РАЗВОЈНИ ПЛАН

(2021 – 2025)

ОСНОВНА ШКОЛА „Живко Љујић“ – Нова Варош

ОШ „Живко Љујић“

 

Ђачка 37, 31320 Нова Варош,

тел.: 033/ 61-462; 64-313;

261-1082 / факс: 033/ 61-462

 

е - адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             Основна школа „Живко Љујић“ је почела са радом давне 1927.године – када је, по неким подацима, у целој Србији радило свега 35 основних школа. Отварање школе у  време отоманског царства, говори о томе да су грађани Нове Вароши, још тада, препознали важност просвећености и писмености.     

            Нововарошка школа је настала у крају где су се смењивали нада и безнађе, али се одржала упркос тешкоћама и препрекама. Име ОШ „Живко Љујић“ - које данас носи ова школа, датира од пролећа 1957. године. Живко Љујић је био један од најмађих бораца златарског краја. Био је неописиво храбар и неустрашив, вољен и цењен од својих другова, добар радник и одличан ученик...

          Основна школа „Живко Љујић“, за своју успешну  образовну мисију,  добија бројна признања и награде – како за рад одраслих тако и за учешће деце на многим такмичењима и конкурсима. Бивши ученици ове школе су постали квалитетни просветни радници, академски сликари, редитељи, песници, новинари, глумци, спортисти, истакнути лекари, судије, успешни предузетници, занатлије...

         Школа се налази у делу града који је безбедан за децу, у близини природних и друштвених ресурса који омогућавају квалитетан рад на развијању функционалних знања. Образовно-васпитни рад школе се одвија у две школске зграде у Новој Вароши и издвојеном одељењу у Дражевићима. У једном објекту се одвија настава за млађе основце, а у другом за старије. У ИО у Дражевићима су ученици млађих разреда. Рад се одвија у једносменском обогаћеном раду.

 

РАЗВОЈНИ ПЛАН

(за период  од 2021. до 2025.године)

 

Развојни план школе је стратешки документ који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада. План је сачињен на основу самовредновања индикатора квалитета рада установе и доноси се на период од пет година. Овај Развојни план доноси Школски одбор на својој седници дана 15.12.2020., а на основу предлога Стручног актива за развојно планирање, који је урађен у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању и васпитању.  

 

ВИЗИЈА:

*Да школа буде место ефикасног учења–где ће се сви актери осећати пријатно у безбедном окружењу*

МИСИЈА :

* Да ученици буду активни носиоци конструкције власитог знања, вештина и уверења*

*Да наставници буду организатори и партнери ученицима у стицању функционалних знања и умења*

 

Развојни план садржи приоритете, циљ у оквиру приоритета, задатке, предвиђене активности којима ће се остваривати постављени задаци и носиоце реализације. Развојни план садржи и мерила за праћење остваривања развојних циљева.

       Осим приоритета и плана реализације, Развојни план садржи и: мере за унапређивање ВОР; одговарајуће облике подршке и разумних прилагођавања; превенцију насиља уз заједничко учешће ученика, наставника и родитеља; мере превенције осипања ученика; увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика. Такође садржи и план припреме за завршни испит; укључивање школе у развојне пројектe; план усавршавања и стицања звања; укључивање родитеља у рад школе; умрежавање са другим школама и установама. Све напред набројане мере и планови су посебан део Развојног плана и чине његов саставни део.

 

Приоритети РАЗВОЈНОГ ПЛАНА су:

  

1.ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И

  ИЗВЕШТАВАЊЕ

2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ

3.ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

4.ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

5.ЕТОС

6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

 

 

Приоритет 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

 

Развојни циљ- идеал коме тежимо:  Да се унапреди програмирање, планирање и извештавање, тако да буде у функцији ефективног и ефикасног рада, усмереног на остваривање циљева, исхода, стандарда и међупредм. компетенција.

ЗАДАЦИ

Активности  - како остварити постављени задатак

Носиоци 

Програмирање ускладити са специфучним потребама школе, у складу са резултатима  самовреновања, а у циљу унапређивања квалитета

-Узимати у обзир аналитичко-истраживачке податке и резултате процене квалитета рада школе;

-Уважавати узрасне, развојне и специфичне потребе ученика;

-Укључити све релевантне чиниоце ОВ рада школе: наставнике, стручне сараднике, директора, ученике, родитеље и локалну заједницу.

 

Стручни активи

и

Стручна већа

 

Планирање рада органа, тела и тимова усмерити у правцу ефикасног и ефективног рада школе

-Планирање ускладити са циљевима Развојног плана и Школског програма;

-У процесу планирања уважавати актуелне потребе школе;

-Предвидети активности и механизме праћења и извештавања током год.;

-Користити релевантне информације приликом извештавања о раду школе.

Координатори органа, тела и тимова

Планирање ОВР усмерити на развој и остваривање циљева, стандарда и исхода и развој компетенција

-Глобално планирање ускладити са стандардима и међупред.компетенц.;

-Оперативне планове израђивати у скаду са прописаним исходима;

-Планирати методе и технике које подстичу активно учешће ученика;

-Допунску и додатну наставу ускладити са праћењем постигнућа ученика;

-Планирање слободних активности ускладити са интересовањима ученика.

 

Сртучна већа

 

Наставници

Мерила за праћење планираног  развојног циља

*увид у одговарајућу прописану документацију;  *разговор са наставницима и ученицима

  

Приоритет 2.НАСТАВА И УЧЕЊЕ

 

Развојни циљ- идеал коме тежимо:  Да се унапреди ефикасност управљања процесом учења на часу, прилагођавајући рад ОВ потребама ученика – тако да им се омогући да стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције. Да се вредновање стави у функцију даљег учења и да сваки ученик има прилику да буде успешан.

ЗАДАЦИ

Активности  - како остварити постављени задатак

Носиоци

Структурирати и повезивати делове часа користећи различите методе /облике рада, технике, поступке.../

-Истицати циљеве часа/исходе и објашњавати зашто нешто треба научити;

-Давати јасна објашњења, упутства и истицати кључне појмове;

-Користити питања/ захтеве/ задатке различитог нивоа сложености;

-Усмеравати интеракцију међу ученицима и подстицати вршњачко учење;

-Користити постојећа наставна средства и доступне изворе информација.

 

 

Наставници

Прилагођавати

рад на часу

образовно- васпитним потребама ученика

-Прилагођавати начин рада, наставни материјал, време, пажњу и темпо рада индивидуалним карактеристикама сваког ученика;

-Примењивати специфичне задатке на основу ИОП-а или плана индивидуал.;

-Укључивати ученике којима је потребна додатна образовна подршка у заједничке активности, у циљу подстицања напретка и интеракције са децом

 

 

Наставници

 

Омогућити ученицима да стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу

-Подстицати активности ученика које ће им омогућити да разумеју оно што уче, примене научено и образложе како су дошли до решења;

-Подстицати ученике да повезују градиво са претходно ученим и са животом

-Ставити ученика у ситуацију да прикупља, критички процењује и анализира одговоре, да излаже своје идеје, и износи оригинална и креативна решења;

-Давати ученику повртану информацију у циљу унапређивања учења;

-Ставити ученика у ситуацију да планира, реализује и вреднује пројектне акт.

 

 

 

 

Наставници

Поступке вреновања ставити у функцију даљег учења и омогућити сваком ученику успех

-Користити формативно и сумативно оцењивање у складу са Правилником;

-Јасно ставити до знања ученицима који су критеријуми оцењивања;

-Давати потпуну и разумљиву повратну информацију и јасне препоруке;

-Подстицати их да постављају себи циљеве и критички процењују напредак;

-Показивати поверење у могућности ученика и имати позитивна очекивања.

 

 

Наставници

Мерила за праћење планираног  развојног циља

*посета часовима;  *увид у релевантну документацију; *разговор са ученицима и наставницима

 

Приоритет 3. ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА

Развојни циљ- идеал коме тежимо:  Да школа предузима мере за постизање бољих образовних резултата, на основу континуираног праћења остварености стандарда постигнућа наставних предмета на завршном испиту.

ЗАДАЦИ

Активности  - како остварити постављени задатак

Носиоци

Резултате праћења образовних постигнућа користити за даљи развој ученика

-Резултате иницијалних тестова и провера знања користити за индивидуализацију подршке у учењу;

-Користити допунску и додатну наставу у подстицању развоја ученика;

-Организовати квалитетну прирему ученика за завршни испит.

 

Стручна већа

 

Мерила за праћење планираног  развојног циља

*увид у записнике Стручних већа  *посета часовима;  *увид у педагошку док.; *разговор са ученицима и наставницима

Приоритет 4. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

Развојни циљ- идеал коме тежимо:  Да се побољша квалитет пружања подршке свим ученицима – подстицањем личног, професионалног и социјалног развоја сваког ученика, предузимањем мера образовне и васпитне подешке

ЗАДАЦИ

Активности  - како остварити постављени задатак

Носиоци 

Предузимати разноврсне мере за пружање образовне и васпитне подршке  ученицима

-Пружање подршке ученицима у примени разноврсних техника учења;

-Пружање васпитне подршке ученицима на основу анализе владања;

-У пружање подршке ученицима укључивати њихове родитеље;

-Пружати подршку ученицима при преласку из једног у други обаз.циклус

 

Одељ.старешина

П-П служба

Подстицати лични, професионални и социјални развој ученика

-Организовати активности за развијање конструктивног решавања проблема

-Понудити ваннаставне активности у складу са интересовањима ученика;

-Подстицати професионални развој, кроз каријерно вођење и саветовање;

-Промовисати права детета, здраве стилове живота и еколошку свест.

 

Одељ.старешина

П-П служба

Пружати подршку ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностим

-Примењивати индивидуализовани приступ или ИОП -1, ИОП- 2 или ИОП-3;

-Организовати компензаторне активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група или обогаћен програм за ученике са изузетним способност.

-Сарадња са релеавантним институцијам ради подршке ученицима.

 

Одељ.старешина

П-П служба

Мерила за праћење планираног  развојног циља

*увид у одговарајућу документацију;  *посета ваннаставним активностима;  *разговор са ученицима и наставницима

Приоритет 5. ЕТОС

Развојни циљ - идеал коме тежимо:

 Да школа постане центар иновација – у којој се сви осећају безбедно, јер се негују добри међуљудски односи кроз сарадњу на свим нивоима и где се резултати ученика и наставника подржавају и промовишу

ЗАДАЦИ

Активности  - како остварити постављени задатак

Носиоци

Користити различите технике за превенцију и конструктивно решавање конфликата

-Доследно поштовати норме којима се регулише понашање и одговорност;

-За дискриминаторско понашање доследно предузимати мере и санкције;

-Јачање ненасилне комуникације, коришћењем Ја-поруке и актив.слушања;

-Разрадити поступке прилагођавања за новопридошл ученике и наставнике

Сви запослени

Директор

Одељ.старешине

П-П служба

Успех сваког појединца се несебично прихвата и промовише

-Прецизно поставити систем награђивања како ученика, тако и запослених;

-Организовати различите активности - тако да свако има прилику за успех;

-Укључивати децу са расвојним тешк. и инвалидитетом у активности школе.

Директор

Наставници

Одељ.старешине

Успоставити мрежу за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о заштити

-У свакој ситуацији исказивати јасан негативан став према насиљу;

-Организовати превентивне активности за смањење насиља и укључити све

-Организовати посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима

  који су укључени у насиље: насилно се понашај, трпе га или су сведоци.

Сви запослени

Тим за ЗДНЗЗ

Одељ.старешине

Тим за ЗДНЗЗ

Развијати сарадњу у школи на свим

нивоима

-Подржати иницијативу и педагошку аутономију наставника и стр.сарадник

-Пружати подршку раду ученичког парлмента и вршњачког тима;

-Организовати заједничке активности ученика, наставника и родиреља. 

Директор

Сви наставници

Одељ.старешине

Неговати место школе у локалној и стручној заједници – као центра иновација у области васпитања и образовања

-Унапређивати и мењати ОВ праксу – на основу континуир. преиспитивања;

-Нова сазнања и искуства размењивати са другим колегама у школи и шире;

-Унапређивати систем тимског рада и партнерских односа на свим нивоима;

-Користити резултате акционих истраживања за развијање иновативне праксе и нових образовних решења у школи.

Наставници

 

Директор

 

П-П служба

Мерила за праћење планираног  развојног циља

*увид у одговарајућу документацију;  *разговор са ученицима и наставницима;  *упитници за родитеље

 

Приоритет 6.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

 

Развојни циљ – идеал коме тежимо:  Да људски и материјално-технички ресурси, вођени лидерским деловањем директора, буду у функцији квалитета рада, који се унапређује сходно резултатима праћења и вредновања школе, у којој се подржава иницијатива и развија предузетнички дух.

ЗАДАЦИ

Активности  - како остварити постављени задатак

Носиоци 

Поставити јасну организациону структуру са дефинисаним процедурама и носиоцима активности

-Формирати стручна тела и тимове у складу са потребама школе и компетенцијама запослених;

-Остварити увид у делотворност стр.тимова, ради побољшања квалитета;

-Укључири запослене, УП и СР у доношење одлука за унапређење рада шк.;

-Користити различите механизме за мотивисање запослених у раду.

 

 

Доректор

 

Предузимати мере за унапређивање ОВР на основу резултата праћења и вредновања

-Вршити редован инструктивни рад и надзор у образовно-васпитни рад;

-Пратити и вредновати ОВР и давати мере за побољшање квалитета рада;

-Остваривати самовредновање рада школе у циљу унапређивања квалитета;

-Стварати услове за континуирано вредновање дигиталне зрелости школе.

Директор

Стр.сарадници

Тим за СВ

Директор

Промовисати вредности учења и развијати целоживотно учење

-Неговати посвећеност послу - бити пример другим колегама у школи и шире

-Подстицати иновације у раду школе и бити оворен за промене у раду;

-Планирати лични професионални развој на основу вредновања свог рада.

 

Директор

Људске ресурсе користити у функцији унапређења квалитета рада школе

-Подстицање професионалног развоја запослених и обезбеђ. услова за то;

-Планирати и унапређивати професион. деловање на основу вредновања;

-Вредновати и унапређив. наставу и учење, разменом унутар и ван школе;

-Примењивати новостечена знања из области усавршавања у и ван установе;

Директор

Запослени

Наставници

Запослени

Материјално-техничке ресурсе користити у функцији наставе и учења

-Обезбедити оптимално коришћење материјално-техничких ресурса;

-Континуирано користити наставна средства у циљу побољшања квалитета;

-Користити ресурсе ван школе – културне, научне, историјске, привредне...

Директор

Наставници

Наставници

Кроз школске пројекте развијати предузетнички дух ученика и наставника

-Развијати сарадњу са организацијама у ЛЗ у циљу развијања предузетниш.;

-Подржавати пројекте којима се развијају опште и међупред.компетенције;

-Укључивати ученике и родитеље у активности у областима квалитета рада.

 

Директор

 

Мерила за праћење планираног  развојног циља

*увид у одговарајућу документацију: записнике, планове, програме, пројекте, продукте... 

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ  ШКОЛЕ

*РАД У ДВЕ ЗГРАДЕ И ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ

Школа организује рад у две зграде. У једној су млађи основци, у другој старији и ИО Дражевићи-комбиновано одељ.

*ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА ЈЕ У ЗГРАДИ СТАРИЈИХ ОСНОВАЦА

Школа практикује организоване посете и пригодне часове у библиотеци, како за млађе, тако и за старије основце.

*КАБИНЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ

Савремена опрема кабинета информатике омогућава квалитетан рад на дигиталној писмености и коришћењу ИКТ-а.

*ОДЕЉЕЊЕ за ДОДАТНУ ПОДРШКУ / “СПЕЦИЈАЛНО“ ОДЕЉЕЊЕ/

Олигофренопедагог је ангажована на пружању подршке и деци са тешкоћама у учењу из редовних одељења.

*АНГАЖОВАНА ТРИ ЛИЧНА ПРАТИОЦА

Ова услуга је персонализована и припада систему социјалне заштите, мада пратиоци пружају и образовне услуге – које су јасно дефинисане уговором о раду. Рад личних пратилаца је под супервизијом лиценцираног Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитеља – Бајина Башта.

*ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

У продуженом боравку - деци 1. и 2. разреда - две учитељице пружају подршку у свеобухватном развоју.

*БИБЛИОТЕКА КАО КУЛТУРНИ ЦРНТАР

Амбијент школске библиотеке се користи и за реализацију културних активности и за ширу пиблику ван школе.

*ДРУШТВЕНИ РЕСУРСИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ШКОЛЕ

За реализацију релевантних садржа наставе и учења користе се друштвени ресурси Градске библиотеке и Музеја.

*ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У НЕПОСРЕДНОЈ БЛИЗИНИ ШКОЛЕ

За реализацију активности из различитих области науке, уметности и вештина користе се природни ресурси око школе.

*ДРУШТВЕНИ РЕСУРСИ У ШИРОЈ ОКОЛИНИ

Користе се и друштвени ресурси  – попут културно-историјски извора: манастир Милешева, музеј, цркве, споменици...

*ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ШИРОЈ ОКОЛИНИ

Користе се и природни ресурси – попут Златарског језера,  Резервата белоглавих супова, планине – Златара...

 

S W O T

АНАЛИЗА ПОЧЕТНИХ УСЛОВА У КОЈИМА РАДИ ШКОЛА

+ унутрашње СНАГЕ

-унутрашње СЛАБОСТИ

*НОВИ ШКОЛСКИ ОБЈЕКТИ

*ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

*СТРУЧНА ЗАСТУПЉЕНОСТ НАСТАВЕ

*ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГ/ДЕЛИМИЧНА ИНКЛУЗИЈА

*ТРИ ЛИЧНА ПРАТИОЦА

*ДВЕ ГРУПЕ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

*FACEBOOK ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ“

-НЕДОВОЉНА ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

-САЈТ ШКОЛЕ „СИРОМАШАН“

-НЕОБУЧЕНИ НАСТАВНИЦИ ВОДЕ ГВ

-СПОРАДИЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ

-НЕАНГАЖОВАНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

-НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕН ТИМСКИ РАД

-НЕДОВОЉНА КООРДИНАЦИЈА ШК и ПУ

+спољашње СНАГЕ

-спољашње СЛАБОСТИ

*ПОДРШКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

*ПОДРШКА ШКОЛСКЕ УПРАВЕ

*ПОДРШКА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

*САРАДЊА СА КУЛТУРНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

*САРАДЊА СА СПОЉАШ. ЗАШТИТНОМ МРЕЖОМ

*КООРДИНАЦИЈА СА ИНТЕРРЕСОРНОМ КОМИСИОМ

*РАЗМЕНА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ ИО - Ужице

*САРАДЊА СА ПУ/ПРОВЕРА СПРЕМНОСТИ ЗА ШК

*ПРИРОДНИ РЕСУРСИ У ОКОЛИНИ

-НАСТАВА У ДОБА ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ

-ОДЛИВ УЧЕНИКА У ДРУГЕ ШКОЛЕ

-НЕОПРЕМЉЕНОСТ ПОЈЕНИНИХ КАБИНЕТА

-НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНА МУЗИЧКА КУЛТУРА

-НЕУСКЛАЂЕНОСТ ПРОГРАМА МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА

-НЕПОТПУНА САРАДЊА СА ПУ ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ВРТИЋА У ШКОЛУ

/ ПОДАЦИ О ДЕЦИ И РАЗМЕНА ИСКУСТАВА/

 

МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ СЛАБОСТИ РАДА ШКОЛЕ – НА ОСНОВУ    S W O T   АНАЛИЗЕ

 

УОЧЕНЕ УНУТРАШЊЕ СЛАБОСТИ

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СЛАБОСТИ

-НЕДОВОЉНА ПРОМОЦИЈА ШКОЛЕ

*Квалитетан рад и резултате рада наставника и ученика  промовисати у локалним медијима и стручним круговима.

-САЈТ ШКОЛЕ „СИРОМАШАН“

*Обавезати одређено стручно лице из школе да, уз размену са школама са искуством у овој обасти, сачини и ажурира сајт школе.

-НЕОБУЧЕНИ НАСТАВНИЦИ ВОДЕ ГВ

*Часове ГВ-а расподелити на наставнике који су наклоњени овој тематици и омогућити им адекватно стручно усавршавање.

-СПОРАДИЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ

*Доследно спроводити мере према наставницима који не испуне обавезу, од 44 часа годишње, усавршавања унутар школе.

-НЕАНГАЖОВАНОСТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГЛЕДНИХ ЧАСОВА

*Јасно одредити проценат планираних угледних/огледних часова по наставнику и  пратити њихову реализацију.

-НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕН ТИМСКИ РАД

*Оснаживање наставника у коришћењу конструктивних стилова комуникације са децом и колегама и појачати тимски рад.

-НЕДОВОЉНА КООРДИНАЦИЈА ШКОЛЕ и ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

*Организовати тематске састанке учитељица и васпитачица, на којима ће се размењивати искуства и сазнања о потребама деце.

 

МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ СПОЉАШЊИХ СЛАБОСТИ РАДА ШКОЛЕ – НА ОСНОВУ    S W O T   АНАЛИЗЕ

 

УОЧЕНЕ СПОЉАШЊЕ СЛАБОСТИ

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ СЛАБОСТИ

-НАСТАВА У ДОБА ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ

-Оснаживање наставника за коришћење е-алата у организовању онлајн наставе и подршка ученицима у превазилажењу страхова...

-ОДЛИВ УЧЕНИКА У ДРУГЕ ШКОЛЕ

-Анализирати разлоге одласка ученика и превазилазити евентуалне пропусте у раду наставника и односу према ученицима

-НЕОПРЕМЉЕНОСТ ПОЈЕНИНИХ КАБИНЕТА

-Направити пресек опремљености, одредити приоритете и упутити захтев према доносиоцима одлука о финансијским улагањима.

-НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНА

МУЗИЧКА КУЛТУРА

-Настојати да се оснажи учитељ који тренутно предаје музичку културу и трагати за стручним лицем за овај предмет.

-НЕУСКЛАЂЕНОСТ ПРОГРАМА МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА

-Упознати се са сродним садржајима других предмета и направити план повезивања области у реализацији наставе где год је могуће.

-НЕПОТПУНА САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ ПРИ ПРЕЛАСКУ ИЗ ВРТИЋА У ШКОЛУ

-Појачати сарадњу са релевантим сарадницама из предшколске установе у циљу правовременог добијања потребних података о деци при преласку из вртића у школу.

 

15.12.2020.                                                                                                         Стручни актив за РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Wednesday the 17th. .