На основу чл. 108. став 1., члана 119. став 1. тачка 1. и члана 189. став 1. тачке 8) Закона о основама система образовања и васпитања ( ``Сл. гласник  РС`` бр.88/17, 27/18 и др.закон, 10/19,  у даљем тексту: Закон) и  члана 52. Статута ОШ``Живко Љујић`` у Новој Вароши (у даљем тексту: Школа ), Упутства Министра просвете, науке и технолошког, а у сарадњи са надлежним органом општине Нова Варош,  Школски одбор Основне школе ``Живко Љујић`` Нова Варош, на седници одржаној дана 17.04.2019.  године , донео

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

I Основне одредбе

 

Члан 1.

Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу са Упутством за доношење општег акта о заштити и безбедности деце и ученика у установама образовања и васпитања (Упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00-953/2014-01 од 22.12.2014. године) и овим Правилником.

            Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује школа, прописују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе ``Живко Љујић`` у Новој Вароши (даље: Школа) за време остваривања остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, начин њиховог спровођења и одговорност запослених и ученика за неизвршавање одредаба овог Правилника.

                                                                      Члан 2.

Средства за спровођење мера из члана 2. овог Правилника, на начин прописан овим Правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 189.  Закона о основама система образовања и васпитања.

Члан 3.

Ученици имају право на заштиту и безбедност према одредбама Правилника:

 • у школској згради и школском дворишту;
 • на путу између куће и Школе;
 • ван школске зграде и школског дворишта - за време остваривања образовно-васпитног рада или других наставних и ваннаставних активности које организује Школа.

Члан 4.

            Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

 • поступака других лица,
 • болести и повреда,
 • пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозити безбедност,
 • дискриминације, злостављања, занемаривања, страначког организовања и деловања.

Члан 5.

Одељенски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељенске заједнице и одељенског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином понашања којим се те опасности могу избећи или отклонити.

Члан 6.

Одредбе овог Правилника дужни су да поштују сви запослени у Школи, ученици, родитељи, односно други законски заступници ученика (даље: родитељи) и трећа лица, када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

Члан 7.

Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране запослених, прописаних овим Правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, за коју се води дисциплински поступак, у складу са Законом. Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.

Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се води васпитно-дисциплински поступак и изричу мере у складу са Правилником о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у Школи.

Члан 8.

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.

Члан 9.

            На остваривање заштите и безбедности ученика у Издвојеном одељењу Дражевићи, сходно се примењују одредбе овог Правилника и одредбе других општих аката Школе, чија је примена важна за ту материју.

 

Члан 10.

Посебна обавеза директора  је да повремено, без претходне најаве, а најмање 2 пута месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.

Неспровођење мера безбедности и заштите ученика, прописаних овим Правилником, представља разлог за разрешење директора, у складу са Законом.

Члан 11.

Ради спровођења мера утврђених овим Правилником, Школа сарађује са државним органима, надлежним институцијама и другим субјектима  са којима је таква сарадња потребна, а нарочито са:

 1. Органима локалне самоуправе општине Нова Варош,
 2. Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
 3. Министарством саобраћаја и телекомуникација,
 4. Министарством за унутрашње послове и Ватрогасним друштвом ,
 5. Центром за социјални рад,
 6. Домом здравља у Новој Вароши.

Члан 12.

На материју коју уређује овај Правилник сходно се примењују одредбе других општих аката Школе - Правилника о безбедности и здрављу на раду, Правилника о заштити од пожара, Правила понашања у школи и других аката, чија је примена од значаја за остваривање заштите и безбедности ученика.

II ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ОД ПОСТУПАКА ДРУГИХ ЛИЦА У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

Члан 13.

            За техничко обезбеђење школског објекта, Школа има видео надзор.

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана само главна улазна врата Школе и капије које воде у школско двориште..

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су домари, помоћни радници  и друга лица по овлашћењу директора.

Домар и помоћни радници откључавају главна улазна врата  пре почетка наставе,  проверавају стање школских просторија и о томе обавештавају директора, а у случају потребе предузимају неопходне мере.

Када се у Школи не изводи настава и друге активности,  сва  улазна врата на школској згради су закључана.

Члан 14.

            Организовање дежурства у Школи доприноси  остваривању заштите и безбедности ученика од поступака других лица.

            Дежурство у Школи изводе дежурни наставници и помоћно-техничко особље, у складу са процесом наставе.

            Обавезе дежурних наставника пре почетка наставе, за време одмора  и након завршетка наставе, за време боравка ученика у школи, уређени су актом којим се прописују правила понашања у школи.

Члан 15.

Понашање ученика пре, за време и после одржавања наставе и других активности у школи, улаз и излаз из школе, дежурства,  односи са другим ученицима и запосленим и друга права, обавезе и одговорности ученика које се односе на њихово понашање, уређени су актом којим се прописују правила понашања у школи.

 Обавезе одељенских старешина, наставника и свих запослених, као и родитеља за време боравка у школи и пријем и кретање лица која долазе у школу, забрана пушења, уношења експлозивних материја и других опасних предмета, уређени су актом којим се прописују правила понашања у школи.

III ЗАШТИТА ОД БОЛЕСТИ И ПОВРЕДА

Члан 16.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе, Школа:

1) стара се о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта, у складу са санитарно-хигијенским прописима и мерама;

2) организује обављање прописаних периодичних систематских лекарских прегледа запослених и ученика;

3) поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области здравства;

4) у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са  лекаром и надлежним здравственим институцијама.

Члан 17.

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од повреда, Школа:

1) обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;

2) примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;

3) обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;

4) треба да обезбеди ученицима да буду информисани и да их подстиче да користе основна знања о заштити сопственог здравља организовањем предавања и радионица.

Члан 18.

            У циљу остваривања заштите од болести, помоћни радници су дужни да:

-свакодневно одржавају чистоћу и врше дезинфекцију у школским  просторијама (свакодневно да бришу подове, више пута у току дана чисте тоалете са средствима за дезинфекцију, редовно обришу намештај и опрему, књиге у библиотеци)  и дворишту        ( најмање једанпут дневно почисте двориште , уколико то временске прилике дозвољавају);

            - два пута у школској години, а по потреби  и чешће , детаљно чисте све просторије ( перу зидове, рибају подове, перу прозоре, врата и опрему)- генерално чишћење;

-редовно носе мантиле и одговарајућу одећу;

-чисте снег на прилазима Школе и у школском дворишту;

-врше и друге послове у складу са систематизацијом  послова и по налогу директора школе.

Члан 19.

                У циљу остваривања заштите од болести и повреда , домар школе је дужан да:

            -редовно одржава објекат, инсталације и инвентар школе у исправном стању,

            -редовно учествује у чишћењу снега и леда у школском дворишту, са степеништа школе и других прилаза школи,

            -редовно носи одговарајућу одећуи обућу за рад,

            -врше друге послове у складу са систематизацијом послова и по налогу директора школе.

                                                                       Члан 20.

Обавеза родитеља је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује Школа, док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности.

IV ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, ПОПЛАВЕ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ, УДАРА ГРОМА И ДРУГИХ ОПАСНИХ ПОЈАВА

Члан 21.

Ради остваривања заштите од пожара, запослени и ученици су дужни да спроводе мере прописане Законом о заштити од пожара, других прописа који уређују ову материју, планова заштите од пожара, одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе, школског одбора и других органа, као и општег акта Школе којим се уређују начин, поступак и мере у области противпожарне заштите.

Члан 22.

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, домар свакодневно проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара или директора о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Члан 23.

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар свакодневно проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара или директора о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

Члан 24.

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу,  за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.

Члан 25.

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно ангажује правна лица, која проверавају исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара или директора  о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Члан 26.

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 22. до 26. овог Правилника.

V ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКОЛЕ

Члан 27.

Директор Школе је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност саобраћаја и прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији обавести директора,  који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

Члан 28.

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање "лежећих полицајаца", семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).

Члан 29.

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима одељенске заједнице и родитељским састанцима.

 

VI ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, ЗА ВРЕМЕ ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА

Члан 30.

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету, екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке друге активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сходно се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згради Школе и школском дворишту.

Заштита и безбедност ученика за време извођења екскурзија и наставе у природи

Члан 31.

Екскурзија и настава у природи,  као облици образовно-васпитног рада, изводе се у складу са школским програмом, који је донет на основу одговарајућег важећег наставног плана и програма, годишњим планом рада школе и програмом за организовање екскурзије и наставе у природи.

Екскурзија и настава у природи се могу изводити након добијене сагласности савета родитеља Школе.

Члан 32.

Приликом избора понуђача за извођење екскурзије и наставе у природи, Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности која се организује.

Уговор који се закључује за извођење екскурзије и наставе у природи мора да садржи посебне ставке које се односе на предузимање мера заштите и безбедности ученика.

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи се нарочито на:

1) поседовање одговарајуће лиценце за рад;

2) кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;

3) кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако даље);

4) квалитет исхране ученика;

Смештај ученика на екскурзији мора се обезбедити само у објектима који испуњавају услове за извођење ових облика образовно-васпитног рада.

Пре поласка на наставу у природи Школа обавезно организује лекарски преглед свих ученика.

VII. ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ ЈАВНОГ ОКУПЉАЊА

Члан 33.

Пре одржавања јавних окупљања у Школи , директор  Школе је дужан да писмено обавести полицијску управа о времену и трајању окупљања.

                                                          Члан 34.

За време окупљања у просторијама Школе, Школа је дужна да обезбеди присуство дежурних наставника , зависно од броја присутних.

Члан 35.

Строго је забрањено пушење у Школи и дворишту Школе, уношење и конзумирање алкохола, опијата и других средстава са психоактивним дејством као и уношење оружја, оруђа и других средстава,  којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених , односно нанети штета школској и личној имовини .

Непоштовање ових одредби повлачи дисциплинску одговорност како ученика тако и запослених.

VIII СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У ШКОЛИ И ОКО ШКОЛЕ

Члан 36.

              Приликом извођења грађевинских радова на самом објекту школе, школском

дворишту или непосредној близини школе, јавља се повишени ризик од нарушавања физичке безбедности ученика.                                                                  

Члан 37.

             У току извођења грађевинских радова, без обзира на инвеститора, сви запослени, а посебно директор школе, обавезују се да редовно прате ниво безбедности које спроводи извођач.

             У случају да извођач не спроводи мере или их спроводи некоректно, директор школе је у обавези да у писаној форми о томе обавести извођача радова. Уколико извођач радова благовремено, а најкасније у року од 24 сата не отклони наведене примедбе, директор школе се обавезује да поднесе пријаву против извођача надлежној инспекцији.

IX ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ОД ПОСТУПАКА ДРУГИХ ЛИЦА У ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

Члан 38.

Заштита и безбедност ученика од поступака других лица обухвата заштиту и безбедност од:

1) дискриминације;

2) насиља, злостављања и занемаривања;

3) понашања које вређа углед, част или достојанство;

4) страначког организовања и деловања.

Члан 39.

У Шко­ли су за­бра­ње­не дис­кри­ми­на­ци­ја и дис­кри­ми­на­тор­ско по­сту­па­ње, ко­јим се на не­по­сре­дан или по­сре­дан, отво­рен или при­кри­вен на­чин, нео­прав­да­но пра­ви раз­ли­ка или не­јед­на­ко по­сту­па, од­но­сно вр­ши про­пу­шта­ње пре­ма уче­ни­ци­ма а ко­је се за­сни­ва на ра­си, бо­ји ко­же, пре­ци­ма, др­жа­вљан­ству, ста­ту­су ми­гран­та, од­но­сно ра­се­ље­ног ли­ца, нациналној при­пад­но­сти или ет­нич­ком по­ре­клу, је­зи­ку, вер­ским или по­ли­тич­ким убеђењима, по­лу, род­ном иден­ти­те­ту, сек­су­ал­ној ори­јен­та­ци­ји, имов­ном ста­њу, социјалном и културном по­ре­клу, ро­ђе­њу, ге­нет­ским осо­бе­но­сти­ма, здрав­стве­ном ста­њу, смет­њи у раз­во­ју и ин­ва­ли­ди­те­ту, из­гле­ду и дру­гим ствар­ним, од­но­сно прет­по­ста­вље­ним лич­ним свој­стви­ма, као и по дру­гим осно­ви­ма утвр­ђе­ним за­ко­ном ко­јим се про­пи­су­је забра­на дис­кри­ми­на­ци­је.

Оства­ри­ва­њу овог ви­да за­шти­те и без­бед­но­сти уче­ни­ка слу­же по­што­ва­ње одредаба Пра­ви­ла по­на­ша­ња у Шко­ли и ак­тив­но­сти струч­ног ти­ма Шко­ле за за­шти­ту од дис­кри­ми­на­ци­је, на­си­ља, зло­ста­вља­ња и за­не­ма­ри­ва­ња.

Шко­ла је ду­жна да пре­ду­зме све ме­ре про­пи­са­не Пра­вил­ни­ком и за­кон­ским прописи­ма ка­да се по­сум­ња или утвр­ди дис­кри­ми­на­тор­но по­на­ша­ње пре­ма уче­ни­ку у Шко­ли.

У пре­по­зна­ва­њу и спро­во­ђе­њу пре­вен­тив­них и ин­тер­вент­них ак­тив­но­сти у ве­зи забра­не дис­кри­ми­на­ци­је, Шко­ла је у оба­ве­зи да по­сту­па у скла­ду са сле­де­ћим под­за­кон­ским ак­ти­ма:

1) Правилником  ко­ји ре­гу­ли­ше по­сту­па­ње Шко­ле ка­да се по­сум­ња или утвр­ди дис­кри­ми­на­тор­но по­на­ша­ње, на­чи­не спро­во­ђе­ња пре­вен­тив­них и ин­тер­вент­них ак­тив­но­сти, оба­ве­зе и од­го­вор­но­сти за­по­сле­ног, уче­ни­ка, од­ра­слог, ро­ди­те­ља од­но­сно дру­гог за­кон­ског за­ступ­ни­ка, тре­ћег ли­ца у Шко­ли, ор­га­на и те­ла Шко­ле и дру­га пи­та­ња од зна­ча­ја за за­шти­ту од дис­кри­ми­на­ци­је, ко­ји про­пи­су­је ми­ни­стар над­ле­жан за по­сло­ве обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња;

2) Правилником ко­јим се утвр­ђу­ју бли­жи кри­те­ри­ју­ми за пре­по­зна­ва­ње об­ли­ка дис­кри­ми­на­ци­је од стра­не за­по­сле­ног, уче­ни­ка или тре­ћег ли­ца у Шко­ли, а ко­ји за­јед­нич­ки про­пи­су­ју ми­ни­стар над­ле­жан за по­сло­ве обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња и ми­ни­стар над­ле­жан за по­сло­ве људ­ских пра­ва.

Члан 40.

У Шко­ли је за­бра­ње­но фи­зич­ко, пси­хич­ко, со­ци­јал­но, сек­су­ал­но, ди­ги­тал­но и сва­ко дру­го на­си­ље, зло­ста­вља­ње и за­не­ма­ри­ва­ње запосленог, уче­ни­ка, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица, а сход­но ту­ма­че­њи­ма ових пој­мо­ва утвр­ђе­ним у чла­ну 111. За­ко­на о основама система образовања и васпитања.

Шко­ла ће  над­ле­жном ор­га­ну пријавити  сваки облик насиља, зло­ста­вља­ња и за­не­ма­ри­ва­ња почињен од  стра­не ро­ди­те­ља, од­но­сно дру­гог за­кон­ског за­ступ­ни­ка или тре­ћег ли­ца у Шко­ли.

Члан 41.

У Шко­ли је за­бра­ње­но сва­ко по­на­ша­ње за­по­сле­ног пре­ма уче­ни­ку , ученика према запосленом, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом, запосленог према родитељу, односно према другом законском заступнику, ученика према другом ученику, ко­јим се вре­ђа углед, част или до­сто­јан­ство.

Ди­рек­тор Шко­ле ду­жан је да у ро­ку од три да­на од да­на са­зна­ња за по­вре­ду за­бра­не из ста­ва 1. овог чла­на пре­ду­зме од­го­ва­ра­ју­ће ак­тив­но­сти и ме­ре у окви­ру над­ле­жно­сти Шко­ле.

Шко­ла ће сво­је по­сту­па­ње ка­да се по­сум­ња или утвр­ди вре­ђа­ње угле­да, ча­сти или до­сто­јан­ства, у по­гле­ду на­чи­на спро­во­ђе­ња пре­вен­тив­них и ин­тер­вент­них ак­тив­но­сти, усло­ва и на­чи­на за про­це­ну ри­зи­ка, на­чи­на за­шти­те и дру­гих пи­та­ња од зна­ча­ја за за­шти­ту, спро­во­ди­ти у скла­ду са по­себ­ним под­за­кон­ским ак­тима које прописује министар просвете.

Члан 42.

            У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школског простора у те сврхе.

Члан 43.

Остваривању заштите и безбедности ученика из члана 38. овог Правилника  служе поштовање од­ре­даба Правила понашања у Школи и активности стручног тима за заштиту од дис­криминације, насиља, злостављања и занемаривања.

X ПОСЕБНЕ ДУЖНОСТИ   ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Члан 44.

               Школа је дужна  да на почетку школске године ученике упозна са мерама заштите и безбедности који су прописани овим Правилником.                                                      

                                                                     Члан 45.

             Ученици су дужни да се придржавају мера заштите и безбедности прописаних овим Правилником.

           Непоштовање мера заштите и безбедности повлачи за собом дисциплинску одговорност и изрицање васпитно дисциплинских мера.

                                                                       Члан 46.

            У вези са мерама и поступком заштите и безбедности ученика, запослени има дужност:

- да послове извршава савесно и пажљиво ради заштите живота и здравља ученика,

- да се придржава упутстава за рад када користи одређена оруђа и наставна средства,

-да уочене кварове, недостатке или друге појаве које угрожавају или могу угрозити безбедност и живота ученика одмах пријаве директору школе или домару школе,

- да се стара о исправности средстава која су му поверена у раду, да врши проверу истих пре почетка и у току рада,

- да се обучи из области противпожарне заштите,

- да уколико болује од болести која може угрозити здравље ученика, изврши пријаву исте директору  школе.

                                                                       Члан 47.

             У вези са мерама и поступком заштите и безбедности ученика, домар  има дужност:

-   да се стара о исправности објекта, оруђа за рад, инсталација, наставних средстава

-  врши поправке оруђа за рад, апарата, наставних средстава и инсталација у границама својих могућности и знања, а за оправке које није у могућности да изврши, пронађе стручно лице које ће исте извршити

- обавештава директора школе о свим опасностима које прете по живот и здравље ученика.                                          

Члан 48.

У вези са мерама и поступком заштите и безбедности ученика, директор школе има дужност:

-   да организује и врши контролу над применом овог Правилника;

-   да се стара о спровођењу заштите у складу са законским прописима;

-  да се стара о обезбеђивању средстава за спровођење мера заштите и безбедности ученика;

-  да се стара о безусловном спровођењу одлука и упутстава надлежних органа које се односе на безбедност ученика;

-  да организује дежурство наставника;

- да се стара да се сви недостаци и неправилности у вези са мерама заштите ученика у што краћем року отклоне;

-  да изриче дисциплинску меру за повреду радне обавезе у смислу овог Правилника;

-  остварује сарадњу са Саветом родитеља у вези са спровођењем мера заштите ученика.

 

XI ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА

 

Члан 49.

 

            Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање.

 Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у школи, код куће, на путу, екскурзији, летовању и сл.).

 

                                                           Члан 50.

 

Школа ће на Савету родитеља упознати родитеље са понудама о осигурању које су стигле у школу и посредоваће између њих и осигуравајуће компаније за коју су се родитељи определили закључивањем полисе осигурања.

 

XII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.

Ступањем на снагу овог Правилника, престају да важе одредбе Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика бр. 1112-4/01-0101 од 19.11.2015.године

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА,

                                                                                                 Весна Кузељевић

                                                                                  ___________________________

                                                                                                      

Правилник објављен на огланој табли школе дана 18.04. 2019. а ступио на снагу дана 26.04. 2019. године

Monday the 3rd. .