Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 18

Место:    Нова Варош

Број :                137/1/04-0305

Датум:              10.04.2018. године

 

 

 

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке број 137/04-0305 од 04.04.2018. године о покретању отвореног поступка јавне набавке број 1.3.2/2018, наручилац објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДА

у отвореном поступку јавне набавке

 

Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“,

 ЈН1.3.2/2018

 

 1. Назив наручиоца

Основна школа „Живко Љујић“

 1. Адреса наручиоца

      Ул. Ђачка бр. 18,  Нова Варош

 1. Интернет адреса наручиоца  

      www.oszivkoljujic.edu.rs

 1. Врста наручиоца

Просвета

 1. Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак

 1. Врста предмета

Радови

7.  Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,   назив и ознака из општег речника набавке

Радови обухватају следеће позиције: израда међуспратне конструкције и адаптација просторија. Обим и врста радова дефинисан је предмером у Конкурсној документацији. Радови се изводе на старој згради О.Ш. „Живко Љујић“, Нова Варош. Отворени поступак јавне набавке (радова) бр. 1.3.2/2018- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“. Назив и ознака из општег речника набавке: радови на реконструкцији- 45454000.

8.   Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора

Најнижа понуђена цена.

9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је       конкурсна документација доступна

Конкурсна документација се може преузети у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  Нова Варош, сваким радним даном од 8,00 до 14,00 часова или електронски доставити на e-mail заинтересованих понуђача. Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs и интернет адреси наручиоца.

10. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде

Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  31 320 Нова Варош, до 11.05.2018. године до 1200 часова, без обзира на начин достављања. Понуђач који не доставља понуду преко поште, предајe је у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се припрема и подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом.  Пожељно је да понуђач не издваја из целине делове тендерске документације које сматра непотребним, нити да им мења место. Понуду на оригиналним обрасцима, а састављену према датом упутству потребно је доставити у затвореној  коверти или кутији са назнакомПонуда за ЈН1.3.2/2018- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“ - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  31 320 Нова Варош. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. Понуда са варијантама није дозвољена.

 1.  Место, време и начин отварања понуда

 Поступак јавног отварања понуда одржаће се 11.05.2018. године у 12,30 часова, у просторијама Основне школе „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18,  31 320 Нова Варош.

12.  Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања.

 1. Рок за доношење одлуке

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у оквирном року од 10 дана од дана  отварања понудa.

 1. Лице за контакт

            Брана Милошевић,

е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462.

 

 

Наручилац:      Основна школа „Живко Љујић“

Адреса:             Ђачка бр. 18

Место:    Нова Варош

Број :                137/2/04-0305

Датум:              10.04.2018. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

ЈАВНА НАБАВКА (РАДОВИ) бр. 1.3.2/2018

 

- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“-

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда:

11.05.2018. године до 12,00 сати

Јавно отварање понуда:

11.05.2018. године у 12,30 сати

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

НОВА ВАРОШ   април  2018. године

 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.2/2018, деловодни број 137/04-0305 од 04.04.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1.3.2/2018, деловодни број 138/04-0305 од 04.04.2018. године, припремљена је:

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку

 

 Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“,

 ЈН (радови) бр. 1.3.2/2018

 

Конкурсна документација садржи:

 

 

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина,

опис услуга, начин спровођења контроле и рок извршења

услуге.

 

5

IV

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

 

9

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

12

VI

Образац понуде

19

VII

Модел уговора

29

VIII

Образац трошкова припреме понуде

33

IX

Образац изјаве о независној понуди

34

X

Образац изјаве о поштовању обавеза  из чл. 75. ст. 2. закона

35

 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације:   35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Основна школа „Живко Љујић“ Нова Варош

Адреса: Улица Ђачка бр. 32, 31 320 Нова Варош

Интернет адреса: www.oszivkoljujic.edu.rs  

 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.2/2018 су радови Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“.

 

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт:

Брана Милошевић,

е-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., тел: 033/61-462, факс: 033/61-462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

1.     Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1.3.2/2018 су радови- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“.

Назив и ознака из општег речника набавке: радови на реконструкцији- 45454000.

 

2.     Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  ВРСТА, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН И РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

 

 

 

Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“, обухвата следеће позиције:

 

 

Бр.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

Јед. мере

Количина

А)

MЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА

 

I Рушења и демонтаже

1.

Демонтажа постојећег пода од ламината и бродског пода у учионицама, спуштање на земљу, утовар у камион и одвоз на депонију удаљену до 2 km.

m2

101,50

2.

Демонтажа постојеће дрвене плафонске кон-струкције са малтерисаном трском, спуштање на земљу, пренос дрвених греда на депонију удаљену до 10m и слагање са разврставањем. Ценом обухватити и превоз насталог шута и трске на депонију удаљену до 2km. Обрачун по 1 m2 хоризонталне пројекције плафонске конструкције.

m2

101,50

3.

Дубљење зидова од пуне опека д=38cm за ослањење греда (дубина дубљења је мин 30cm).

а) 55×35cm

ком.

16,00

 

II Зидарски радови

1.

Поправка оштећења малтера на зидовима насталих услед уклањања дрвене плафонске конструкције. Поправке извршити са продужним малтером  1:3:9 са предходним прскањем ретким цементним малтером.

m2

70,00

2.

Израда цементне кошуљице д=5cm од цементног малтера 1:3. Цементну кошуљицу армирати са рабиц плетивом који се неће посебно обрачунавати, већ улази у цену кошуљице.

m2

101,50

 

III Бетонски и армирано-бетонски радови

1.

Израда међуспратне конструкције од ФЕРТ елемената  и бетона МБ 30, висине 16+4cm. У плочу д=4cm уградити арматуру Q131 која се посебно плаћа. Додатна арматура у ФЕРТ носачима неће се посебно плаћати. Висина подупирања је ~4,00m.

m2

86,00

2.

Израда армиранобетонских греда од бетона МБ 30 у дашчаној оплати.

m3

8,25

 

IV Армирачки радови

1.

Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре

а) Č 240/360

б) ČBR 400/500

ц) ČBM 500/550

 

 

kg

kg

kg

 

 

305,00

1.060,00

260,00

 

V Изолатерски радови

1.

Израда звучне изолације преко међуспратне конструкције од XPS плоча ("Стиродур" или сл.) д=2cm. Ценом обухватити и израду парне бране од ПВЦ фолије.

m2

101,50

 

VI Подополагачки радови

1.

Набавка и лепљење на урађену цементну кошуљи-цу, у учионицама, керамичких плочица I класе у тону и величини по избору инвеститора.

m2

101,50

2.

Израда сокле од керамичких плочицама на зидови-ма висине д=10cm у тону истом или сличном као и под.

m1

56,00

 

VII Молерско-фарбарски радови

1.

Глетовање и бојење полудисперзивном бојом спуш-тених плафона од гипскартонских плоча.

m2

101,50

2.

Бојење зидова полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити и евенту-алне поправке на зидовима.

m2

500,00

3.

Бојење зидне облоге од дрвене ламперије лазурним премазом са додатком воска у тону по избору инвеститора два пута.

m2

113,00

 

VIII Спуштени плафони

1.

Израда спуштених плафона од гипскартонских ватроотпорних плоча д=12,5mm са потребном потконструцијом од металних профила.

m2

101,50

 

Б)

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ПРИЗЕМЉУ

 

I Рушење и земљани радови

1.

Уклањање постојећих подова заједно са подкон-струкцијом, изношење ван објекта и одвоз на депонију удаљену до 2km.

m2

37,00

2.

Ископ у материјалу II категорије са избацивањем ископаног материла ван објекта, утоваром у камион и одвозом на депонију до 2km.

m3

4,00

 

II Бетонски и армирано-бетонски радови

1.

Израда подне лакоармиране плоче од бетона МБ 20, д=8cm. Плочу армирати са арматурном мрежом Q131 које се неће посебно плаћати.

m2

37,00

2.

Израда цементне кошуљице д=5cm од цементног малтера 1:3.

m2

37,00

 

III Столарски радови

 

Набавка и уградња једнокрилних врата од плас-тифицираних алуминијуских профила са термо-прекидом минималне ширине 90mm у белој боји. Врата су снабдевена бравом са улошком.

80×205cm

90×205cm

 

 

 

 

ком

ком

 

 

 

 

2,00

2,00

 

IV Изолатерски радови

1.

Израда хидроизолације пода од хладног премаза битулитом и једног слоја вареног "Kондора" дебљине 3mm. Хидроизолацију подићи уз зидова 10cm.

m2

38,00

2.

Израда термоизолације пода од XПС плоча д=5cm.

m2

37,00

 

V Керамичарски радови

1.

Набавка и лепљење на урађену цементну кошуљицу, у учионицама, керамичких плочица I класе у тону и величини по избору инвеститора.

m2

37,00

2.

Израда сокле од керамичких плочицама на зидо-вима висине д=10cm у тону истом или сличном као и под.

m1

31,00

3.

Облагање зидова зидним керамичким плочицама I класе у тону и величини по избору инвеститора. Ценом обухватити и уклањање постојећих керамичких плочица.

m2

8,00

 

VI Молерско-фарбарски радови

1.

Поправка оштећеног малтера на зидовима продуж-ним малтером 1:3:9.

m2

12,00

2.

Глетовање постојећих зидова глет масом до потпуне равности, али не мање од два пута.

m2

152,00

3.

Бојење изглетованих зидова полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора.

m2

155,00

 

VII Разни радови

1.

Израда преградног зида од гипскартонских плоча дебљине 12,5cm. Он се састоји од металне подконструкције дебљине 75mm и обостране двослојне облоге од гипскартонских плоча дебљине 12,5mm. Хоризонтални профили облажу се звучноизолационом траком и причвршћују за под и плафон металним вијцима са пластичним типловима. Вертикалне профиле поставити на растојању од 60cm. Топлотна и звучна изолација је минерална вуна д=5cm. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују. У прегради оставити отвор величине 90×205cm за уградњу врата.

m2

15,00

2.

Глетовање зида од гипскартонских плоча глет масом  два пута.

m2

33,00

3.

Бојење изглетованих зидова полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора.

m2

33,00

4.

Набавка и уградња једнокрилних врата од пластифицираних алуминијуских профила са термопрекидом минималне ширине 90mm у белој боји. Врата су снабдевена бравом са улошком. Димензије врада су 90×205cm.

ком

1,00

 

-                    Рок за извршење

Максимално 45 дана од дана увођења у посао.

-        Место извршења

Нова Варош, О.Ш. „Живко Љујић“ (зграда старе школе).

-        Квалитет и технички стандарди

Понуђач  је  у  обавези  да  поштује  све  позитивне  законске  одредбе  које  се  односе  на предмет јавне набавке.

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним стандардима, правилима струке који важе за ту врсту радова и одредбама уговора.

Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке током целокупног трајања уговора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

 

1.         УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

 

1.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1   Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који         испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2.   Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3.   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са  прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.       Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

 

1.2   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

1. Располаже довољним кадровским капацитетом - Да има ангажовано минимално  једно лице (у радном односу, односно у другом облику радног ангажовања у складу са законом о раду) са једном од следећих лиценци бр: 410, 411, 700 или 800.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

           

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

 

2.   УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

            Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

1)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4)     Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

           Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

 

1. Располаже довољним кадровским капацитетом - Да има ангажовано минимално  једно лице (у радном односу, односно у другом облику радног ангажовања у складу са законом о раду) са једном од следећих  лиценци бр: 410, 411, 700 или 800.

Доказ: Обавезан прилог за носиоца наведене лиценце је образац МА као доказ о радном односу код понуђача, односно одговарајући документ о радном ангажовању и фотокопије личних лиценци са потврдом Инжењерске коморе Србије да је носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије, као и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о важности лиценце мора се оверити оригиналним печатом имаоца лиценце и његовим оригиналним потписом.

Овај услов треба самостално да испуни понуђач у случају ако понуду подноси самостално или са подизвођачима, односно овај услов треба да испуни група понуђача кумулативно.

           

            Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

 

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. Закона.

           Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

           Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

           Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН.

           Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

            Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

           Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

           Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

           Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, 31320 Нова Варош, са назнаком: ,,Понуда за ЈН 1.3.2/2018- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.05.2018. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Понуда мора да садржи:

·       Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке

·       Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде

·       Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене

·       Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора

 

·       Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди

·       Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН

·       Средства финансијског обезбеђења: Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора (или у тренутку закључења уговора), преда наручиоцу соло меницу за добро извршење посла

·       У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

 

Пожељно је да понуда буде увезана траком у целину која је осигурана печатом тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови.

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

 

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, 31320 Нова Варош,  са назнаком:

- „Измена понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. 1.3.2/2018Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“ - НЕ ОТВАРАТИ” или

- „Допуна понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. 1.3.2/2018 – Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“ - НЕ ОТВАРАТИ” или

-„Опозив понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. 1.3.2/2018 – Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“ - НЕ ОТВАРАТИ”  или

- „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. 1.3.2/2018 – Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцима (поглавља VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцима (поглавља VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из. поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то:

• податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање извршених радова вршиће се путем:

- привремених ситуација у висини 90% изведених радова,

- преостали део до 100% изведених радова извођачу ће бити плаћено путем окончане ситуације,

у року од 45 календарских дана од дана, испостављене привремене односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

 

9.2. Захтев у погледу начина и времена извођења радова

Рок за извршење радова је максимално 45 дана, од дана увођења у посао.

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да у случају буде изабран као најповољнији понуђач у тренутку закључења уговора достави:

- бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма - овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у висини од 10% укупне уговорене вредности радова (вредност уговора без ПДВ-а), која мора трајати 15 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење уговореног посла.

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача, је у обавези да у случају буде изабран као најповољнији понуђач преда Наручиоцу  у року од 10 дана од примопредаје радова:

- бланко соло меницу, потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем меничног писма - овлашћења за корисника бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у висини од 10% укупне уговорене вредности радова (вредност уговора без ПДВ-а) и са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, 31320 Нова Варош, електронске поште на e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. или факсом на број 033/61-462 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.2/2018- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи рок за извођење радова. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок за извођење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на email Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., факсом на број 033/61-462 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, сврха: Републичка административ-на такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

 

 

Понуда бр. _____________ од __________________ за отворени поступак јавне набавке

(радови) бр. 1.3.2/2018 - Израда  међуспратне конструкције на згради

 О.Ш. „Живко Љујић“

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

 

Назив понуђача:

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

 

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ:

 

           

1)

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ:

 

           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

 

 

Адреса:

 

 

 

Матични број:

 

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ (радови)

бр. 1.3.2/2018 - Израда  међуспратне конструкције на згради

 О.Ш. „Живко Љујић“

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а:

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом:

 

 

Рок и начин плаћања:

Плаћање извршених радова вршиће се путем:

-  привремених ситуација у висини 90% изведених радова,

- преостали део до 100% изведених радова извођачу ће бити плаћено путем окончане ситуације,

у року од 45 календарских дана од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Без аванса.

Рок важења понуде:

____ дана (______________) дана од

                           словима

дана отварања понуда (не краћи од 30 дана)

Рок и начин извршења радова:

у року од  _____ (________________)

                                     словима календарских дана од дана увођења у посао (не дуже од 45 дана)

 

 

 

Датум                                                              Понуђач

            М. П.

_____________________________                                            _________________________

 

 

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

6) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА (СТРУКТУРА ЦЕНА):

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ (радови)

 бр. 1.3.2/2018- Израда  међуспратне конструкције на згради

 О.Ш. „Живко Љујић“

 

 

 

 

Ред број

Врста радова

ЈМ

Количина

Цена

Укупна

 

 

 

А)

MЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА

 

 

I Рушења и демонтаже

 

1.

Демонтажа постојећег пода од ламината и бродског пода у учионицама, спуштање на зем-љу, утовар у камион и одвоз на депонију удаљену до 2 km.

m2

101,50

 

 

 

2.

Демонтажа постојеће дрвене плафонске конструкције са мал-терисаном трском, спуштање на земљу, пренос дрвених греда на депонију удаљену до 10m и слагање са разврставањем. Ценом обухватити и превоз насталог шута и трске на депонију удаљену до 2km. Обрачун по 1 m2 хоризонталне пројекције плафонске конструк-ције.

m2

101,50

 

 

 

3.

Дубљење зидова од пуне опека д=38cm за ослањење греда (дубина дубљења је мин 30cm).

а) 55×35cm

ком.

16,00

 

 

 

 

Свега рушења и демонтаже:

 

 

 

II Зидарски радови

 

1.

Поправка оштећења малтера на зидовима насталих услед укла-њања дрвене плафонске конс-трукције. Поправке извршити са продужним малтером  1:3:9 са предходним прскањем ретким цементним малтером.

m2

70,00

 

 

 

2.

Израда цементне кошуљице д=5cm од цементног малтера 1:3. Цементну кошуљицу арми-рати са рабиц плетивом који се неће посебно обрачунавати, већ улази у цену кошуљице.

m2

101,50

 

 

 

 

Свега зидарски  радови:

 

 

 

III Бетонски и армирано-бетонски радови

 

1.

Израда међуспратне конструк-ције од ФЕРТ елемената  и бетона МБ 30, висине 16+4cm. У плочу д=4cm уградити арматуру Q131 која се посебно плаћа. Додатна арматура у ФЕРТ носачима неће се посеб-но плаћати. Висина подупирања је ~4,00m.

m2

86,00

 

 

 

2.

Израда армиранобетонских гре-да од бетона МБ 30 у дашчаној оплати.

m3

8,25

 

 

 

 

Свега бетонски и армирано-бетонски радови:

 

 

 

IV Армирачки радови

 

1.

Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа арматуре

а) Č 240/360

б) ČBR 400/500

ц) ČBM 500/550

kg

kg

kg

305,00

1.060,00

260,00

 

 

 

 

Свега армирачки  радови:

 

 

 

V Изолатерски радови

 

1.

Израда звучне изолације преко међуспратне конструкције од XPS плоча ("Стиродур" или сл.) д=2cm. Ценом обухватити и израду парне бране од ПВЦ фолије.

m2

101,50

 

 

 

 

Свега изолатерски радови:

 

 

 

VI Подополагачки радови

 

1.

Набавка и лепљење на урађену цементну кошуљицу, у учиони-цама, керамичких плочица I класе у тону и величини по избору инвеститора.

m2

101,50

 

 

 

2.

Израда сокле од керамичких плочицама на зидовима висине д=10cm у тону истом или сличном као и под.

m1

56,00

 

 

 

 

Свега подополагачки радови:

 

 

 

VII Молерско-фарбарски радови

 

1.

Глетовање и бојење полудиспер-зивном бојом спуштених плафо-на од гипскартонских плоча.

m2

101,50

 

 

 

2.

Бојење зидова полудисперзи-вном бојом у тону по избору инвеститора. Ценом обухватити и евентуалне поправке на зидовима.

m2

500,00

 

 

 

3.

Бојење зидне облоге од дрвене ламперије лазурним премазом са додатком воска у тону по избору инвеститора два пута.

m2

113,00

 

 

 

 

Свега молерско-фарбарски радови:

 

 

 

VIII Спуштени плафони

 

1.

Израда спуштених плафона од гипскартонских ватроотпорних плоча д=12,5mm са потребном потконструцијом од металних профила.

m2

101,50

 

 

 

 

Свега спуштени плафони:

 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА MЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА

 

I

Рушења и демонтаже..................................................................

 

 

II

Зидарски радови............................................................................

 

 

III

Бетонски и армирано-бетонски радови...................................

 

 

IV

Армирачки радови........................................................................

 

 

V

Изолатерски радови....................................................................

 

 

VI

Подополагачки радови................................................................

 

 

VII

Молерско-фарбарски радови......................................................

 

 

VIII

Спуштени плафони....................................................................

 

 

Свега:

 

 

ПДВ 20%:

 

 

Укупна:

 

                 

 

      

Б)

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ПРИЗЕМЉУ

 

I Рушење и земљани радови

1.

Уклањање постојећих подова заједно са подконструкцијом, изношење ван објекта и одвоз на депонију удаљену до 2km.

m2

37,00

 

 

2.

Ископ у материјалу II категорије са избацивањем ископаног материла ван објекта, утоваром у камион и одвозом на депонију до 2km.

m3

4,00

 

 

 

Свега рушења и земљани радови:

 

 

II Бетонски и армирано-бетонски радови

1.

Израда подне лакоармиране плоче од бетона МБ 20, д=8cm. Плочу армирати са арматурном мрежом Q131 које се неће посебно плаћати.

m2

37,00

 

 

2.

Израда цементне кошуљице д=5 cm од цементног малтера 1:3.

m2

37,00

 

 

 

Свега бетонски и армирано-бетонски радови:

 

 

III Столарски радови

 

Набавка и уградња једнокрил-них врата од пластифицираних алуминијуских профила са термопрекидом минималне ширине 90mm у белој боји. Врата су снабдевена бравом са улошком.

80×205cm

90×205cm

 

 

 

 

 

 

 

ком

ком

 

 

 

 

 

 

 

2,00

2,00

 

 

 

Свега столарски радови:

 

 

IV Изолатерски радови

1.

Израда хидроизолације пода од хладног премаза битулитом и једног слоја вареног "Kондора" дебљине 3mm. Хидроизолацију подићи уз зидова 10cm.

m2

38,00

 

 

2.

Израда термоизолације пода од XПС плоча д=5cm.

m2

37,00

 

 

 

Свега изолатерски  радови:

 

 

V Керамичарски радови

1.

Набавка и лепљење на урађену цементну кошуљицу, у учиони-цама, керамичких плочица I класе у тону и величини по избору инвеститора.

m2

37,00

 

 

2.

Израда сокле од керамичких плочицама на зидовима висине д=10cm у тону истом или слич-ном као и под.

m1

31,00

 

 

3.

Облагање зидова зидним кера-мичким плочицама I класе у тону и величини по избору инвеститора. Ценом обухватити и уклањање постојећих кера-мичких плочица.

m2

8,00

 

 

 

Свега керамичарски радови:

 

 

VI Молерско-фарбарски радови

1.

Поправка оштећеног малтера на зидовима продуж-ним малтером 1:3:9.

m2

12,00

 

 

2.

Глетовање постојећих зидова глет масом до потпуне равности, али не мање од два пута.

m2

152,00

 

 

3.

Бојење изглетованих зидова полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора.

m2

155,00

 

 

 

Свега молерско-фарбарски радови:

 

 

VII Разни радови

1.

Израда преградног зида од гипскартонских плоча дебљине 12,5cm. Он се састоји од метал-не подконструкције дебљине 75mm и обостране двослојне облоге од гипскартонских плоча дебљине 12,5mm. Хоризонтални профили облажу се звучно-изолационом траком и прич-вршћују за под и плафон металним вијцима са пластич-ним типловима. Вертикалне профиле поставити на растојању од 60cm. Топлотна и звучна изолација је минерална вуна д=5cm. Спојеви плоча се испуњавају, бандажирају траком и глетују. У прегради оставити отвор величине 90×205cm за уградњу врата.

m2

15,00

 

 

2.

Глетовање зида од гипскартон-ских плоча глет масом  два пута.

m2

33,00

 

 

3.

Бојење изглетованих зидова полудисперзивном бојом у тону по избору инвеститора.

m2

33,00

 

 

4.

Набавка и уградња једно-крилних врата од пластифици-раних алуминијуских профила са термопрекидом минималне ширине 90mm у белој боји. Врата су снабдевена бравом са улошком. Димензије врада су 90×205cm.

ком

1,00

 

 

 

Свега разни радови:

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ПРИЗЕМЉУ

I

Рушење и земљани радови............................................................

 

II

Бетонски и армирано-бетонски радови...................................

 

III

Столарски радови........................................................................

 

IV

Изолатерски радови....................................................................

 

V

Керамичарски радови..................................................................

 

VI

Молерско-фарбарски радови......................................................

 

VII

Разни радови.................................................................................

 

Свега:

 

ПДВ 20%:

 

Укупна:

 

 

З Б И Р Н А  Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

А)

MЕЂУСПРАТНА КОНСТРУКЦИЈА..............................

 

Б)

АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈА У ПРИЗЕМЉУ...........

 

Свега:

 

ПДВ 20%:

 

Укупна:

 

             

 

 

            Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

            Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

·       Да упише колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију која је предмет јавне набавке;

·       Да упише укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију која је предмет јавне набавке;

·       У рекапитулацији треба да упише укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, обрачунати ПДВ и укупну цену са ПДВ-ом.

 

Дана: _______ 2018. година                                                    П О Н У Ђ А Ч

 

                                                     М.П.                       __________________________

                                                                                          (потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

 

 

УГОВОР

Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“

 

            УГОВОРНЕ СТРАНЕ

1.     Наручилац: Основна школа „Живко Љујић“, Ул. Ђачка бр. 18, Нова Варош, матични број 07109938, ПИБ 100957063, текући рачун број 840-264660-93 - Управа за Трезор, коју заступа директор Ристо Поповић (у даљем тексту: Наручилац).

 

2. Извођач: _________________, Ул. ___________________ бр. ____, ___________ (седиште предузећа), матични број ___________, ПИБ ___________, текући рачун број __________________, које заступа директор __________________ (у даљем тексту: Извођач).

        ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на изради  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“. Количине, врста и квалитет радова одређени су тендерском документацијом као и понудом извођача број: ____________ од __________ године.

            Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према пројекту, тендерској документацији и датој понуди, придржавајући се при томе норматива и стандарда који важе за извођење радова ове врсте као и упустава надзорног органа.

 

            РОК

Члан 2.

            Рок за извршење радова је __ (______) дана, од дана увођења у посао.          

            Увођење извођача у посао констатоваће се грађевинским дневником.

           

            ЦЕНА

Члан 3.

                        Уговорена цена за услуге који су предмет овог Уговора а по понуди извођача број: ________ од ___________ године износи:

                 __________________________  динара

+ ПДВ 20 % ____________________________ динара

________________________

Укупно: _____________________ динара

 

Словима: ___________________________________________________________.

 

Коначна вредност изведених радова утврдиће се коначним обрачуном на основу стварно изведених  количина радова из грађевинске књиге и цена из прихваћене понуде извођача.

Уговорене стране су сагласне да су јединичне цене из понуде извођача фиксне, и да се не могу мењати без обзира на уговорене, односно изведене количине радова.      

            НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 4.

            Извођач је у обавези да поред радова утврђених понудом изведе и евентуалне непредвиђене и накнадне радове које наручилац накнадно захтева, а који су битни за извођење како уговорених радова тако и на функционалност објекта.

            Цена накнадних и непредвиђених радова утврдиће се након спроведене законске процедуре.

 

            ПЛАЋАЊЕ

Члан 5.

Плаћање извршених радова вршиће се путем:

-  привремених ситуација у висини 90% изведених радова,

- преостали део до 100% изведених радова извођачу ће бити плаћено путем окончане ситуације,

у року од 45 календарских дана од дана испостављања привремене односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа Наручиоца.

Извођач ће наручиоцу доставити привремене ситуације, обрачун трошкова и грађевинску књигу, уредно оверене од  Надзорног органа, које приказују количине изведених радова.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 6.

Наручилац се овим Уговором обавезује да:

-   уведе извођача у посао;

-   уредно врши плаћање изведених радова;

- врши стални стручни надзор над извођењем поменутих радова. Именује овлашћеног и одговорног надзорног органа пре почетка радова и о томе обавести извођача;

-   једнострано раскине уговор са извођачем уколико оцени да извођач:

o      не може извести радове у уговореном року,

o      не изводи радове стручно и квалитетно,

o      не поштује обавезе из уговора;

-   сва спорна питања техничке природе везане за извођење радова разреши у року од 5 (пет) дана од дана уписивања у грађевински дневник;

-   извршава остале уговорене обавезе, и о свим спорним питањима писмено или преко грађевинског дневника обавештава извођача радова.

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

            Извођач се овим Уговором обавезује да:

            - радове изведе квалитетно придржавајући се техничких решења и других услова датих инвестиционо-техничком документацијом, понудом извођача а у складу са техничким нормативима и стандардима који важе за радове ове врсте;

            - изведе радове у уговореном року;

            - стално ангажује на извођењу поменутих радова потребан број стручне радне снаге и механизације ради извршења уговореног обима посла;

            - уредно води градилишну документацију (грађевинску књигу и грађевински дневник):

            -  да осигура радове и о томе пружи доказ наручиоцу пре почетка извођења радова;

            - пре почетка радова достави наручиоцу име свог одговорног и овлашћеног руководиоца радова;

            - предузме мере техничке заштите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала, пролазника, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан надокнадити све штете које причини трећим лицима;

            - извођач ће наручиоцу доставити:

                       1. извештај о техничким својствима каменог агрегата који извођач користи, са оценом могућности употребе за производњу и израду бетонских мешавина урађене од стране овлашћене установе;

                       2. извештај о испитивању претходног састава бетонских мешавина (рецептура) за израду бетона;

            - извођач ће о свом трошку извршити лабораторијска и теренска испитивања и остала мерења у циљу утврђивања како квалитета тако и квантитета уграђених материјала. За испитивања квалитета бетона меродавни су узорци узети са градилишта. За бетон узорци се узимају по правилнику за бетон и армирани бетон, с тим што бетони траженог квалитета морају бити справљени на фабрици бетона уз обавезну машинску уградњу (наручилац задржава право да о свом трошку изврши ванредна контролна лабораторијска и теренска испитивања и остала мерења у циљу утврђивања како квалитета тако и квантитета уграђених материјала);

            - не може изводити радове нерадним данима у седмици и на дан државног празника без знања наручиоца;

            - извршава остале уговорене обавезе, и о свим спорним питањима писмено или преко грађевинског дневника обавештава наручиоца радова.

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 8.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу преда бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора (вредност уговора без ПДВ-а) и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, што је услов за оверу окончане ситуације.  

            Меница за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

 

УГОВОРЕНЕ КАЗНЕ

Члан 9.

Ако извођач без кривице наручиоца не заврши радове у уговореном року дужан је наручиоцу платити на име уговорене казне пенале и то 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова а највише до 5 % (пет процената) од уговорене вредности. Плаћање уговорене казне (пенала) не ослобађа извођача обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова од 2 (две) године од дана примопредаје радова наручиоцу на употребу. Извођач је дужан да у гарантном року отклони све недостатке на изведеним радовима који су последица неквалитетно уграђеног материјала, с тим што је дужан са отклањањем недостатака отпочети у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења од стране наручиоца.

Уколико извођач не отклони недостатке наручилац ће сам или преко трећег лица отклонити недостатке а на рачун уговореног извођача радова.

 

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 11.

Захтев за обављање примопредаје радова подноси извођач да су радови завршени и спремни за примопредају као и свог увида у стање изведених радова. Приликом примопредаје радова наручилац и извођач праве записник у коме констатују стање објекта, квалитет радова, квалитет уграђеног материјала и др. Даном примопредаје објекта тече гарантни рок.

 

Члан 12.

Све што није регулисано овим Уговором важе позитивни правни прописи и начела која регулишу ову област рачунајући ту и посебне одредбе узанси о грађењу.

 

Члан 13.

У случају спора по овом Уговору надлежан је Привредни суд у Ужицу.

 

Члан 14.

Саставни  делови Уговора:

- тендерска документација,

- инвестиционо-техничка документација,

- понуда извођача број: __________ од _______________ године.

 

Члан 15.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорена страна добија по 2 (два) примерка.

 

 

          НАРУЧИЛАЦ                                                                                              ИЗВОЂАЧ

 Основна школа „Живко Љујић“                                                     ___________________               ___________________________                                                  ______________________

    Ристо Поповић, директор                                                        _____________________

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

Јавна набавка радова:

Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“,

 број ЈН 1.3.2/2018  

 

 

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама Понуђач ______________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

 

Р.бр.

Врста трошка

Јед.мере

Кол

Јединична цена

Укупна цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО ТРОШКОВИ:

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

 

 

 

Датум и место

 

Потпис понуђача

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

 

            У складу са чланом 26. ЗЈН, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као  понуђач  дајем следећу изјаву:

 

 

           Понуђач:___________________________________________________________,

           Седиште и адреса:___________________________________________________,

           Матични број:______________________________________________________,

           ПИБ:______________________________________________________________.

 

 

         Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду          број___________(уписати)  од ______________.2018. (уписати) године, припремљену на  основу позива за подношења понуда у поступку јавне набавке број 1.3.2/2018- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим  лицима.

 

 

 

 

        У _____________________                                                   Потпис понуђача

      

       Дана______________године                  М. П.          _________________________

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

 

 

 

 

ИЗЈАВУ

 

Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке- Израда  међуспратне конструкције на згради О.Ш. „Живко Љујић“, бр. 1.3.2/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

 

          Датум                                                                                         Понуђач

 

________________                        М.П.                                      __________________

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

Основна школа „Живко Љујић“

Место: Нова Варош

Ул. Ђачка бр. 18

 

Деловодни број: 167/2/04-0305

Датум:  30.04.2018. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Унапређење енергетске ефикасности школског објекта

 за млађе разреде – стара школска зграда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

 

Редни број 1.3.1/2018

 

 

 

 

 

 

април -мај 2018. године


На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.3.1/2018 деловодни број 167/04-0305 и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 1.3.1/2018 деловодни број 168/04-0305, припремљена је:

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке

за јавну набавку радова Унапређење енергетске ефикасности школског објекта

 за млађе разреде – стара школска зграда

 

редни број јавне набавке 1.3.1/2018

 

 

Конкурсна документација садржи:

 

1.    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ......................................................................... 3

2.    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...................................................................... 3

3.    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА …...................................................................................... 4

4.    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА ............................................................................................................................................................... 6

5.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ................................... 11

6.    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ .................................................................................................................. 20

7.    СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА …………………………………………….................. 25

8.    МОДЕЛ УГОВОРА ………............................……….............................................................. 29

9.    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ............................................................ 39

10.                        ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ............................................................ 40

11.                         ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА .................................................. 41

12.                         ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА ................................ 42

13.                         ОБРАЗАЦ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ................................................................................... 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. 1.Подаци о наручиоцу

Наручилац:                Основна школа „Живко Љујић“ Нова Варош                                         

Адреса:                       Улица Ђачка бр. 18, 31 320 Нова Варош

Интернет страница:  www.oszivkoljujic.edu.rs                              

 

1.2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отореном поступку јавне набавке у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

1.3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.1/2018 су радови   Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда.

 

1.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

 

1.5. Контакт

Лице (или служба) за контакт: Брана Милошевић,

Е - mail адреса (или број факса): Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., факс: 033/61-462.

 

 

 

 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.1/2018 су радови Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, шифра из ОРН: 44220000- Грађевинска столарија, 45443000- Фасадни радови.

 

2.2. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА

 

Предмет јавне набавке је извођење радова на школском објекту за млађе разреде – стара школска зграда на адреси наручиоца Улица Хајра Бербовића бр. 22, Нова Варош.

Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у Обрасцу бр. 2 – табеларни део понуде (Предмер радова).

                  

Захтеви у погледу квалитета фасадне столарије:

а) атест, издат од стране акредитоване лабораторије, којим се потврђује да коефицијент пролаза топлоте за петокоморни ПВЦ профил, заједно са уграђеним челичним ојачањем, који ће се користити за производњу прозора и врата, има вредност К=1,30 W/(m2K) . Атест мора бити праћен изјавом/потврдом издатом од стране произвођача ПВЦ профила  да је понуђач, или његов номиновани подизвођач/добављач за производњу прозора и врата, овлашћен за подношење оваквог атеста за потребе ове предметне набавке.

б) атест, издат од стране акредитоване лабораторије, или изјаву/потврду издату од стране произвођача ПВЦ профила, да је сировина за добијање ПВЦ праха, која се користи за производњу петокоморних ПВЦ профила, у потпуности нерециклирана, или ако је од делимично рециклираног материјала, да се такав ПВЦ прах користи за производњу само унутрашњих елемената профила, док се спољашњи, видљиви после уградње, елементи профила производе од нерециклираног материјала. Ови документи морају бити праћени изјавом/потврдом издатом од стране произвођача ПВЦ профила да је понуђач, или његов номиновани подизвођач/добављач за производњу прозора и врата, овлашћен за подношење оваквих докумената за потребе ове предметне набавке.

в) изјаву/потврду издату од стране произвођача ПВЦ профила која декларише да су сви профили, који ће се користити за производњу прозора и врата, произведени без коришћења олова. Овај документ мора бити праћен изјавом/потврдом издатом од стране произвођача ПВЦ профила да је понуђач, или његов номиновани подизвођач/добављач за производњу прозора и врата, овлашћен за подношење оваквог документа за потребе ове предметне набавке.

 

Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова:

Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета.

Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења, садржаним у Спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је приликом сачињавања понуде дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања објашњења.

Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом.

Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен уговор дужан да исте и достави.

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима., организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне цене.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може поверити Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене вредности, уколико Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним јединичним ценама.

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, извођење вишкови радова се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести по налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца, што ће бити констатовано и Записником о коначном обрачуну вредности изведених радова.    

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

 

Услови и начин плаћања:

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12).

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

 

Рок за завршетак радова:

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 40 (четрдесет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.

Понуђач је у обавези да у склопу понуде достави - Динамички план реализације предмета јавне набавке - извођења радова, којим ће бити дефинисани и рокови извођења радова по врстама и позицијама и који мора одговарати укупно понуђеном року извођења радова.

                  

Место извођења радова:

Улица Хајра Бербовића бр. 2, Нова Варош.

 

 

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

 

Обавезни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова

 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

Доказ за правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;

 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

Доказ за правно лице:

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује даправно лице није осуђиваноза кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда уБеограду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела противживотне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих

 

Доказ за предузетнике и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према меступребивалишта)

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

 

 

 

 

 

 

 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

Доказ за правно лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

 

Доказ за предузетнике: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

 

Доказ за физичко лице: Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)

 

 

 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

 

Додатни услови

Начин на који се доказује исуњеност услова

- да испуњава услове у погледу финансијског капацитета, доказ:

 - Да није био у блокади у последње три године (2015, 2016, 2017. години)

Потврда НБС (или Извештај о бонитету уколико исти садржи податке о блокади за претходне три године) да понуђач није био у блокади у последње три године  (није био неликвидан).

- да понуђач испуњава услов у погледу пословног капацитета:

- у периоду 2017. године извео грађевинско-занатске радове који одговарају радовима који су предмет јавне набавке у вредности не мањој од 18.000.000,00 динара без ПДВ-а, за наведени период кумулативно

Доказ о референци - потврда наручиоца / ивеститора о изведеним радовима, односно списак најважнијих изведених радова, и  оверене окончане ситуације.

- да поседује уведене стандарде ISO 9001: 2008, ISO 14001 и ISO 18001 за делокруг производње ПВЦ столарије и делогруг извођења грађ. радова.

- да поседује Сертификат Excellent SME Serbia.

Доказ фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001 и ISO 18001 издатих од домаћих или иностраних сертификационих тела. Достављени сертификати морају да буду важећи у моменту отварања понуда, у противном понуђач мора доставити потврду надлежног сертификационог тела да је поступак сертификације или ресертификације у току. Уколико је сетификат у целости на страном језику, поред тога треба доставити и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, - достављањем фотокопије Сертифи-ката Excellent SME Serbia,

- да понуђач испуњава услов у погледу кадровског капацитета:

- у радном односу има најмање 10 радно ангажованих КВ или ВКВ радника,

- у радном односу има најмање 5 радно ангажованих НКВ радника.

Доказ копије уговора о раду (радни однос на одређено/ неодређено време) и обрасци М3а/М-А (Потврда) за сваког запосленог радника.

 

- да понуђач испуњава услов у погледу техничког капацитета има:

-скела мин 1000м2

- најмање један камион, мин. носивости од 8т са атестраном хидрауличном дизалицом .

-грађ. лифт минималне носивосто 300кг

 

Доказ доставља се пописна листа, саобраћајна дозвола и извештај о испитиванју хидрауличне дизалице и грађ. лифта не старији од годину дана од стране овлашћене инсти-туције.

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 1

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

 

 

 

У вези са чланом 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу

                                               

 

 

И З Ј А В У

 

Понуђач ____________________________________________________________________,           

                                                                     [навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке у отвореном поступку за набавку радова – Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, редни број 1.3.1/2018, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач:

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                       

 

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.

 

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Живко Љујић“ Нова Варош, улица Ђачка број 18, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, редни број 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 31.05.2018. године до 13,00 часова.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.05.2018. године са почетком у 14,00 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица Ђачка број 18 у Новој Вароши, канцеларија директора, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лицапонуђача.

 

Понуда мора да садржи:

 • попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде;
 • попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати;
 • доказе о испуњавању обавезних и додатних услова од којег зависи прихватљивост понуде;
 • попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора;
 • атест, издат од стране акредитоване лабораторије, којим се потврђује да коефицијент пролаза топлоте за петокоморни ПВЦ профил, заједно са уграђеним челичним ојачањем, који ће се користити за производњу прозора и врата, има вредност К=1,30 W/(m2K). Атест мора бити праћен изјавом/потврдом издатом од стране произвођача ПВЦ профила  да је понуђач, или његов номиновани подизвођач/добављач за производњу прозора и врата, овлашћен за подношење оваквог атеста за потребе ове предметне набавке;
 • атест, издат од стране акредитоване лабораторије, или изјаву/потврду издату од стране произвођача ПВЦ профила, да је сировина за добијање ПВЦ праха, која се користи за производњу петокоморних ПВЦ профила, у потпуности нерециклирана, или ако је од делимично рециклираног материјала, да се такав ПВЦ прах користи за производњу само унутрашњих елемената профила, док се спољашњи, видљиви после уградње, елементи профила производе од нерециклираног материјала. Ови документи морају бити праћени изјавом/потврдом издатом од стране произвођача ПВЦ профила да је понуђач, или његов номиновани подизвођач/добављач за производњу прозора и врата, овлашћен за подношење оваквих докумената за потребе ове предметне набавке;
 • изјаву/потврду издату од стране произвођача ПВЦ профила која декларише да су сви профили, који ће се користити за производњу прозора и врата, произведени без коришћења олова. Овај документ мора бити праћен изјавом/потврдом издатом од стране произвођача ПВЦ профила да је понуђач, или његов номиновани подизвођач/добављач за производњу прозора и врата, овлашћен за подношење оваквог документа за потребе ове предметне набавке.

 

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати.

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена.

 

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 

5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна набавка није обликована по партијама.

 

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Живко Љујић“ Нова Варош, улица Ђачка број 18, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку радова - Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, редни број 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку радова - Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, редни број 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ” или

Опозив понуде за јавну набавку радова - Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, редни број 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”  или

Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Унапређење енергетске ефикасности школског објекта за млађе разреде – стара школска зграда, редни број 1.3.1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 6.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјавеизпоглаваља 4. одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов