ВЕОМА ВАЖНО!

 

 

ДОБРО ДОШЛИ У ШКОЛУ !

ПРИЈЕМ ПРВАКА  ЈЕ У СТАРОЈ ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ 31.08.2021. СА ПОЧЕТКОМ У  10 ЧАСОВА

ПРИЈЕМ ПЕТАКА ЈЕ У НОВОЈ ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ 31.08.2021. СА ПОЧЕТКОМ У 11 ЧАСОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУСТВО О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УПУСТВО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ШКОЛСКОЈ 2020/21 ГОДИНИ ОД 12.08.2020.

П Л А Н   П Р И М Е Н Е  М Е Р А

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

ОСНОВНА  ШКОЛА

,,ЖИВКО ЉУЈИЋ''

Број:409/01-0105

Датум:  21.08.2020. године

Н О В А   В А Р О Ш

 

 

На основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад                за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, (Сл. гл. РС, бр. 94/2020)                 а у циљу заштите безбедности и здравља запослених од ширења заразне болести,  дана   21.08.2020.  године,  доносим,

П Л А Н   П Р И М Е Н Е  М Е Р А

ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим планом прописују се превентивне мере које је послодавац дужан                     да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика                      за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини                      када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.

Члан 2.

           Овај план мера се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.

         Одредбе плана се односе и на сва лица која се по било ком основу налазе                             у просторијама послодавца.

Члан 3.

Процес рада се организује и спроводи тако да се запосленима обезбеђује рад                      на радном месту и у радној околини, у којима су спроведене мере безбедности на раду усаглашене са одлукама надлежних органа.

Члан 4.

Овим планом се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести,                као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.

Члан 5.

Овим планом регулисане су обавезе послодавца, непосредних руководиоца                       и запослених у примени мера за спречавање појаве и ширења заразне болести.

 

II   ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И АКТИВНОСТИ  ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

Члан 6

Директор  је дужан  да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1) пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

2) спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;

3) обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;

4) обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

5) уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија                         коју организује и спроводи;

6) обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;

7) организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.

Школа је дужна да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:

1) простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;

2) поштују се процедуре уласка и изласка у просторије Школе, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;

3) прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

4) организује се строга контрола кретања запослених из одељења у коме је радио запослени који је заражен;

5) контакти запослених из одељењау којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;

6) примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.

Члан 7.

Непосредни руководилац или друго лице које одреди директор има следеће обавезе и одговорности у примени Плана мера за спречавање појаве и ширења заразне болести:

- да учествује у изради Плана примене мера;

- даје запосленима инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;

- контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;

- врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

- води евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;

- контролише чишћење свих површина које се често додирују на радном месту,               посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;

- прати стање залиха сапуна, убруса, средстава за чишћење и дезинфекционих средстава;

- обезбеђује редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем;

- прати здравствено стање запослених и особа код којих постоје симптоми заражавања               и  удаљује са радног места и шаље у здравствену установу.

- обезбеђује да се простор у коме је боравио запослени који је заражен детаљно очисти                и дезинфикује;

- спроводи и друге мере у складу са одлукама надлежних органа.

 1. Послови лица за безбедност и здравље на раду

Члан 8

Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира,  спроводи и подстиче примену превентивних мера, а нарочито:

 

1) учествује у изради плана примене мера;

2) припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести;

3) контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;

4) врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

5) сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.

 

 1. Обавезе и дужности запосленог

Члан 9.

Запослени је обавезан и дужан да:

1) спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао                   своје здравље као и здравље других запослених;

2) наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;

3) додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;

4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду                             и радног одела;

5) обавезно обавести  директора  Школе уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;

6) пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;

7) пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;

8) у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;

9) сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.

 

III  ПОСЕБНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

 

 1. Превентивне мере приликом одржавања пословних састанака

Члан 10.

Приликом одржавања састанака препоручује се придржавање следећих мера:

- пре уласка у просторију у којој се одржава састанак обавезна је дезинфекција руку                    за сва лица која прусуствују састанку;

- избегавати руковање и срдачно поздрављање;

-ограничити групне пословне састанке (до броја који је прописан одлуком/препоруком/упутством надлежних органа);

- за састанке користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од најмање 2 метра;

- пре почетка и након састанка потребно је проветрити и дезинфиковати просторију;

- ограничити време трајања састанака на најмању могућу меру;

- дати предност комуникацији путем телефона, интернета, конференцијских позива итд;

 

 1. Интерна хигијена

Члан 11.

Потребно је континуирано радити на подизању свести о значају интерне хигијене                          која обухвата организацију и контролу:

1) хигијене целокупног радног  простора;

2) хигијене санитарних просторија и толаета;

3) хигијене материјала и површина са којима запослени и друга лица долазе у контакт;

4) чувања и употребе хемикалија;

 

 

Интерну хигијену спроводити према следећим упутствима:

- радни дан започети природним проветравањем радног простора, отварањем врата и прозора тамо где је то могуће;

- пре почетка рада морају бити пребрисане и дезинфиковане све радне површине и опрема                   са којима запослени долази у контакт;  

- за све запослене који раде у канцеларији свакодневно се  дезинфикују радни столови, телефони, рачунарска опрема, хефталице, бушилице за папир и други ситан инвентар;  

- у свакој смени у којој се организује рад мора се обезбедити да се подови и тоалети              чисте водом и раствором натријум хипохлорита или другим  средставима за чишћење;

- најмање једанпут у свакој смени се врши дезинфекција ових површина;

- забрањено је гомилање отпада, посебно хране;

- канте са комуналним отпадом се морају редовно празнити сваки дан;

 

 1. Радне површине, чаше, шоље и друга опрема

Члан 12.

За свакодневно прање чаша, шоља и других посуда и опреме  који се користе за припрему  топлих и хладних напитака користи се чиста топла вода и одговарајуће средство за прање, чишћење и дезинфекцију.

Кување кафе и чаја треба смањити на минимум. 

Неопходно је редовно прање, чишћење и дезинфекција свих  уређаја и друге опреме.

 

 1. Хигијенско одржавање рачунарске опреме и телефона

Члан 13.

Пре употребе рачунарске опреме потрено је извршити чишћење и дезинфекцију                              са 70% алкохолом.

Након употребе рачунарске опреме поновити исти поступак.

Мобилни телефон дезинфиковати са свих страна више пута у току дана                            са 70% алкохолом.

Фиксне телефоне дезинфиковати више пута у току дана истим поступком                              а нарочито телефонску слушалицу.

 

 1. Хигијенске мере приликом коришћења службених аутомобила

Члан 14.

У аутомобилу обавезно треба имати неко средство за дезинфекцију                            (најбоље 70% алкохол), заштитну маску, рукавице, папирне марамице или убрус.

По уласку у аутомобил, испрскати руке и обућу средством за дезинфекцију.

Пре изласка из аутомобила алкохолом испрскати руке, управљач, мењач и кључ   од аутомобила, а након изласка из аутомобила и седиште.

У аутомобилу избегавати седење један поред другог, већ један иза другог,                  најбоље дијагонално.

Препорука је да се у аутомобилу превозе највише две особе.

 

 1. Хигијенске мере приликом рада са папирним документима

Члан 15.

У току рада са папирном документацијом обавезна се употреба заштитних рукавица и заштитне маске.

Поставити засебан радни сто/пулт за пријем/отпрему документације.

Пријем документације вршити тако да лице које доноси документацију                           исту одложи на радни сто/пулт, након тога преузети документацију водећи рачуна да се увек одржава минимална дистанца између лица од најмање 2 метра.

Код потписиавања пријема докумената захтевати од лица којем је потребно потписати одређени документ да одржава дистанцу од најмање 2 метра.

Треба водити рачуна да за столом/пултом увек буде највише једна особа                            у исто време.

Запослени и посетиоци не би требало да користе исту оловку за потписивање докумената.

Отварање пристиглих пошиљки треба вршити за столом намењеним                                  за манипулацију документацијом.

Коверат или другу амбалажу уколико није потребна, бацити у канту са осталим отпадом.

 

 1. 7. Хигијена санитарних просторија и толаета

Члан 16.

 

Санитарне просторије и тоалети више пута у току смене се морају                          чистити и дезинфиковати.

У тоалетима су обезбеђени лавабои са хигијенски исправном водом, као и средства за прање руку и папирни убруси за брисање.

У сваку канту се морају поставити кесе.

Кесе се не смеју препуњавати и морају се редовно мењати.

Кесе које се бацају морају се везати и одложити у контејнер са комуналним отпадом.

Користити папирне убрусе за присање руку а искоришћене убрусе одмах одложити у канту.

 

 1. 8. Заштита од преноса инфекције директним контактом

Члан 17.

Забрањено је руковање, грљење и љубљење при сусретима.

Физички контакт са свима треба свести на минимум.

Не додирујте нос, очи, уста, лице пре него што добро оперете руке.

Не користите платнене марамице за брисање носа већ искључиво папирне.

Не остављајте папирне марамице на сто и друге радне површине.

Употребљене маске и рукавице, као и искоришћене убрусе који се користе за дезинфекцију радних површина бацати у посебну кесу за ову врсту отпада која се налази на одвојеном месту;

Уколико се користе визири или наочаре, сваки запослени на почетку и на крају своје смене визир мора очистити 70% алкохолом уз помоћ боце са распршивачем                         а затим пребрисати папирним убрусом или оставити да се осуши;

Дезинфекцију радних површина вршити 70% алкохолом или другим средством                           за дезинфекцију радних површина које треба испрскати и пребрисати  папирним убрусом или оставити да се осуши;

За време дезинфиковања површина користити заштитне рукавице.

 

 1. 9. Заштитне рукавице

Члан 18.

Заштитне рукавице морају се правилно користити јер само тако штите                             од директног контакта са прљавим и инфицираним површинама.

Ако њима додирујете контаминиране површине, а затим телефон, хемијску оловку, одећу или лице, онда оне не могу да спрече пренос инфекције.

Рукавицама преносите инфекцију на све површине које додирујете.

Отварајте врата ако је могуће без додиривања кваке, врата лагано гурните лактом или телом, светло палите лактом, надлактицом.

Свако смањење контакта даје шансу да се смањи пренос инфекције.                      

 

 1. 10. Заштитне маске

Члан 19.

Заштитне маске морају да носе сви који оставрују блиски контакт са другим особама.

Заштитне маске штите од директног удисања инфективног агенса само ако их правилно користите.

Једна маска се може користити само док се не овлажи.

Маска која се скине више се не може враћати на лице и поново користити,                    осим платнене која се може опрати откувавањем.

Заштитна маска се не сме одлагати на радне површине, у џеп, остављати да виси око врата јер тако и сама постаје извор инфекције.

IV  МЕРЕ И АКТИВНОСТИ

У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

Члан 20.

У случају сумње да је запослени заражен  потребно је:

 1. да уколико примети било који симптом заразне болести да контактира надлежну здравствену установу и поступи по њеној инструкцији;
 2. консултовати лекара, телефонски или одласком у најближу амбуланту,
 3. ограничити контакт са здравим особама („самоизолација“)
 4. приликом кијања и кашљања спречити ширење капљица из респираторног тракта тако што ће користити марамицу за једнократну употребу, односно кијање у надлактицу;

5.не долазити на посао уколико се јаве типични симптоми као што су температура, грозница, мучнина, повраћање, дијареја, губитак чула мириса и укуса,                                     кашаљ или потешкоће са дисањем;

6.ако сумњате да сте заражени вирусом, о томе одмах обавестите: непосредног руководиоца, све особе са којима сте комуницирали, лекара или дежурног епидемиолога.   

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

За све што није регулисано овим планом примењиваће се важеће одредбе закона,  других прописа и аката надлежних државних органа који регулишу ову материју.

 

                                                                                                                                             

Директор  школе                                                                                                       

______________________

                                                                                                            (Ристо Поповић)

 

 

ИНСТРУКЦИЈА У ВЕЗИ СА ПОСТУПАЊЕМ ОСНОВНИХ ШКОЛА ПОВОДОМ ОТВАРАЊА ОБЈЕКАТА ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

 

кликни на: НАСТАВА НА ДАЉИНУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ!

                      РАСПОРЕДИ НАСТАВЕ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ

Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

АЛАТИ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ:Актуелно 

 

ИЗБОР УЏБЕНИКА

ОСНОВНА ШКОЛА

,,ЖИВКО ЉУЈИЋ”

Брoj113-2/01-0102

Датум: 16.03.2020. г.

Н О В А   В А Р О Ш

 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. гласник  РС“,  бр. 27/2018), а на образложен предлог стручног већа за предметну и разредну наставу), Наставничко  веће Основне школе ,,Живко Љујић” у Новој Вароши, на седници одржаној дана 16.03.2020.  године,  донело је

 

О Д Л У К У

о избору уџбеника за ученике трећег и седмог  разреда

 

                                                                             ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

Ред. бр.

Наставни предмет

Издавач

Назив уџбеника

Име/имена аутора

Број и датум решења министра

1.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

„ЕДУКА”

Читанка,

уџбеник за трећи разред основне школе

Моња Јовић,

Иван Јовић

650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

 

„ЕДУКА”

Поуке о језику,

Српски језик за трећи разред основне школе

Весна Дрезгић,

Ана Икер

650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

 

„ЕДУКА”

Радна свескa,

Српски  језик за трећи разред основне школе

Моња Јовић,

Ивана Јухас

650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

2.

МАТЕМАТИКА

 

„ЕДУКА”

Математика 3а и 3б, уџбеник за трећи разред основне школе

Софија Зарупски,

Бошко Влаховић

650-02-00602/2019-07

од 13.2.2020.

3.

ПРИРОДА И ДРУШТВО

 

 

„ЕДУКА”

Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе

Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

650-02-00505/2019-07

од 20.1.2020.

 

 

 

 

„ЕДУКА”

Природа и друштво 3,  радна свеска за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић

650-02-00505/2019-07

од 20.1.2020.

 

 

 

4.

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 

„ЕДУКА”

Ликовна култура 3, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мариа Бузаши Марганић,

Зита Бузаши

650-02-00508/2019-07

од 10.1.2020.

5.

МУЗИЧКА КУЛТУРА

 

„ЕДУКА”

Музичка слагалица,

музичка култура, уџбеник за трећи разред основне школе;

ћирилица

Мирјана Смрекар Станковић;

Соња Цветковић

650-02-00522/2019-07

од 6.2.2020.

6.

ЕНГЛЕСКИ

ЈЕЗИК

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Easy3,

енглески језик за трећи разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, аудио компакт диск)

Зорана Ненезић,

Љубинка Симидријевић

650-02-00445/2019-07

од 4.2.2020.

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД

1.СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7

 за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

650-02-00367/2019-07

од 16.12.2019.

 

Читанка 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Александар Јерков,

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић

 
 

Граматика 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

 
 

Радна свеска 7,

Српски језик и књижевност за седми разред основне школе

Анђелка Петровић,

Катарина Колаковић,

Данијела Милићевић,

Сунчица Ракоњац Николов

 
   

 

 

 

 

2.РУСКИ ЈЕЗИК

„KLETT”

Конечно! 3,

руски језик  за седми разред основне школе, трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск и  радна  свеска)

Аутори уџбеника:

Кристине Амштајм Баман,

Улф Боргварт, Моника Брош, Данута Генч, Наталија Осипова Јос, Гизела Рајхерт Боровски,  Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

 

Аутори радне свеске:

Кристине Амштајм Баман,  Моника Брош, Данута Генч, Гизела Рајхерт Боровски, Евелин Валах, Жаклин Ценкер, Драгана Керкез, Јелена Гинић.

650-02-00535/2019-07

од 17.1.2020.

3.ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Lemonde de Léa et Lucas 3,

француски језик за седми разред основне школе;

трећа година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт диск)

Данијела Милошевић,

Милена Милановић

650-02-00547/2019-07

од 27.1.2020.

       

4.ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

EnjoyingEnglish,

енглески језик за седми разред основне школе,седма година учења;

уџбенички комплет (уџбеник, аудио компакт диск и радна свеска)

Катарина Ковачевић,

JonathanPendlebury

650-02-00446/2019-07

од 4.2.2020.

       

5.ИСТОРИЈА

„ЕДУКА”

Историја 7,

уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред основне школе;

ћирилица

Милица Омрчен,

Невена Грбовић

650-02-00484/2019-07

од 24.2.2020.

       

 

6.ГЕОГРАФИЈА

 

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Географија 7

за седми разред основне школе;

ћирилица

Милутин Тадић

650-02-00611/2019-07

од 5.2.2020.

7.БИОЛОГИЈА

 

„„БИГЗ школство””

Биологија 7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Дејан Бошковић

650-02-00514/2019-07

од 5.2.2020.

 

 

 

8.МАТЕМАТИКА

 

       
   

„Математископ”

Математика,

уџбеник за седми разред основне школе

Владимир Стојановић

650-02-00493/2019-07

од 20.1.2020.

 

Математика,

збирка задатака за седми разред основне школе;

Никола Вигњевић,

Владимир Стојановић,

Гордана Поповић,

Наташа Алимпић

 

 

9.ФИЗИКА

„БИГЗ школство”

Физика 7,

уџбеник за седми разред основне школе

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Јелена Радовановић

650-02-00598/2019-07

од 24.2.2020.

 

Физика 7,

 збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима  за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

Катарина Стевановић,

Марија Крнета,

Радмила Тошовић

 

 

 

 

10.ХЕМИЈА

„ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО”

Хемија 7,

уџбеник за седми разред основне школе

 

Маја Шумар Ристовић

650-02-00488/2019-07

од 20.1.2020.

Хемија 7,

збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе;

уџбенички комплет;

ћирилица

 

 

 

 

 

 

11.МУЗИЧКА КУЛТУРА

ЈП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”

Музичка култура

за седми разред основне школе;

ћирилица

др Гордана Стојановић,

Милица Рајчевић

650-02-00607/2019-07

од 28.1.2020.

12.ЛИКОВНА КУЛТУРА

„ГЕРУНДИЈУМ”

Корак даље,

Ликовна култура за седми разред основне школе;

ћирилица

Бранка Мандић

650-02-00604/2019-07

од 13.1.2020.

13.ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

М&Г „ДАКТА”

Техника и технологија 7

за седми разред основне школе;

уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско обликовање);

Аутори уџбеника:

Милан Санадер,

Гордана Санадер,

Рада Радаковић,

Весна Шимшић,

Жељен Шимшић.

 

Аутори материјала за конструкторско обликовање:

Милан Санадер,

Гордана Санадер.

650-02-00590/2019-07

од 25.2.2020.

 

 

 

 

14.ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

„ KLETT”

Информатика и рачунарство7,

уџбеник за седми разред основне школе;

ћирилица

Светлана Мандић

650-02-00574/2019-07

од 12.2.2020.

 

О   б  р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Чланом  34. став 2. Закона о уџбеницима је предвиђено да Наставничко веће  школе доноси одлуку о избору уџбеника на образложен предлог стручних већа  предметне  и  разредне  наставе.Како се у школској 2020/21. години, први пут примењује нови програм наставе и учења за трећи и седми разред, сходно законским одредбама,  донета је одлука као у диспозитиву.

          

 

         Доставити:

         - Министарству просвете-Школској управи у Ужицу

архиви.                                              

 

                                                                                                                                                                              Председавајући Наставничког већа

                                                                               ______________________________

                                                                           ( Ристо Поповић)                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ!
Поштовани родитељи и други законски заступници деце, Упис деце у први разред у ОШ "Живко Љујић" Нова Варош одлаже се због ванредног стања.О почетку уписа родитељи и други законски заступници деце биће благовремено обавештени.
                                                                             Директор, 
                                                                             Ристо Поповић

 

 

Поштоване колеге,
Уважени пријатељи математике и ДМС,
 
У немогућности да због настале ситуације реализујемо редовно Државно такмичење из математике за ученике основних школа, Друштво математичара Србије је одлучило да организује Ревијално online такмичењу ученика основних школа из математике на коме ће моћи да учествују сви обдарени ученици од 1. до 8. разреда из Србије. 
Такмичење је предвиђено за уторак 14.04.2020. у 17:00 часова, а ученици ће извршити самооцењивање, на основу резултата који ће бити објављени у 19:30 часова.
Детаљна информација о такмичењу је у прилогу, а дајемо и линк ка сајту Друштва математичара Србије.

 
Молимо да информацију прочитате и проследите својим ученицима, колегама, пријатељима, медијима ... - једном речју свима који информацију могу проследити такмичарима.
Посебну подршку акцији у обавештавању обдарених ученика о такмичењу очекујемо од Министарства просвете и медија.
 
Свима који нам помогну, велико  ХВАЛА
ПРОЧИТАЈ  И  ПРОСЛЕДИ
 
С поштовањем и захвалношћу,
 
мр Срђан Огњановић
председник Државне комисије за такмичења ОШ
др Војислав Андрић
председник Друштва математичара Србије
 
*****************************************************
 
др Војислав Андрић
14000 Ваљево
Насеље ''Oслободиоци Ваљева'' 45/14
Телефон:  065/291-22-00
e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

Хвала ЕС- комерцу на дарежљивости! Као и претходних година, и ове године је Ес-комерц (наш Деда Мраз) обрадовао малишане ОШ " Живко Љујић" својим укусним артиклима.

 

 

 

 

     Свест и одговорност у нашој школи и овога пута су међу награђенима на "Зеленом пресу". Наставници Верици и њеним ђацима честитамо!

 

 

Monday the 3rd. .