тему у вези са учињеном повредом обавезе;израда флајера, стрипова, видео клипова и др., о небезбедном коришћењу средстава или небезбедном понашању.

                                                                  Члан 22.

Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом.

Уз васпитно-дисциплинске мере укор директора и укор наставничког већа, које се могу изрећи за учињену тежу повреду обавезе ученика прописане Законом, ученику се обавезно одређује друштвено-користан, односно хуманитарни рад и спроводи изабрана активност друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.

За учињену тежу повреду - ако је евиденција коју води школа или друга организација, односно орган уништена, оштећена, скривена, изнета, преправљена, подаци дописани, или је украдена ствар која је имовина школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог, обавезно је враћање оштећене ствари у пређашње функционално стање када је то могуће, односно куповина или надокнада уништеног.

Уколико дође до физичког повређивања, неопходно је одредити помоћ повређеном другу у мери у којој је друг који је претрпео штету спреман да прихвати такву помоћ (нпр. ношење торбе - да би се ученику олакшало долажење у школу; помоћ у изради задатака у школи - уколико је ученику отежано бележење/писање; помоћ у изради домаћих задатака и др.).

 

Члан 23.

 

Теже повреде обавеза ученика- активности друштвено-корисног односно хуманитарног рада:

-укључивање у припрему материјала и израду летописа школе, школског часописа и сл.;
-приказ о значају важности евиденције и јавних исправа у одељењима или на ученичком парламенту; -приказ историјских догађаја у којима је уништавана значајна документација;
-израда презентације и приказ у одељењима на тему чувања имовине, како личне тако и шкколске, породичне и имовине других; брига о простору у коме ученици бораве ; помоћ у размештању клупа; помоћ домару и помоћно-техничком особљу у техничком одржавању школе (чишћење снега, лишћа и др.);-помоћ у изради брошуре/флајера (нпр. "Петарде нису играчке" и дистрибуција по одељењима, на нету...);-припрема материјала за рад у вези са темом која је повезана са одређеним понашањем и системом вредности који желимо да промени, односно усвоји;-учествовање у предавањима/трибинама које остварују стручњаци из одговарајућих области; -одлазак у  ватрогасну службу и информисање о превенцији, кроз сарадњу са родитељима;-истраживање, помоћ у прикупљању материјала за остваривање предавања на одређену тему;-помоћ тиму за заштиту од насиља у организовању предавања на тему у вези са повредом;-израда презентације на тему која је у вези са повредом обавезе;-помоћ дежурном наставнику;
-помоћ у дежурству у продуженом боравку;-помоћ домару у радионици (нпр. уређење парка и простора око школе - чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа…;-помоћ запосленима ангажованим на одржавању хигијене око сређивања просторија у школи…;-помоћ тиму за заштиту од насиља у припреми и остваривању активности у вези са безбедношћу, у складу са узрастом и статусом ученика ;-израда презентације и држање предавања уз подршку наставника на тему Заштита личних података на интернету;-помоћ дежурном наставнику  при дежурству.

Члан 24.

Повреде забрана - активности друштвено-корисног односно хуманитарног рада:

-организовање предавања/презентације на тему људских права, као и права деце;
-организовање предавања/ презентације за ученике на неку од тема у вези са грађанским правима,обавезама и одговорностима; -организовање предавања/презентације за родитеље на неку од тема у вези са грађанским правима, обавезама и одговорностима у сарадњи са стручним сарадником и наставником; -учествовање у организацији хуманитарне акције за помоћ и подршку угроженима; подсршка личном пратиоцу у пружању подршке ученицима.

 1. Васпитно-дисциплински поступак

Члан 25.

За теже повреде обавеза ученика из члана 83. Закона односно члана 9. овог Правилника и за повреде забране из чл. 110-112. Закона односно чланова 10-12. овог Правилника,  директор води васпитно-дисциплински поступак, о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика.

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно – дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.

Директор води поступак и окончава га решењем.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. 

Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.

Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање.

Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из Школе, Школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

6.1. Обавештавање о сазнању за учињену повреду обавезе

Члан 26.

Закључак за утврђивање одговорности ученика подноси се у писаном облику и садржи податке о ученику (име и презиме ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, разред и одељење), опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе, као и назначење одредби овог правилника, односно Закона којим је регулисано да учињено дело представља повреду обавезе ученика.

Закључак се доставља родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, одељењском старешини, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.

6.2. Доказна средства

Члан 27.

Закључак обавезно мора да садржи доказна средства, и то:

– доказ да је ученик (против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак) учинио повреду обавезе ученика;

– доказ да је ученик повреду обавезе учинио у просторијама Школе или на другом месту где су се одвијале наставне и ваннаставне активности Школе;

– доказ да је ученик повреду обавезе ученика учинио према другом ученику или групи ученика, наставнику, запосленим Школе, родитељима или трећим лицима која су се затекла у просторијама Школе или другим просторијама у којима су боравили ученици Школе;

– доказ о присутним сведоцима;

– доказ да је учињена повреда предвиђена одредбама Закона, посебног закона и овог правилника;

– и други докази који су познати у моменту извршења повреде обавезе ученика.

6.3. Достављање позива

Члан 28.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика против кога се води васпитно-дисциплински поступак, позива се писаним путем.

Уз позив родитељу, односно другом законском заступнику, обавезно се доставља и закључак за покретање васпитно-дисциплинског поступка.

Позив из става 1. и 2. овог члана мора бити благовремено уручен.

На расправу се позивају, када је то потребно, сведоци и вештаци.

6.4. Ток поступка

Члан 29.

Поступак за утврђивање васпитно-дисциплинске одговорности ученика за тежу повреду обавезе води директор Школе.

Члан 30.

Расправу отвара директор Школе.

Расправи присуствују: директор,одељењски старешина,  психолог, педагог, ученик против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника; сведоци и сви остали учесници.

Пре почетка расправе директор Школе утврђује да ли су присутна сва позвана лица, што се констатује записнички.

У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци, мора бити саслушан и дати писану изјаву.

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор Школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога Школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.

Расправа почиње читањем закључка за покретање васпитно-дисциплинског поступка због повреде обавезе ученика.

После читања закључка позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из закључка и да изнесе своју одбрану.

После изјаве ученика приступа се саслушању свих присутних сведока и извођењу доказа ради утврђивања чињеница.

6.5. Записник о вођењу васпитно-дисциплинског поступка

Члан 31.

О току васпитно-дисциплинског поступка води се записник.

У записник се уносе подаци који су неопходни за правоваљано доношење одлуке о одговорности ученика против кога је покренут васпитно-дисциплински поступак (подаци о ученику и подаци о свим учесницима и сведоцима позваним на расправу, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђен број неоправданих изостанака, утврђене доказе за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности, и др.).

Записник мора да буде уредан, прецизан, јасан и читљив и да садржи само податке о повреди обавезе ученика која је предмет расправе.

У заглављу записника мора се назначити да расправу води директор Школе, име и презиме директора Школе, место и дан одржавања расправе, име и презиме ученика против кога се води поступак, родитеља, односно другог законског заступника, име браниоца уколико га ученик има, час почетка и завршетка расправе.

У записник се уноси и да ли је било приговора на ток поступка, каква је одлука о томе донета, да ли је прочитан закључак, исказ ученика, ток доказног поступка, имена сведока и вештака који су саслушани и њихови искази, предлози који су састављени и шта је по њима одлучено и друго.

Искази ученика, сведока, браниоца, вештака и осталих учесника у поступку уносе се скраћено, а ако је потребно, поједини делови или цео исказ уносе се у записник дословно.

 1. Доношење одлуке

Члан 32.

Након спроведеног васпитно-дисциплинског поступка директор решењем може:

 1. обуставити поступак када је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником, у складу са чланом 83. ст. 1 Закона, а предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица;
 2. изрећи меру из члана 86. ст. 1. тач. 2) и 3) (1) (2) Закона о основама система образовања и васпитања и члана 18. став 2. овог правилника.

Члан 33.

При изрицању васпитно-дисциплинске мере за учињену тежу повреду обавезе и за учињену повреду забране узимају се у обзир олакшавајуће и отежавајуће околности, а нарочито:

– тежина учињене повреде и њене последице,

– степен утврђене одговорности ученика,

– услови под којима је повреда учињена,

– раније понашање ученика и однос према обавезама у Школи,

– понашање после учињене повреде, тј. да ли је васпитни рад позитивно утицао на ученика;

– да ли ученик, с обзиром на узраст, може да схвати сврху изречене васпитно-дисциплинске мере и

– друге околности које би могле бити од утицаја на изрицање врсте васпитно-дисциплинске мере.

Члан 34.

Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавезе ученика мора да садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа с бројем и датумом решења и потпис и печат надлежног органа.

Члан 35.

Потписано и оверено решење, са бројем и датумом доношења, доставља се родитељу, односно другом законском заступнику малолетног ученика, лично или препорученом пошиљком .

Члан 36.

За повреду обавезе ученику се може изрећи само једна васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера, тј. уколико ученик једном радњом (чињењем или нечињењем) учини више повреда обавеза, ученику се изриче јединствена мера.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера примењује се само на ученике појединце.

Васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера изриче се у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика, односно изречена мера важи само до краја школске године у којој је изречена.

 1. Застаревање покретања дисциплинског поступка

Члан 37.

Дисциплински поступак против ученика је хитан.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде обавезе.

 1. Смањење оцене из владања

Члан 38.

Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у ваннаставним активностима, у складу са школским програмом (слободне  активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања, и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а нарочито на основу односа према:

1) школским обавезама;

2) другим ученицима;

3) запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад;

4) школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине.

Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, одређен друштвено-користан односно хуманитаран рад, њихови ефекти се узимају  у обзир приликом утврђивања закључне оцене из владања.

Члан 39.

            Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи и због понашања за које је изречена васпитна мера.

            За изречену васпитну меру укор одељењског старешине оцена из владања може да се  смањи  на врло добро ( 4 ).

За изречену васпитну меру укор одељењског већа оцена из владања може да се смањи на добро ( 3 ).

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора оцена из владања  смањује се на врло добро ( 4 )  или на  добро ( 3 ) , а за васпитно-дисциплинску меру укора наставничког већа оцена из владања смањује се на задовољавајуће (2) или на незадовољавајуће ( 1 ), зависно од процењеног степена одговорности ученика за повреду.

Када наставничко веће изрекне васпитно-дисциплинску меру премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу школу, оцена из владања смањује се на незадовољавајуће ( 1 ).

Члан 40.

Ако је ученик неоправдано изостао са наставе  и других облика образовно-васпитног рада од 26 - 30 часова, изрећи ће му се васпитно-дисциплинска мера укора директора и смањити оцена из владања на врло добро (4 ).

Ако је ученик неоправдано изостао са наставе  и других облика образовно-васпитног рада од 31 - 35 часова, изрећи ће му се васпитно-дисциплинска мера укора директора и смањити оцена из владања на добро (3 ).

Ако је ученик неоправдано изостао са наставе и других облика образовно-васпитног рада од 36 - 40 часова, изрећиће му се васпитно-дисциплинска мера укора наставничког већа и смањити оцена из владања на задовољавајуће (2 ).

Ако је ученик неоправдано изостао са наставе и других облика образовно-васпитног рада преко 40 часова, изрећиће му се васпитно-дисциплинска мера укора наставничког већа и смањити оцена из владања на незадовољавајуће (1 ).

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери премештај  ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника .

Оцена из владања смањује се ученику и за остале теже повреде обавеза прописане Законом и овим Правилником.

Васпитно-дисциплинска мера укор директора, укор Наставничког већа  и премештај ученика у другу основну школу, уписује се у дневник образовно-васпитног рада.

Члан 41.

Оцену из владања утврђује Одељењско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта.

Члан 42.

Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика, на предлог одељењског старешине.

III ПРАВНА ЗАШТИТА

Члан 43.

На изречену васпитну меру опомена, укор одељењског старешине и укор Одељењског већа, родитељ, односно законски заступник малолетног ученика нема право на правну заштиту.

Члан 44.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика из члана 83. ст. 3. Закона и члана 9. овог Правилника или за повреду забране из чл. 110-112. Закона и чл.10-12. овог Правилника, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.

Жалба одлаже извршење решења директора.

IV ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗРЕЧЕНИМ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИМ МЕРАМА

Члан 45.

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама води се евиденција.

Евиденцију води одељењски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности и Статутом Школе.

V МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 46.

Родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са Законом.

Члан 47.

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Одељењски старешина је члан комисије.

Члан 48.

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности за штету сваког од ученика.

Члан 49.

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације.

Члан 50.

На решење директора Школе о материјалној одговорности ученика, родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика може изјавити жалбу Школском одбору у року од 8 дана од дана пријема решења.

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе.

VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Члан 52.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика број 116-6/01-0101 од 22.03.2018. године.

 

Председник Школског одбора

_________________________

 

 

Правилник је објављен на огласној табли Школе дана  13.09.2019. године.

Monday the 3rd. .